Külömbözö Ajándékok – 2018.09.17

És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul.
Efézus 4, 11

A Biblia azt tartja, hogy minden egyes keresztény aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, legaláb egy Adotsága, Ajándéka van. Mindegyiknek normális Mértékben. Ezért egyesek ezeket úgynevezik hogy Evangélisták, mások Tanitók, megint mások Prófétáknak ….
Mindegyik Krisztus Bizonyságtevöje kel legyen. Azonban egyeseket Isten megáld a Bizonyságtételben kiválóan; – a halgatók megértik és gyakran, Jézushoz fordulnak. Amint ez Billy Graham-nál. Amikor ö az Evangéliumot Prédikálta, az Emberek megértették és jöttek s elhatározták magukat Jézust követni. Aztán voltak egyesek hogy ezt utánozták, de semmi Hatás, semmi Eredmény nélkül. Úgy vann ez ha Isten valakinek egy bizonyos Munkát ad, azt be is Bizonyítja.
Amint valakinek a Billy Graham mint Evangélista ismeretes és normális, az a másiknak esetleg ez egy Csoda.; – nekik nincsen meg ez a Bizonyitványuk vagy Adotságuk. Nekik bizonnyára más az Ajándékuk! Az Evangélisták azt tartják hogy az Evangélizálás a fontosabb, és nekik Igazuk van. Azonban ha valakinek egy más Adotsága van, Például, egy Imádságra való Felhívás,akkor a szegény Embernek egy rosz Lelkiismeretet formálnak. Ök azt akarják hogy elöremenöleg, mindegyik tegyen Bizonyságot és állandóan Jézusról beszéljenek. Azonban ezt csak az Evangélisták teszik!
Az ember kikutatta és rájött hogy a Kereszténységnek kb. 10%-a egy Evangéliumi Adotsága van. Nemmindegyiknek van meg a Bátorsága állandóan Bizonyságot tenni. Nemmindegyik keresi a Lehetöséget, Jézust hírdetni.
Én ismerek Pásztorokat, akik nagyon búzgók az egyenkénti Juhokkal foglalkozni és hogy azok, követök legyenek; Tanítók, akik a Hitnek Alapját elérik; Segitök, akik mindenfele felvannak készülve, Mások a Szeretetvendégségnek élnek.
Mindegyik fontos a Jézus Gyülekezetében! Ott senki sem állíthatja, csakis az én Adotságommal kel számolni. Ott senki sem eröszakolhatja a másikat, egy Adotságot Gyakorolni, amely neki niuncsen megadva! Ott senkisem tehet rosz Lelkiismeretet a másiknak, hogy az talán keveset evangélizál vagy imádkozik, vagy vagy vagy …
Mindezeket az Istennek Lelke rendezi, amint ezt Ö akarja és amint ez Jobban van.
Mi nemakarunk rosz Lelkiismeretet keriteni, azzal hogy mi egy bizonyos Adotságnak nemvagyunk a Tulajdonosai; és mi nemakarjuk, hogy másoknak is ugyanaz az Adotságuk legyen, és hogy azt tegyék mint mi. Mi tudjuk, hogy egyikünknek a másikra van szükségünk és ezért mi arra figyelünk fel, hogy a másikat nagyobra értékeljük önmagunknál.

Köszönöm, Jézusom! TE nekem Ajándékokat adtál, amejek nincsenek meg másoknak. TE bebizonyítod ezeket az Adotságokat. És én a TE Uralmadban az én Hejemen Teérted elöállok és szólgálok. Nekem nemkel olyannak lennem mint a másik! Köszönöm, TE mellettem vagy, TE enngem fontosnak minösítesz és TE egyedül mindent megértesz. TEnálad vagyok én BIztonságban.

Advertisements

Az Életnek forgása – 2018.09.16

Hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek.
Máté 6, 33

Egy pár Napja volt egy Beszélgetésünk, afelett, hogy a Család avagy az Istennek Országa teendöi a fontosabbak. Külömbözö Vélemenyek voltak, és mindenki az övét alátámasztotta hejesen és Biblikusan és jó Érvekkel.
Odahaza majd ismét átgondoltam az egészet. Létezik ez az úgynevezett ,,Érték-Táblázat“: Elsöben Isten, azután a Család, Munka, Gyülekezet, azután a Hobby ….  De ez valahogy általában Félreértéseket és Gyötrödést idéz elö. Nyilván van, hogy Isten van az elsö Hejen. Jézus mondja: Szeresd Istent minden Eröddel, minden Gondolatoddal, minde Akarattal, minden Érzéssel ….. és a te Felebarátodat mint magadat.
Egy Családapa mindenekfelett, a Család felett is a Gyerekek felett is, a Gyülekezeti Szolgálatot hejezte elsöbségbe és állandóan Úton volt ,,az ÚR Szolgálatába“. Logikus hogy az ö Gyermekei késöbb majd, nem is akartak a Hitéletröl tudni.
Egy kedves Férjesaszony  minden Este a Templomban volt elfoglalva és a Férje mindég magában, odahaza. Nemsok idö múlva elváltak; – egy másik Aszonynak pedig több Ideje volt, s a Férjéhez.
Egy Férfi pedig amikor Mosogatásról volt szó, mindég elvolt foglalva a Bibliaolvasással avagy Imádkozással ….
Egy másik pedig szólgálta az URat, míg Szívrohamot kapott ….
Egy másik pedig csak a Feleséggel és a Családdal volt elfoglalva és soha nemgondolt magára. De ezért soha sem kapott egyikrészröl sem egy Köszönetet.
Valahogy minden oly balul halad, ha mi egy úgynevezett ,,Érték-Táblázathoz ragaszkodunk.
Egészen másképpen kel ez legyen!
Ez, valahogy aképpen van  mint az Életnek forgása: Középen van Isten és Jézus, a Tengely, amely körül forog minden. És a küllők olyan Területeket alkotnak, amelyek bizonyos Pontok  felatt az Életünket alkotják: Imádság, Gyülekezet, Család, Gyermekek, Munka, Hobby …. Ezzel tehát Tétel és Egyensúly van, a Középnek kel Uralkodnia és Bebizonyitania, hogy egyes Területek nélkül jeletéktelenek lesznek. Örea halgatva, Gyötrelem és  Versengés nyomása nélkül, alkothatjuk Életünket. Neki van Mondanivalója, és Ö rendez mindent csodálatosan. Ha mi netalán többet, jobban halgatnánk Öreá!!

Köszönöm, Úr Jézus Krisztus! Te az én Életemet pozitívan és életet adóan alkotod! TE nemvagy ellene, ennek vagy annak, hanem mindennek megkel legyen a Haje és Ideje. Adj Bölcsességet és Akarateröt, hogy mindent a TE akaratod szerint rendezödjöni! Ezekszerint, nemlesz Stressz és nemlesz Örökkétartó Harc. TE az Életet akarod, egy teljes, boldog, értelmes Életet.

A Törvénytöl és az Áldástól – 2018.09.15

Ezért ha valóban engedelmeskedtek parancsolataimnak, amelyeket ma parancsolok nektek, és ha az URat, a ti Isteneteket szeretitek, és neki szolgáltok teljes szívetekből és teljes lelketekből,akkor esőt adok földetekre alkalmas időben: korai és kései esőt, hogy betakaríthasd gabonádat, borodat és olajodat.
5. Mózes 11, 13f.

Itt van a Válasz a Kérdésre, miért van az úgy, hogy sok Kereszténynek kevés Áldásban van része: Ök nemtartják meg Istennek Parancsolatait. Furcsa, az ember lecsökkent az Istennek Parancsolataiból, hogy megtartsák az Elöírásokat. A Törvénynek az Összegét kihagyja, elveszíti szem elöl az ember: Ezért ha valóban engedelmeskedtek parancsolataimnak, … ha tehát ti szeretitek az URat! Így hangzik ez e Versben.
Az Isten iránti Szeretetnek a Törvénynek, Parancsolatnak Célja, és Istennek Célja mivelünk.
Mert ha mi Istent szeretjük, tehát aképpen cselekszünk, beszélünk, és gondolkodunk, amint ez Ö akarja. Ekkor már nincsen szükség a Törvényekre mint például: Ne ölj! – és sok másokra. Mert az ember betartja a Parancsolatokat majdnem automatikusan, mert az em,ber nemakarja Istent megszomorítani.
Ha mi Istent szeretjük, forrón és szívböl, akkor Ö majd az Ö Áldását kiárassza felettünk. Ha az Izráel Népe az URat szeretni fogja, akkor majd a korai és késöi Esöt ismét megadja és a Föld ismét Gyümölcsözövé válik.
Ha a Templomokban szeretni fogják az URat, ö ezeket is meglátogatja és az Ö Jelenlétével hatalmasan fog munkálkodni. Ha mi egyenkénti Keresztények ÖT szeressük és Örea halgatunk, az ÚR, Áldását láthatóvá teszi az Életünkben. Mint egy meleg Tavaszi Esö, esik majd szüntelenül reánk.
Teljes Szívböl és teljes Lélekböl és minden Erövel és Értelemmel akarjuk mi az URat szeretni és szolgálni. Minden az Ö Dicsöségére legyen. Ha mosogatunk avagy Autót vezetünk, ha mi énekelünk avagy dolgozunk, vagy mi a Gyermekekkel halászni megyünk vagy Fotbalozni: Minden az Ö Nagyneve Dicsöségére legyen. Ö mindég jelen van, minden Életkörülmények között, ezt valja Ö. Mi nemakarunk visszavonulni Lelkileg és egy Álomvilágba szökni, hanem mind a két Lábunkkal e Földön álljunk és a Valóságban kitartsunk. A Valóság ez: Isten velünk van! Eképpen van nekünk egy Oly Erönk, amely másnak hiányzik. Eképpen van nekünk Reménységünk, ami sajnos másnak nincsen és csüggedt. Eképpen van nekünk Bátorságunk, ha a másik Kétségbe van. Igen, Ö jelen van, Ö, aki az Ö Népét oly nagyon szereti! És mi is ÖT szeretjük teljes Szívböl.

Köszönjük Édesatyánk az ÚrJézusKrisztusban, TE oly sok Áldást akarsz kiárasztani mireánk, amit mi elsem képzelhetünk; – és még sokkal többet! Bocsás meg, azokat az alkalmakat amikor mi úgyjárunk el, mintha TE nem léteznél. Bocsás meg amikor néha aképpen járunk el, mintha TE ezt nemlátnád. Hevítsed fel a mi Szeretetünket Teirántad, újjanon, mert TE egy Csodálatra méltó Isten és Atya vagy!!

Drága, becses és szeretett – 2018.09.14

Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek.
Ézsaiás 43, 4

Ha a Kínából származó Mr. Ching Chong Chang azt mondja nekem, hogy ő szeret, ez alig jelent bármit is. Mert nem is ismerem. Nincs befolyása az életemre. De ha a szüleim, feleségem vagy a gyerekeim mondják, akkor az már számít: jól érzem magam tőle és boldog vagyok! A véleményük nekem nagyon fontos!
Amikor Isten teljesen általánosan azt mondja, hogy szereti az embereket, az nekem nem mond túl sokat személyesen. De ha rámnéz, és szól: Frank, szeretlek téged, drága és becses vagy nekem! – az bennem számtalan pozitív reakciót indít el. Ő, a teremtőm, a királyom, az Uram, szeret engem. Sok minden múlik a véleményén számomra. Mert az Isten én személyesen megismertem, és Ő nekem fontos.
Nincs olyan ember, aki túl sok szeretetet kapna. Ezért a szeretet forrása és a vigasztalás forrása nekünk olyan fontos. Mert Ő minket megigazít: Szeretve vagyok, drága és becses.
Amikor valaki értéktelennek és szeretetlennek érzi magát, alig tudja ezt valaki megváltoztatni. Ez úgy bujkál az emberben, mint egy tisztátalan vírus. Mindig újra jön: Értéktelen vagyok.Csak Isten tudja megtisztítani a szívünket. Csak Ő tud úgy működni, hogy valaki újra drágának, becsesnek és szeretettnek érezze magát bizton.
Csak Ő változtatja meg a szívünket. Ő megváltoztat szeretetén keresztül,és soha nem a büntetés útján. Mert mi olyan értékesek vagyunk neki, nem szenvedtet minket. Nem büntet meg. Nem igazít ki minden apróságban. Szeret, megbocsát és bátorít. Bíztat, velünk van a magányban, új erőt és új reményt ad. Ő egy valódi Atya, aki szeretetteljesen gondoskodik gyermekeiről. Ő csodálatos!
A szeretetét akarom keresni, és befogadni. Nem akarok a szeretetével, türelmével, könyörületével játszani, hanem tiszteletteljesen kezelni, mint egy virágot. Nem mehetnek újra tönkre!

Köszönöm, Atyám, mert Te valóban szeretsz engem. Minden nap érzem és látom: Itt vagy, rajtam körül, és bennem. Csodálatosan bánsz velem! Mindig újra bátorságot adsz! Egy csodálatos Atya és Isten vagy!

Isten beszél. Álmok, víziók, és hasonlók – 2018.09.13

Ifjaitok látomásokat látnak,
véneitek pedig álmokat álmodnak.
Apostolok Cselekedetei 2, 17

Isten néha szokatlan módokon szól hozzánk. Ő álmokat ajándékoz, másoknak az álmok magyarázatait. Némelyek látomásokat látnak, és nyíltan látják a világot. Némelyek Isten hangját hallják. Néha Isten angyalokon keresztül szól, sőt néha állatokon, mint például Bálám szamara esetében.
Valahogy ez nem fér be a logikus fejünkbe. De mi nem vagyunk az egyetlen nép a földön, és Istennek nem kell az összes többi népet miutánunk igazítania. Isten szuverén, és különböző népekhez és emberekhez különböző módon szól. Néhány embernek az álmok normálisak. Isten belép az álmokba. Milyen jó, hogy ilyen türelmes hozzánk!
Én magam sosem álmodok és látomásokat sem látok. Néha pillanatnyilag kitisztul valami, például egy történet, egy dal vagy egy összefüggés. Hirtelen az egész történetet megtudom, és fel kell írnom. Néhány alkalommal Isten hallhatóan beszélt hozzám. Csak le tudom írni, de amikor Ő beszél, minden más csendes, és azonnal tudom: Ő az. Nem volt gyakran, és határhelyzetek voltak. Isten tudja, hogy kell egy makaccsal bánni: Néha egy erőteljes szót mondani szeretetben, nyomás nélkül, és mégis kitisztul.
Jézus egyszer teljesen egyértelműen kijelentette: Az én bárányaim hallgatnak a hangomra. Ez nem a különlegeseknek tett ígéret, hanem mindenkinek. Aki azt mondja, hogy még sosem hallotta őt, mégis az Ő báránya, muszáj egy kicsit gyakorolnia a hangokat megkülönböztetni. És meg fogja tanulni Isten hangját mindig érthetően meghallani.
Nyitottnak kell lennünk az Ő útjára. Néha göröngyös, de mindig jó. Próbáljuk meg kihallani a hangját, a csendben , a Bibliában, a gyülekezetben, a közös imádságban, a lélek adottságain keresztül, és legyünk nyitottak az álmokra. Tisztítsuk meg a szívünket és a kezeinket, hogy Ő azon keresztül beszélni és cselekedni tudjon. Neki megvan a szeretetének a beszéde.

Köszönöm, Jézus, hogy hallgathatlak Téged! Néha minden nagyon hangos és kaotikus, de a csendben újra hallak téged. Milyen jót tesz az, ha Te beszélsz! Köszönöm, hogy Te nem ismersz határokat. Igen Uram, Te mindent uralsz! Olyan jó vagy hozzám!

Isten az íráson keresztül beszél – 2018.09.12

Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk.
Róma 15, 4

Isten a biblián át szól hozzánk, az Ő szent szaván keresztül. Emiatt nevezik azt Szentírásnak. Először csak az ószövetség volt, és aztán az új is az lett. Ez ugyanúgy Isten szava, Isten így erősítette meg.
Különböző módokon olvasom a Bibliát. Néha sok fejezetet egyszerre. Akkor egy jó rálátást kapok és az összefüggéseket is látom. Néha a tekintetem egy versen függ, és azon gondolkodom. Vannak gyémántok, amiket az ember ásás közben talál. Néha lapozom a bibliát és azt olvasom el, ami rámnéz; – nem lehet jól leírni, hogy miért. De a szöveg fontos nekem akkor pont, és válaszokat ad. Néha terv után olvasok, néha fonákul. Néha napokig nem olvasok, anélkül hogy hiányozna. De mindig visszagondolok rá és átmegy rajtam a szava újra és újra, a szívemen és a fejemen. Jó, amikor másokkal egy-egy verset ki tudok cserélni, akkor új nézőpontokat kaphatok.
Isten emlékeztet engem gyakran bizonyos versekre, amelyeket valamikor olvastam. Amikor az idő megérett, felhasználja őket. Ha sosem olvastam volna őket, akkor nem tudna rá emlékeztetni.
Ha a Bibliát olvasom, akkor Isten elkezd beszélni. Néhány dolgot kitisztít. Némellyel személyesen biztat. Néhány ígéretét még személyesen is vehetek. Bátorságot ad, és biztat a szavával. Útmutatást ad. Bálaszol nehéz kérésekre, elmagyarázza a cselekvését és a gondolatait.
A szava olyan mint egy széles keret, amelyikben a megmentés, az evangelizáció, a misszió, a próféciák és a viselkedésünk mozog. Így vagyunk megmentve rossz felhasználástól és mégsem vállunk szektássá. Isten figyelmeztet. Még néhány gyülekezet rossz tanain keresztül is felfedi a szavát.
Nekem a Biblia a legkedvesebb minden könyv közül, mert válaszokat ad, amelyeket amúgy nem találnék. Isten szól a szaván keresztül, a Biblián át hozzám. Megtanulom személyesen megismerni, az Atyámat és a Teremtőmet, a Megmentőmet, Jézus Krisztust, és a Segítőmet és a Barátomat, a Szent Lelket.

Köszönöm, Atyám, a szavadat! Nekem nagyon fontos és értékes. Milyen gyakran biztattál már a szavaidon keresztül, és bátorítottál! Köszönöm, hogy Te beszélsz hozzám! 

Isten beszél II – 2018.09.11

Szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.  A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
I Thesszalonika 5, 17-22

Isten ma is beszél prófétai beszédeken keresztül az emberekhez. Ő nem változott. Minden időben, a régi és az újtestamentumban, és az egész egyháztörténelmen keresztül Isten prófétai szavakon keresztül szólt. Miért lenne ez ma másképp?
Mikor Pünkösdkor a Szent Lélek kitöltötte a tanítványokat, elkezdtem más nyelveken szólni, amik számukra is ismeretlenek voltak. A templomlátogatók megértették az anyanyelvüket, mindegy, hogy honnan érkeztek. Isten az idegen nyelvek beszédének adottságát adta és a megértés adottságát.
Egyszer mikor a gyülekezetben együtt énekeltem a többiekkel, habár nem tudtam a szöveget, s így az anyanyelvemen énekeltem. A mellettem ülő nők nagyon hallgatóztak. Úgy gondolták, hogy valakiért imádkoztam, de nem tudták megmondani pontosan. Talán pont értük jártam közbe?
Isten használja ezeket az adottságokat, hogy a népével beszéljen. Használjuk mi is, legyünk bátrak!
Nekem ez sokat segített, amikor idegen emberek az én problémámért imádkoztak, és hozzámondták Isten véleményét, habár nem is ismerték.
Magam is észreveszem néha, hogy Isten valamit a szívemre helyez és megpróbálja az embereknek az én szavaimmal ezt továbbadni. Ez nagy segítség volt gyakran. Többet és intenzívebben kell ezt kérnünk, mert ez valóban segít!
Néha az ember csak úgy „megjósolja”, hogy mi van a másik szívében. Az együttérzés az neki jól megy. Ekkor jól meg kell különböztetni, hogy mit helyez Isten a szívre, és mi jön egy emberi szívből. Néha egy próféta másokat uralni és befolyásolni akar, sajnos. Ekkor mindenképp szükséges egy bölcs gyülekezeti vezető, aki egyiket a másiktól megtudja különböztetni, és a megkülönböztetés ajándékát is megkaphatjuk a segítséghez.
Isten azt mondja, hogy egy dolognak 2 vagy 3 tanúja kell, hogy legyen. Széleskörü döntésekhez nem elég ha egyetlen prófétai szóra hagyatkozik az ember, több egybehangzó megerősítésre kell várni. És az a szó, amit valaki mondani fog, egyáltalán nem esik jól, azt gyakran el is lehet felejteni. A prófétai beszéd egy nagy segítség, de sok kíséretre és alázatra szorul, hogy ne okozzon kárt.
Isten beszél! Szeretnénk-e az Ő szócsövei lenni? Akarjuk-e hallani, amit mond? A csendben tanulhatjuk ezt meg.

Köszönöm, Jézus! Te sosem hagysz minket a földön egyedül, hanem beszélsz velünk, bátorítasz, útmutatást adsz, biztatsz és erősítesz. Uram, töltsd ki ránk a lelked, hogy mi mindannyian prófétai beszédeket mondhassunk! És tisztogasd a néped, hogy Rád hallgatni tudjunk.

Kivonatok Pál véleményéről az I Korinthus 14, 1-5-ből.
„Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok.  Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a Lélek által szól titkokat. Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig prófétál, a gyülekezetet épít. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább, ha prófétálnátok; mert nagyobb az, aki prófétál, mint az, aki nyelveken szól, kivéve, ha meg is magyarázza, hogy a gyülekezet is épüljön belőle.”