Az Erősebb – 2020.05.26

Elvétethetik-é a préda az erõstõl, és megszabadulhatnak-é az igazak foglyai?
Ézsaiás 49, 24

Igen, ez meglehet! Mivel a mi URUNK és Istenünk az ÚR Jézus Krisztus, elkészített egy Utat a Meny felé! Megteremtette a kiutat a szabadsághoz – neked és nekem is! Milyen jó!!
Jézus erősebb, mint az erős; erősebb, mint a hatalmas.
Néha úgy tűnik számunkra, hogy diadalmaskodik a gonosz, és mindenütt jól megy neki, mosolyog és a szennyeződésbe húzza az embert. Amikor olvastam a hírt, nagyon sötét felhők jelentek meg, számomra. És szinte nincs jó hír, nincs jó tendencia, nincs valódi remény. Minden úgy tűnik, hogy fejével „lefelé van“.
Nagyon fontos számunkra, hogy teljes erővel ragaszkodjunk hitünkhöz. Valóban, nagyon magunkhoz kell szorítanunk ŐT és igen nagyon hirdetnünk kel az ÚR Jézus győzelmét, a saját életünkkel is. Ő nem süket, hanem nagyon-nagyon közel áll hozzánk. Segíteni akar, vigasztalni akar, erőt ad és megóv minket.
Ezért szeretnénk intenzívebben imádkozni, komolyan olvasni az Ő Igéjét, és ezáltal felvigyázzunk, hogy hitünk ne legyen ellopva.
Ma megjelent a hír, hogy több mint száz ember lett megfertőzve egy Evangéliumi szolgálatnál, 14 nappal ezelőtt. Keresztényekként nem vagyunk mi sem kiválók az ellenség támadásaival szemben! De nekünk van ÚR Jézusunk, aki mindeneken keresztül vezet bennünket. Ha az ellenség ránk lő, megvédhetjük magunkat az ő Vére alatt. Ő a legerősebb, erősebb, mint egy Vírus, erősebb, mint bármilyen függőség, erősebb, mint a halál.
Ez idő alatt meggyőződésünket teszteljük, és tovább kell képeznünk azt, hogy erősebbé váljunk. Egyre komolyabbá válik (vagy elég gyorsan). A langyos hit nem bírja ki az idő próbáját. Covid még csak a kezdet, tehát egy kis tréning felkészítő.
Hol dobog a Szívem? Szilárdan Őbenne gyökerezik? Egy vagyok Vele?- Ő a Megváltó és a Szabadító, aki minden nehézségen átvezet. Hallelujah!!

Köszönöm ÚR Jézus Krisztus, hogy TE jelen vagy! Te mellettem állsz. Védelmet, kényelmet, új erőt, reményt és békét találok Nálad. Ó URAM, olyan jó, hogy mi biztonságban vagyunk Tenálad!!

Hétfő –  2020.05.25

Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli.
Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével.  
Zsoltár 37, 23f

Ha csak határozottan az ÚRRAL haladunk, akkor lesznek lépéseink határozottabbak és biztonságosabbak. Az ÚR Kezében „tapasztalt emberré“ válunk; és nem olyanokká, akik az áramlattal sodródnak, se nem olyanokká akik a szél után igazítják a Zászlót. És Ő szereti azt, ha mi egyértelműen és biztonságosan megyünk egy Úton Ővele. De mi továbbra is emberek vagyunk, megbukunk néha és nem vagyunkmindentudók, hanem bűnösök és botladozók. Néha azt gondoljuk, hogy nagyon mélyre estünk. De Ő az ÚR nem így látja . Ő azt mondja, hogy még akkor is, ha megbotlunk, nem esünk el végleg, mert Ő támogat bennünket, az Ő erős Karjaival. A mi éjjeleink nem egy örökös éjszaka az Ő számára; a sötétség nem számít Őszerinte végtelennek. Tudhatjuk azt, hogy az ÚR még a legsötétebb helyzetekben is támogat bennünket. Ő soha nem szegte meg a Szavát!

Köszönöm Mennyei Édesatyám az ÚR Jézus Krisztusban, hogy TE támogatsz engem. Időnként úgy látom, hogy túl nagy a sötétség, de TE akkor is fogod az én kezem. Köszönöm, hogy TE már látod azt a Célt, amelyben én nem láthatok semmit, és mi bátortalanná akar tenni engem. TE egy csodálatos Atya vagy, igen TE vagy az én Istenem!

A Békesség Fejedelme – 2020.05.24

Az uralom az õ vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erõs Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!  
Ézsaiás 9, 6

Ez az ÚR Jézus Krisztus, a Messiás és Megváltó leírása, 600 évvel az Ő születése előtt, Ézsaiás próféta által. Milyen jól írta le Ézsaiás! Ez a látó látta a Messiást, és nagyon várta ŐT.
Manapság sok zsarnok és diktátor van, akik elnyomják és kegyetlenkednek a Néppel. Annyi igazságtalanság és éhség van a világon! Nincs olyan ember, aki úgy uralkodna, amint azt az ÚR Jézus szeretné. Mindenki parancsolni akar, de senki sem akar szolgálni, mint Jézus. Mindenki az emberek javait akarja, de nem akarnak adni semmit. Minden fejjel lefelé van, mert e világ Istene elvakította őket és mindent, még a legjobb megközelítéseket és ötleteket is ellenkező irányba csavart. Hazugság és csalás, gyűlölet és gyilkolás, lopás és megvesztegetés, szex, ahogy a hangulat kívánja, mindez van a Világban. Milyen jó is volna, ha egy nép Isten Igéje szerint élhetne! Akkor béke lenne.
A hívő közösségekben ezt az ÚR Jézust mondják Királynak. Ott uralkodik a Béke, a Csodálatos Tanácsos, az Erõs Isten és az örökkévaló Atya. És a mi szívünkben is Ő kel legyen a Király. Akkor az egyház sikerrel járhat, akkor ott az ÚR Jézus Királysága uralkodhat. Sajnos a hívő Gyülekezetekben is mi emberek vezetünk és nem vagyunk mi sem mentesek a tévedésektől. De Istennek Országát alázattal és a megbocsátással építjük, nem pedig pénzzel, hatalommal vagy erővel. Jézusnak mint Királynak kel lennie a Szívünkben és az egyházban is; – és akkor, Isten Királysága, a Béke Királysága lenne és egy darab Mennyország itt a Földön.
Mi intenzíven akarunk fordulni Őhozzá, hogy Ő átalakíthasson  bennünket, a Szívünket, az Ő Ábrázatára és így szeretnénk építeni Isten Királyságát a Gyülekezetünkben. Ekkor, az Noé bárkájává válik sok ember számára, akik békét és üdvösséget keresnek. Ezt akarja a mi URUNK és Istenünk, az ÚR Jézus Krisztus.

Köszönöm URAM Jézus, hogy TE vagy a béke hercege! Békét teremtesz a Szívemben – hadd legyek én is a Béke hírnöke! Én biztonságban vagyok Nálad; – milyen jó nekem!!

Egy helytelen csere – 2020.05.23

Akkor elbocsátá nékik Barabbást; Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszíttessék.
Máté 27, 26

Rossz történet. Pilátus kihallgatta az ÚR Jézust, de nem talált benne semmi hibát. Még a felesége is figyelmeztette őt, mert rossz álmai voltak Jézusról. De Húsvétkor szokás volt egy fogoly szabadon bocsátása. Egy nagyon rossz ember, nevezetesen Barabás, volt abban az időben bebörtönözve. Ezért Pilátus, megkérdezte az embereket, hogy kit szabadítson fel. A papok meggyőzték az embereket, hogy követeljék Barabás szabadon bocsátását és az ÚR Jézust kivégzését. És így történt, Barabást szabadon engedték, és Jézust átadták a kínzóknak. Rossz történet.
De Isten és Jézus így tervezték ezt: az ÚRNAK, Jézusnak meg kell halnia. És Barabásnak élnie kell. Rossz csere.
Amikor ma erre gondoltam, félelmetes gondolatom támadt: Ez a rossz ember, ez a Barabás, aki a helyett az ÚR Jézus meghalt, én voltam! Ő vette Magára az én bűneimet, és én pedig most szabad vagyok! Ő elfogadta helyettem a büntetést, és én megigazult vagyok! Ő meggyőzte a Gonoszt, és engem felszabadított a sötétségből! Meghódította a halált értem, hogy nekem ne legyen a halállal a végzetem. Mindent megtett értem, teljes tudatossággal; Helyet váltott! Rossz csere Jézusnak, de jó csere számomra! És így akarta Jézus: felkellet szabadítson és Ő mindent el akart hordozni. Tudta, hogy nélküle nincs esélyem arra, hogy valaha is a Mennybe kerüljek. Így elfoglalta az én helyem, halálbüntetést szenvedett és az Ő Vére árán vásárolt meg engem. Jó csere számomra!!

Köszönöm ÚR Jézusom hogy mindezt értem tetted! Igen, tudom, hiszem, hogy TE viselted el az én bűneimet, és TEszenvedtél kínhalált ezért. Most már én szabad vagyok, megváltva, megmentve !! Köszönöm ezt a cserét!!

Új Teremtés – 2020.05.22

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.
2. Korinthus 5, 17

A régi autómon újrafoltozott gumiabroncsok voltak. A lejárt profilt eltávolítottam, és egy újat ragasztottam rá. Jól néztek ki, kívül, de belül elavultak, régiek voltak.
Sajnos sok keresztény Életében ez a helyzet: Látszólag teljesen megújultak, de a régiek bennük maradt. A homlokzat más, a beszélgetés és gondolkodás keresztény, olvassák a Bibliát és imádkoznak; – és mégis minden a régi maradt. Hogy lehetséges ez??
Nincsenek Krisztusban, soha nem adták át teljes mértékben magukat Neki. Ők maguk még mindig az életük ura, nem Krisztus. Gyógyulást és vigaszt kaptak, és sokat tapasztaltak meg az ÚR Jézus Krisztussal. És mégis ők magukhoz tartoznak, nem pedig Krisztushoz. Csak a homlokzat új, teljesen felújított, de nem újjászületett.
Az új alkotáshoz csak a ,,van“ szó fontos: valaki Krisztusban van … Ez az új teremtés, feltétele. Ez az Isten gyermekének feltétele: Az ÚR Jézus Krisztusban lenni.
Ez azt jelenti, hogy szoros kapcsolatban vagyok Ővele, egy Szív és egy Lélek Vele. Szoros csere mindenről, ami nyugtalanít bennünket. Itt incs ellenkezője: Isten itt és én ott; – hanem Ő bennünk, a Szívünkben.
A Benne lenni azt is jelenti, hogy Ő a Szívünk Trónján ül, uralkodik, határoz, Ő a Király bennem.
A régi gyermekek imájára gondolok, amelyet Anyámmal este imádkoztunk (nem ismertünk mást:) Kicsi vagyok, a Szívem tiszta. A Szívem csak Jézus Uralja – Ez a kicsiny ima, csodálatosan fejezi ki a szerelmi kapcsolatot Krisztus és én közöttem.

Köszönöm ÚR Jézusom, hogy TE bennem élsz, a Szívemben! Igen, ott TE vagy a Király. TE határozol meg mindent, és én engedelmeskedni akarok, mert határtalanul szeretsz engem, és bízom Benned. Köszönöm, TE mindent újjá teszel; – nem csak a homlokzaton, hanem a lelkem legmélyebb pontjain is. Köszönöm!!!

Istennek Atyai Szeretete – 2020.05.21

Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk.
1. János 3, 1

Isten az Ő Szeretetét adta nekünk; – ez azt jelenti, hogy ingyen kapjuk meg! Nem kell feldolgoznunk, vagy bármi mást tennünk, hogy megszerezzük, mert ez már megvan nekünk Nem számít, hogy nézel ki, hogy mit csinálsz, hol vagy, ki vagy: Isten feltételek nélkül megadta neked az Ő Szeretetét.
Furcsa, de nekünk, Keresztényeknek is nehéz ezt elhinni: Szeretet anélkül, hogy bármit megtennénk érte. Erőfeszítéseket kell tennünk, hogy jók legyünk, és mindenhol tiszteletben tartsuk az összes kegyes szabályokat. Olyan ez, mintha Isten sértése lenne, és ennek nincs semmi köze a hithez. És különösen, ha valamit rosszul tettünk, akkor jön a bűnös lelkiismeret és arra késztet minket, hogy kipótolja ezt, de ami nem lehetséges. Ugyanez a helyzet az ördögnek, a törvény feltételeivel, de nem Isten vagy az Ő Szeretete feltételeivel.
Egy kis összehasonlítás: Amikor a Fiam körülbelül egy éves volt és a babakocsiban feküdt, hirtelen nagyon szigorúan és komolyan rám nézett. Aztán azt mondta: Apám, köszönöm, hogy teremtettél. Nem élnék nélküled. Hogyan tudnék mindent jóvá tenni? Mosogatnom kellene az autót, kaszálni a gyepet, vagy mit engedsz csinálni? – hangosan nevetnék, ha így lenne. De így beszélünk mi Istennel. Rossz velünk!
Isten az én Atyám, ugyanúgy, mint én vagyok a gyermekeim apja. Nem kel semmit tenniök hogy szeressem őket. Még ha el is tévednek, szeretem és segítek nekik. Mindig a gondolataimban vannak. Mindig azt gondolom, mit szeretnének, és az üzletben veszek egy kicsinységet, aminek majd örvendenek. Büszke vagyok rájuk, amikor megtanultak járni vagy egyedül enni tudtak. Amikor abbahagyták a pelenkák betöltését, amikor iskolába jártak, amikor az autóval megtették az első kört … Igen, büszke vagyok rájuk. És Isten éppen ilyen. Az Atya, aki örül Gyermekeinek, büszke rájuk, aki jót tesz nekik. Ugyanazok az Ő érzései Gyermekei iránt, mint nekem.
Végül is, higgy Neki! És keressed ŐT, mert Ő az az Atya, aki szereti a közösséget az Ő Gyermekeivel, együtt lehet boldog és beszélhet mindent velük. Ő nagyon szeret téged is, és Szíve közelében szeretne téged is.

Köszönöm, hogy TE vagy az én Atyám, aki szeret engem!!!

Alleluja! – 2020.05.20

Dicsérjétek az URAT!
Énekeljetek az ÚRNAK új éneket,
dicséretet a hívek gyülekezetében!
Zsoltár 149, 1

Jót tesz nekem ha dicsérem az URAT. Aztán emelkedik a hangulatom, és más meglátást, perspektívát kapok. Távol a sötét és aggódó gondolatoktól, a porba való tekintettől.
Nagyon fontos számomra, hogy felismerjem és véget vessek a keserűségnek. Fontos számomra, hogy hallgassam meg azt, amit én magam gondolok, és beszéljek magammal. De ezt nem szabad túl komolyan vennem, hanem ezeknek ellene kel állnom, és Istennek Szavait az enyémmel szemben kell tennem, különben visszamerülök a sárba.
Meg kell bocsátanom, hogy megszabaduljak a keserűségektől és hogy a haragnak ne maradjon hely. És a dicséret segít ebben.
Egész életemnek egy új Dalnak kell lennie, amelyet az ÚR szentel. Dicséret Neki, az én csodálatos Megváltómnak és Szabadítómnak.
Gondolataimnak és érzéseimnek mentesnek kell lennie az aggodalomtól, keserűségtől, haragtól, depressziótól és bűntudattól. Ezért tudatosan dicsérem az URAT, Aki mindenhol segíteni akar nekem, hogy új életet élhessek, és ne ragadjak meg a régibe. Dicsérem az ő jóságát, mert megbocsát. Arra kérem Szent Szellemét, hogy fedezze fel és távolítsa el az aggodalmakat és a keserűséget, a haragot és az önsajnálatot, és bármi mást, ami távol tart engem Istentől, ha én ezt megengedném. Megtisztítom magam a bűntudattól az ÚR Jézus Krisztus Keresztje alatt és köszönetet mondok Neki, hogy a bűntudat többé nem áraszt el. Nagyon dicsérem ŐT, mert Ő az ÚR, hogy aggodalmaim ne vegyenek erőt rajtam. Nagyon dicsérem ŐT, hogy itt van, mellettem, hogy a magány ne nehezítsen meg.
Mindennel és mindenkor, dicséretes megoldással rendelkezik. Ugyanakkor, nekem az Ő Útján kel járnom és azt kell tennem, amit Ő mond. Ha nem akarok hallani, az az én hibám, ha ismét beragadok a sárba. De nem, inkább dicsérem ŐT, hagyom, hogy az aggodalmaimat Ő rendezze és boldogan megyek a Munkámba. Alleluja!

Köszönöm URAM, hogy szeretsz engem! Nagyon közel állsz hozzám, segíts nekem mindenben, még a legkisebb mindennapi dolgokban is. Milyen jó, hogy TE vagy az én Segítőm, Megmentőm és Barátom!!