Az Elhagyatottak – 2019.02.17

Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt, 
megszólít téged az Úr, 
és mint ifjú menyasszonynak, 
ha megvetett volt is, ezt mondja Istened.
Ézsaiás 54, 6

Az előbbi Versek nagyon szépek, ezek manapság Istennek Beszédei:
Ne félj, mert nem vallasz szégyent, 
ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! 
Ifjúkorod szégyenét is elfelejted 
özvegységed gyalázatára nem emlékezel többé. 
Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek Ura a neve, 
és aki megváltott, az Izráel Szentje, 
akit az egész föld Istenének hívnak. 
Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt, 
megszólít téged az Úr.
Magány és Elhagyatottság a mi legnagyobb Problémánk. Semmi sem gyötörhet jobban minket, mint az ha senkink sincsen, vagy ha mi visszautasítva vagyunk, vagy ha a Helyet valaki más veszi fel egy Szeretett Ember helyett, és mi egyszerűen, feleslegessé válunk …. Ez esetben minden Önérzelem összetörik és feleslegessé válik, üres Szív marad hátra.
Azonban Isten az Elhagyatottak és a Magányosok Istene. Ő nagyon jól ismeri ez Állapotot, mert az e Földi Életében, Neki sem ment jobban. Ő ismeri azonban a Megoldást: Istennek Szeretete. Nemcsak az Atyai Szeretet, hanem még több tartozik ide: Ő ,,Férjnek“ és ,,Vőlegénynek“ nevezi magát. Ez sokkal, sokkal több, sokkal intenzívebb és mélyebb!
Én magam is sok Éveket töltöttem egyedül, és megkellet tanuljak Vele élni. Ő, mint Atyám és ,,Feleségem“ akivel az ember mindent megbeszélhet. Nem volt könnyű Állapot ezt elfogadni, és én állandóan Vitatkoztam Istennel efelett. De Ő elviselte mindezt, mert ismerte a Dolgoknak Okait és  engem Ő nagyon szeretett. Tovább és tovább, sok és nagy Türelemmel és Kedvességgel hordozott engem, hogy a Megelégedettséget Őbenne keressem és megtaláljam. Ez egy hosszú Harc volt, mert nekem nemvolt senki Segítségem, sem Testvér sem Nővér.
De immár, annál jobban örvendek, amikor mi – Ő és én – Közösségünk van  egymással és eszmecserét folytatunk; ha mi együtt sétálunk, avagy az Eget tekintjük; ha mi együttesen a Gyülekezetbe vagyunk és az Szolgálunk az Embereknek; Ha mi Autót vezetünk vagy bevásárolunk: Ő jelen van, egyszerűen jelen. A kapcsolatunk intenzívebb, intimebb és mélyebb; – Nagyon boldog vagyok.
Kérlek szakíts Időt az Ő számára, az ÚR számára. Panaszold el neki a te Szenvedésedet. Azután agy Neki lehetőséget, hogy vigasztaljon és szeressen. Ő valóban csodálatos!!

Köszönöm ÚR Jézus, hogy TE jelen vagy! Egész közel, közel hozzám …. Igen, én Biztonságban érzem magam Tenálad és megértve, szeretve és értékelve. TE csodálatos vagy!

Werbeanzeigen

Őnála biztonságban – 2019.02.16

Ha az Úr nem segített volna rajtam, 
én már a csend honában laknám. 
Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, 
szereteted, Uram, támogatott engem. 
Ha megtelik szívem aggodalommal, 
vigasztalásod felüdíti lelkemet. 
Zsoltár 94, 17 ff

Furcsa, hogy egy kis vagy nagy dolog megzavarhatja a szívünket, hogy alig tudunk aludni; semmi mást nem gondolhatunk; egyszerűen csak nem pihenünk.
Mily jó akkor, amikor Szíveinket kiönthetjük az ÚR előtt, azután pedig elkezdünk köszönetet mondani és ŐT dicsőíteni. Ha visszaemlékezünk az Ő nagy Tetteire éneklünk Dicsőségére. Ha mi a Gondolatainkat egyszer kikapcsoljuk és az ÚRRA tekintünk, mily nagy és hatalmas, mily szeretetteljes és könyörületes ÚR Ő.
Akkor majd a Szív ismét nyugalmas lesz, mert az Ő Vigasza jobban nyugtat mint az Emberek ezt tehetnék. Egy érdekes Változáson megyünk keresztül, amint az ÚRRA tekintünk: Nyugalom költözik be, és egy valódi Dicsőítés, mert még mindég Ő az ÚR.
Gondok, azok csak ,,Látszólagos Hatalmak“. Messziről hatalmasaknak néznek ki, azonban közelről az ÚR Jézus szemeivel tekintve, oly aprók.
Gondok és valódi Fenyegetések, megkísérlik hogy bennünket, lehetőleg teljesen, hatalmukba kerítsenek. Mi nem gondolunk egyébre csakis ezekre s nem tehetünk semmit magunkért. Csakis az a Probléma van állandóan előttünk.
Azonban Isten azt mondja: Emlékezzél vissza, mily gyakran megmentettelek mindeddig.
Emlékezz vissza, miképpen segítettem a Testvéreden. Emlékezz vissza, mi van megírva a Bibliában. Emlékezz vissza, arra, hogy a sátán nem győzhet!
Igen, Ő az én Segítőm! Az Ő Vigasza oly sokszor már megnyugtatott! Ő mindég jelen volt,- ha az ellenség erősödött, Ő az ÚR, közelebb volt hozzám.
Azért is megköszönni akarom az ÚRNAK, függetlenül attól, miként végződne is a Dolog. Ő az ÚR. Ha Ő gondolja, én veszíthetek, akkor bizonyára neki van, valami Jobb számomra, vagy lesz még egy másik próbálkozás. Ha Ő úgy tekinti, hogy én legyek a nyertes, akkor az úgy is lesz. Ő az ÚR, aki engem szeret, aki mindég mellettem van, és aki engem mindég megvigasztal, Bátorit, Felfrissít és megörvendeztet. Dicsőség az ÚRNAK!

Köszönöm, URAM! Tenálad talál az én nyughatatlan Szívem, nyugalmat. Tenálad találok Vigaszt és Bátorságot. Tenálad van az én Otthonom.

Erő és Erősség, Öröm és Éljenzés – 2019.02.15

Hatalmas a te karod, kezed 
erős, jobbod felséges. 
Igazság és jog trónodnak támasza, 
szeretet és hűség jár előtted. 
Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, 
amely orcád világosságában járhat, 
Uram! Nevednek örvendeznek mindennap, 
és igazságod fölmagasztalja őket, 
mert te vagy díszük és erejük. 
Kegyelmed által emelkedik hatalmunk, 
mert az Úrtól van a pajzsunk, 
Izráel Szentjétől a királyunk.
Zsoltár 89, 14 – 19

A mi Istenünk hatalmas Isten! Hűség és Irgalom, Erő és Teljességek jellemzik ŐT. Boldog az a Nép amelynek az ÚR az Istene!
Mi vagyunk ez a Nép, mi Keresztény Hívők. A mi Gyülekezeteinkben, ünnepeljük ŐT, a mi Királyunkat. Telve Örömmel és Ujjongással!
Ő az aki mindég támogat minket. Ezért tehát minden időkben vigadhatunk és hálásak lehetünk, az Ő Igazságszolgáltatásáért. Ő a mi Erőnk, mert vannak alkalmak, amikor a saját erőnk, nem elégséges. Ő a mi Szépségünk, mert ha mi emberek, telve vagyunk Örömmel és Nevetéssel, sugárzunk, és akkor szépek vagyunk. Ő a Jóság, telve Könyörületességgel és Kegyelemmel. Ő nem számolja fel nekünk, a mi sok Adósságainkat, hanem állandóan megtisztít. Nem jár el velünk, oly módon, amint ezt megérdemelnünk, hanem Ő egy hűséges, türelmes, szeretetteljes Atya, telve Könyörületességgel, az Ő Gyermekei iránt. Ő egy olyan Isten, aki elhomályosítja az összes többi isteneket; – hol van még, egy olyan isten, mint az Ő??
Ma mi azt akarjuk, hogy Ővele, a mi jóságos, erős, könyörületes URUNKKAL, haladjunk. Hálásak akarunk lenni, Szíveinkben Neki zengedezni és az örömtől ragyogni; – mert Ő jelen van, Hűségesen támogat bennünket.

Köszönöm, Atyám, TE a Gyermekeiddel vagy mindenkor! Soha nem hagysz bennünket cserben, hanem mindég segítesz. Soha sem felejtesz el minket, hanem, Reggeltől Estig gondunkat viseled. Soha nem vagyunk mi Terhedre, még akkor sem ha mi bolondos dolgot követünk el; – TE vagy a Hűség és Türelem.TE megerősítesz bennünket a TE Jóságodban, amint ezt TE megígérted. Igen, TE vagy a mi Pajzsunk mi URUNK és Királyunk!

Krisztusi egység – 2019.02.14

Ó, mily szép és mily gyönyörűséges,
ha a testvérek egyetértésben élnek!  —
Olyan, mint a Hermón harmatja,
 amely leszáll a Sion hegyére.
 Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.
Zsoltárok 133, 1. 3

A testvérek az Úrban, ők az én húgom és bátyám. Mi együtt vagyunk Jézus teste, az Ő gyülekezete. Mindenki aki Jézusban hisz, hozzá tartozik – baptisták, katolikusok, evangélikusok, lutheránusok, és így tovább. De nem minden baptista, katolikus, evangélikus és lutheránus tartozik Jézus testéhez! Aki nem hisz Benne, nincs része benne és az Ő testében, még ha meg is van keresztelve. Csak a hit a belépőkártya, és anem a gyülekezeti tagság, vagy a gyermekkeresztség.
A testem egészséges és éber, ha minden rész összedolgozik és egyik sem beteg. Ha valamelyik zavargó, például a gyomrom, vagy a fülem, a manduláim vagy egy fogam, akkor mindannyian együtt szenvednek vele. Ez a betegség.
Jézus testében is ugyanígy van. Ha egy zavargóként van jelen, akkor mind szenvednek. És ha mind jól együtt dolgoznak, akkor nyugalom uralkodik, béka és öröm. Csodás!
Igaz, amit a Bábel tornyánál az emberek megkíséreltek. Egy tornoyt akartak építeni a mennyig, de Isten összezavarta a nyelveiket, és nem értették már meg egymást. Isten látta, hogyha így együtt tudnak dolgozni és összeállni, akkor számukra semmi nem lehetetlen.
Ha mi összeállunk, akkor semmi nem lehetetlen. A torony a mennyig elkészül, az imánkon és hitünkön keresztül. Akkor jön az áldás, mint a harmat.
Figyeljünk oda, hogy ne legyen semmi gonosz fecsegés. Ne higgyük el, ne figyeljünk oda! És nem fog elterjedni, még akkor sem, ha igaz.
Bocsássunk meg mindig, még ha nehéz is. Ne legyenek keserű gyökerek a szíveinkben.
Alázatosak legyünk egymással szemben, akkor nem fog uralomvágy uralkodni közöttünk. Mert Ő az Úr !
Ne veszekedjünk a tanítás apróságain. Lássuk meg a nagy dolgokat, amik összekötik a hitünket. De határolódjunk el a koráramlatoktól, mint a hinduizmus, ezotéria, stb.
Ahol a gyülekezetvezetőség együtt imádkozik, akkor növekszik a  gyülekezet. Ahol az ellenség és a gonosz van, ott burjánzik a gaz. Imádkozzunk együtt!

Köszönjük, Jézus, a testedet, a testvéreket ,a vezetőséget, a sok különböző adottságot és ajándékot! A Te tested csodálatos, azon van Isten áldása, a béke, az öröm és a szeretet!

Csak egy apróság – 2019.02.13

Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested!
II Királyok 5, 10

Naámán volt a szír hadsereg parancsnoka. És pont ő lett leprás. Micsoda rémület, érinthetetlen lett, muszáj volt elizolálniuk magukat, mert a testük lassan, de biztosan elévült lassan. Egy izraleita szolgáló Naámán szolgálatában állt. Nagyon megsajnálta és azt mondta: Ha Uram Elizeus prófétánál lenne, akkor ő meggyógyíthatná! Naámán beszélt a királlyal, és nagy ajándékokat készítettek az irzaeli király számára. Az egyik írásban ezt mondta a szír király: Naámán, a szolgám leprás. Gyógyítsd meg kérlek. Ekkor az izraeli király megrémült: Ez az ember háborút akar! Hogyan tudnám én meggyógyítani a leprát? Elizeus hallott erről és azt mondta, hogy Naámán jöhet hozzám. Amikor Naámán bejött, Elizeus fel sem állt. Kiküldte a szolgáját és azt üzente: Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested!
Ekkor Naámán mérges lett. Ő valami nagy csodát várt el. De Elizeus nem vette a fáradságot, hogy ki menjen elé, hiába a nagy hadvezér jött. Micsoda sérelem! És ezen kívül, a Jordán vize tele van kosszal és bűzzel, miközben Damaszkuszban rengeteg gyógyvíz található! De jött a szolga és így beszélt hozzá: Mintha a próféta valami nagy dolgot kért volna, vagy sok-sok pénzt tőled. De ő csak egy kis apróságot kért. Így Naámán elment végül a Jordánhoz, és megmosdott hétszer. És a teste megtisztult és egészséges lett.
Pontosan ez a bajunk nekünk is. Mindent megtennénk az Istenünkért és a hitünkért, mint Péter, aki Jézust az életével is megvédené, de az apróságoknál elárulta. A büszkeséünk elvárja, hogy nagy dolgokat tegyünk Jézusért. De Ő néha inkább apróságokat várna el.
Nehéz megkeresztelkedni? Egyszerűen víz alá meritkezni? Mégis találunk ezer kifogást és vitatkozunk vég nélkül.
Az úrvacsorát logikusan megérteni? És mégis milyen sok lelki erő és gyógyulás függ ezen a kis cselekvésen.
Nehéz valakinek megfogni a kezét ima közben? És mégis megtámadnak a súlyos teológikus kételyek.

Ó, Jézus, nálad minden olyan egyszerű! Te azt szeretnéd, hogy az együgyüek is megértsék az evangéliumot. Engem akadályoz a büszkeségem és a bonyolultságom! Bocsásd meg ,Uram. Te csak engedelmességet vársz el, és teszteled az engedelmességemet, a bizalmamat az apróságoknál is. Ó, Uram, tégy kicsivé és alázatossá, hogy Benned bízhassak.

Utóirat: Tegnap imádkoztunk a fiammal a szerencsejáték miatt. És az eredmény jó. Sokkal szabadabban érzi magát, és megkönnyebbülten. Köszönöm, Jézus, hogy Te a kegyelmedet adod!

Egy kis varázslás … – 2019.02.12

Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették.
Apostolok Cselekedetei 19, 19

Mikor kiszámították a könyvek értékét, ötvenezer ezüstpénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Egy drachma egy napi bérrel ért fel, ha helyesen emlékszem.
Mindez Efézusban történt, a görög gondolatok és filozófusok hazájában. Ott, a felvilágosult Görögországban az emberek varázslással foglalkoztak. És felvetődik a kérdés: Hogy van ez a mi felvilágosult országunkban
Minden újságban van egy horoszkóp. Mindenhol vannak újságok és könyvek ezoterikáról, asztrológiáról, lélekgyógyászatról, jógáról és minden lehetséges modern varázslásról. Az ember megpróbál dolgokat természetfelett megváltoztatni. Vagy megnyitja magát az energia felé és nem tudja, hogy más lelkekről van szó… Ha az ember az összes ilyen irodalmat összegyűjtené, akkor óriási csomó lenne belőle. Furcsa, hogy az emberek miben hisznek. A gonosz befolyása , ami a fény angyalának öltözött óriási, még a mi felvilágosult országunkban is.
A fiamnak volt egy kép a telefonjában, egy pikk ász. Úgy gondoltam, hogy ha ő nem bánja, talán egy másik kép lehetne a telefonon. És elkezdődött a belső ellenállás, hiszen ez egy ártatlan kép, pedig egyáltalán nem az. Az UNO egy normális kártyajáték, minden okkult háttér nélkül. A kártyajátékok szívvel, káróval, pikkel és kereszttel szerencsejátékok. Sokan közülünk bűnökkel rendelkezünk, amik az ősapáktól származnak, akik részesei voltak ezeknek az erőknek, és ezek a kártyák visszahúznak ebbe. És elmesélte a fiam, hogy UNO játéknál csak ritkán győz, de ezekkel pedig szinte mindig. És fel is jött az ötlet, hogy pénzre játszik. És észre is vette, hogy ezzel rossz felé halad. És imádkoztunk elődeink bűnbocsánatáért ezekért a szerencsejátékokért, és hogy Jézus nevében szabadulhassunk meg ezektől a lelkektől és befolyásoktól. És nekem adta a kártyákat, hogy a kandallóba dobhassam őket. Azok aztán lángoltak!
Jézus az Úr. Mindent vele kell tennünk, és nem szabad valamely dolgokat tőle elhúzni, vagy a mi hitünket elhanyagolni. Ezek a hatalmak az életünkben nem nyerhetnek teret. Még a halk gondolatától is el kell szakadnunk.
Ő drágán vásárolt meg minket. Mindent megtesz értünk. És hűségesen hozzá kell ragaszkodnunk, és minden fölött szeretnünk. Ámen.

Uram, mutasd meg, hogy hol vannak még rejtett bűnök. Teljesen hozzád akarok tartozni! Kérlek, adj nekem szabadságot az erőszaktól, szerencsejátéktól, hazugságtól. Kérlek bocsásd meg elmenőim ezen bűneit is! És most, Jézus nevében: Tűnjenek el ezek a rossz hatalmak, amelyek engem megkötöznek! Jézus engem megszabadított!

Kegyelem Kegyelemre – 2019.02.11

Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. 
János 1, 16

Az Evangélium a Kegyelem Jó Híre, nem az Ítélet Híre. Most van a Kegyelem Ideje! Használd ezt ki még ma, mert holnap, talán vége lesz!
Most, állandóan most, erről beszél a Biblia, – mindent amit az ember elhalaszt, ellehet feledve vagy elveszítve.
Oh, ÚR Jézus mily jó! Mily jó hogy TE énhozzám kegyelmes vagy!
Mily jó, hogy a TE Kegyelmed mindenekfelett diadalmaskodik, a Halál és Bűn, Pokol és sátán, Igazságtalanság és Erőszak felett: TE erősebb vagy, A Tied az utolsó Szó!
Köszönöm, Jézusom, hogy az utóbbi Napokban, oly sok Kegyelemben volt részem. TE adsz, TE gondoskodsz felőlem, minden Kicsinységekben, amelyeket  Reád bízok. És mily gyakran van az úgy, hogy mielőtt én kérnék valamit, az már előre készen van számomra! Mily gyakran, TE már meg is oldottad a Problémát, még mielőtt én ezt észrevettem volna! Igen ÚR Jézus, TE jó vagy énhozzám, Csakis Tenálad vagyok én biztonságban.
Amikor rátekintek az én Fiamra, mily nagy öröme van, és nehézségtelenül jár, kel, akkor én nem tehetek egyebet mind azt hogy imádjak és az Örömtől és Hálától diadalmaskodjak.
A Prognózis a baleset után, borzalmas volt. De TE mégis gyógyítasz és továbbra is jelen vagy, őt jobban helyre hozni. Oly sokan ülnek egy ilyen Baleset után, Tolószékbe, etetni kel őket, nem ismerik fel az ő Szüleiket, nem beszélnek …. o URAM, TE oly jó vagy hozzánk!
Köszönöm a Kegyelmet, amely által gondot viselsz rólunk! Az elmúlt Évek gondjai, Sürgősségek és Stressz, Naponkénti 12 Órák után, ajándékozol Ellátást és Csendet.
Mily jót tesz ez! Minden ami az egzisztenciális félelmeket illeti, ezt is végre neked adhatom át bizalommal! Igen, TE vagy az ÚR!!
Hogy tovább menjek, TE egy jó Autót is Ajándékoztál. És mindezek után Reád bízhatom a tankolást is és az ,,apró Pénzt“ is ami az esetleges javítást illeti. Oh, Uram, oly jó Tebenned nyugodni és nem a Gondokkal foglalkozni!
Köszönöm hogy TE vagy az én Egészségem karbantartója is. Sokat, sokat megakadályoztál ami engem fenyegetett és sokat, sokat meggyógyítottál az imádságok alapján. TE csodálatos vagy!
Oly sok van, amiért én hálás vagyok. A Parkolóhelyért a Városban, azokért a Dolgokért, amit én elvesztettem és újra megtaláltam, a TE munkádért ami a Testvéreket illeti, az imák árán, minden kicsinységekért és nagyokért! TE dicsőséges és csodálatos vagy, egy valódi Kegyelmes Isten!

URAM, őriz meg engem a Büszkeségtől; – mert minden csak Kegyelem érdemtelenül, és nem Érdem. URAM, bocsásd meg, ha én elfeledek megköszönni avagy kérni. URAM bocsásd meg, ha én a TE Kegyelmeddel játszom és ezáltal beképzelté válok; – kérlek figyelmeztess engem! TE vagy a Kegyelmi Isten, és Tőled kapok én állandóan Kegyelmet Kegyelemre. Mily jó vagy TE énhozzám!!