Vezetés – 2017.6.9

A mi kezdettől fogva vala, a mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk, a mit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjéről. És az élet megjelent és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, a mely az Atyánál vala és megjelent nékünk.
1 János 1 – 2

Jézus Vezetése az Ö Tanítványai felett másképpen volt, amint napjainkban a Vezetést illeti. Jézus az Ö Tanítványaival eggyüt élt, nem volt szabad tér. Mindenük közös volt avagy minden nyilvános volt. Semmi sem adódott amit elkelett titkolni. Ha Jézus Csendet akart, eltávozott egy Hegyre avagy a Pusztában és Imádkozott.

Minden Ö Tanítványa ismerte az Ö Holmiját és Ruházatát. Mindenki láthatta Öt Borotválkozás közben.
Mindenki tudta mikor dussolt, aludt, mit szeretett enni és mit nem… Nagyon közeli Közösség volt. Eképpen élt János Urával évek hosszat. Csak néha amikor kora reggel Imádkozni ment, János még aludt.
A Vezetés nem volt Elmélyültebb tanítások és igazságok. Ez egy Karakteriskola volt, egy eggyütt Élés, a Tanítványok a Szokását  és Gondolkozását az Ö Mesterüknek megismerjék és
utánozzák.
Legyünk mások számára vezetök. Ez azt jelenti elsöben, hogy mi a mi Gyermekeinkkel Foglalkozzunk. Ebbe kel mi többet befektessünk, hogy ök majd követhessenek benünket. Szükséges nekünk öket Szeretettel és Türelemmel nevelni. Elsöbben elökészítjük, miként élünk, azután ezt eggyüttesen meg is élni, ezekután mehetnek egyedül. Tanítványok – Társak – Függetlenek. Eképpen kel ezeknek történnie. Ha az Apák
csak dolgoznak és az Anyának nincsen ideje, semmi sem lehet a Gyerekekböl. Isten nembízott meg benünket értékesebbel mint a mi Gyermekeinkkel! Akár a Gyülekezeti Munkának is lehet várnia!
Majdnem minden Ember vezet, nevel, valahol más Embereket. Szükséges hogy ök Mestert, Tanítót keressenek, akikkel ök nekik Közösségük lehet és akiktöl ök tanulhatnak. Azután a Tanultakat továbadni,azoknak
akik ök is tanítnak,vezetnek. Eképpen Nevekedik a Gyülekezet.
Manapság az Emberiségnek erös Személyiségekre van szükségük mint Vezetök. Szükségük van erös Hívö Anyákra és Apákra. Emberekre akikre támaszkodhatnak, kik Biztonságot nyújthatnak és ök ezt teljesen
elfogadják. Emberekre akik nem a „ha“ avagy lehetségesek. Emberekre, kik nyíltak és akiknek könyvébe belelehet nézni. Emberekre akik Szíve Jézusé és mindent feláldoznak,hogy a másik Jézust lásák bennük.
Megkérlek légy Apa vagy Anya mások számára az ÚrJézust hejettesítve. Ö felkér erre Téged. Uralkodj az Önzéseden a Te Nyugodalmaskodásodon, a Te „Személyiességeden“ és nyilatkozzál azok számára, kik melleted Tartózkodást  keresnek. Ö majd ezt értékelni tudja.

Köszönöm Jézus, Te nem a magad Nyugodságát kerested és nyájas beszédekkel tápláltál. Te az egész Életeddel értünk éltél, minden Önzésen kívül. Te mindent megtettél, azért hogy belölem egy Isteni hasonlatosságot formálj. Kérlek

segíts nekem, oly emberré válni, aki mások számára Apa és Barát egyben lehet!
Werbeanzeigen

Isten Jelenléte – 2017.6.8

És lőn, a mikor Mózes a Sinai hegyről leszálla, (a Mózes kezében vala a bizonyság két táblája, mikor a hegyről leszálla) Mózes nem tudta, hogy az ő orczájának bőre sugárzik, mivelhogy Ővele szólott. És a mint Áron és az Izráel minden fiai meglátták Mózest, hogy az ő orczájának bőre sugárzik: féltek közelíteni hozzá.

( 2 Mózes 34, 29-30 )


Mózes 40 Napig tartózkodott a Sinai hegyen. Az Úr beszélt vele, és adta neki az egész Törvényeket a Nép számára. Mózesnek nemvolt szüksége evésre
sem ivásra. Ö az Úrból élt. Az Úr Mózest átvilágolta. Az Úr Fény, és sugárzó Dicsöség. Ezértis történt hogy az Ö Szolgája is kezdett sugározni és világítani.
Az emberek az ö megszokott állapotukban, féltek Mózestöl. Istennek Dicsösége vette az Életét körül!
Hasonlatosképpen amint ez Mózesnél volt, akár velünk is meglehet, amenyiben mi is az Úr Jelenlétében vagyunk:
Mi fénylünk, mi Világítunk, mi Világosság vagyunk! És a Sötétség nem vette be…., eképpen mondja János. A Világ valóban ezt nem értheti, miképpen világolnak Istennek Szolgái! Ök beszélgetnek ezekröl és azt gondolják, ezek bolondok.
De éppen itt lesz nyilvánvalóvá Istennek Ígéretei amint ezt a Bírák 5, 31-es Verse mondja: Így veszszenek elminden te ellenségeid, Uram! De akik Téged szeretnek, tündököljenek mint a kellö nap az ö erejében!
És megnyugovék a föld negyven esztendeig. Mi számolhatunk azzal hogy Istennek Jelenléte nyilván lesz a mi Életünkbe. Az  és az Ö
Öröme és Békessége nyugszik meg rajtunk. Az Ö Áldása nyugszik meg rajtunk és a mi Munkánkon. az Ö Védelme vesz körül.
Az Ö Világossága világít bennünk és általunk!
És amikor egy Isten Gyermeke nemmég Imádkozik? Nemmég olvassa a Bibliát? Nemtart Csendesidöt Isten elött? – Akkor a Világosság elhalványul. Marad egy általános elfoglaltság és egy jámbor Szavak.
Azonban az Élet, a Fény nincsen meg nálunk.
Éppenezért mi nemakarjuk hogy az idönket hiábavalókkal töltsük, pl. állandó Tv nézéssel, hanem inkább Öt az Urat keressük! Mi Istennek Jelenlétében kívánunk lenni, valahányszor ez csak lehetséges nekünk!
Mi azt akarjuk hogy mi az Ö Visszatükrözödése legyünk, az Ö Világosságát fényleni haggyuk, az Ö Örömét és Békességét, Szeretetét és
Könyörületességét uralkodni haggyuk! Akkor bizonnyára az Életünk Izgalmassá válik, betöltté,értelmessé, telve Örömmel és Öszhangban, ezután Isten a mi Szívünkben van és ezért mi örvendve énekelhetünk, táncolhatunk és ezekmellet a Munkánkat is végezzük!

Köszönöm, Jézus, Te mindezt nekem lehetövé teszed! Miképpen is jöhetnék másképpen Isten Jelenlétében? Te megtisztítasz engem és megszentelsz Isten számára. Igen, Te vagy az én Megváltóm! Köszönöm,  a lehetöséget hogy Isten Jelenlétébe jöhetek! És Ö feltölt engem Világossággal, Szeretettel, Melegséggel, Békességgel és Örömmel.

Ö hív a Munkába – 2017.06.07

Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.
Máté 9,36.38

Így van ez ma is. Az emberek fáradtak és kimerültek. Nincsen Jó Pásztoruk, aki öértük gondot viseljen; az aki a kicsiny Bárányokat kézenfogva vezetné, és a Gyengéket különös figyelem alatt tartsa és az Eröseket elkeritse. Ezek azok akik csak megfejik öket vagy félrevezeti, az élö Evangéliumtól egy teljes Tévtanításra vagy mégrosszabra, hogy a Juhokat ö magukhoz függöké csatolják. Emiatt sok emberek félreléptek! Ök keresik az ö Szerencséjüket minden Lehetöbe, de mégsem találnak nyugalomra, Békességre. Ök keresik az Élet értelmét s félrevezetetnek. Ök keresik a Megváltót, az Elveszettek Megmentöjét, de nemtalálják meg! Sokan Önygyikosságot követnek el, míly sokan vannak elvetemedettek, vígasztalanul, míly sokan hordoznak titkos Terheket! A Megmentö jelen van, de senki sem mondja nekik. Jézus felkér benünket, hogy Imádkozzunk az Atyához, hogy küldjön Munkásokat az Aratásba. A Mezö érett az Aratásra, de kevés a Munkás. Mégis miért kel mi kérjünk Munkásokat Istentöl, ha mi Othol vagyunk és tétlenkedünk? Isten ez Imádságot nem halgathatja meg. Vannak emberek akik elgondolkodnak afelett ha egyáltalán készen lennének e Jézust szólgálni. Talán a Gyermekek elökészítésére, avagy Prédikálni, vagy Misziónárus vagy Idösök Ápolására. Mindenfele szükség van Szeretö Kezekre, mindenfele örmmel veszik a kedeves beszédet, Igét. Amennyiben te is ilyesfélén tünödsz, hagyd abba ezt s készülj fel. Mi azt akarjuk hogy a mi Életünk egy valódi Áldozat legyen az Úrnak. És hogy Ö cseledjen rajtunk kersztül. Vannak Akadályok? Félelem van a Kudarc elött? Jézus melletted van és Ö nem hagy el. Ö Kiképez. Bün az ami akadályoz? Akkor tisztísd meg! Ennek amúgyis megekel történnie, avagy a te kedvelt Bünöddel akarsz majd megállni Isten elött? Ez a te jó Hivatásod? Akkor Térj meg. Jézus nem szégyelt téged, mostpedig te se szégyeljed Öt. A körülötted lévö események azok amik akadályoznak? Akkor azokat bízzad Istenre; próbálj eltávolódni, de hadd Istent cselekedni és felszabadítani. Mi nekünk szükséges hogy Istenre többet halgassunk és nagyobb Bizodalommal kel Öt Tiszteljük. Ö Képesít benünket. Ö megtisztít és megszentel. Ö megtisztítja a Körülményeket, ha mi akarjuk. Ö foglalkozik olyan emberekkel is akiket mi könnyen elvetnénk. Igen, Ö az Úr, aki Téged hív! Jöjj, vegyél részt te is az Aratásban, vezesd a fáradtakat, eligázott Juhokat a Jó Pásztorhoz!

Köszönöm Jézus, Te engem megmentettél és Te azt akarod hogy mások is megmentve legyenek. Én fáradt voltam, kimerült, méghozzá életúnt, mégis Te nekem új Életet és új Reménységet adtál. Igen, én akarok szabadulni minden hiábavaló Tehertöl és Téged követni! Készen vagyok Számodra. Te vagy az én Jó Pásztorom.

Pünkösd – 2017.6.6

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.
Apostolok Cselekedetei 1,8
Ez egy Ígéret volt a Tanítványoknak, mielött Ö felemeltetett. Tulajdonképpen az hogy, Ök veszik a Szentlelket, és ök az Ö Bizonyságtevöi lesznek. A Szentlélek egy Személy, Ö nem egy nemszemélyes Erö vagy Energia. Ö teljes Erö és Energia, de ennél több is. Meglehet Öt Bántani. Meglehet Öt sérteni. Lehet Öt követni, vagy üldözni. Ö Vígasztaló, Segítö, Emlékeztetö. Ö valóban egy Személy amint Jézus vagy az Atya. Ö Eggyütesen Jézus az Atya-Isten a Szentháromság. Sokaknak Ö csak homályos, elmosódott valami, mi nemkapunk tökéletes, világos képet Róla, amint Jézusról. Ez abban rejlik hogy, Ö nemsok Kiemelkedöbb dolgot tesz magáról, hanem mindenben  Jézust dicsöiteni akarja. Ö örvend, ha mi Jézust imádjuk és Öneki adjuk a Dicsöséget. Azért is nem téves ha mi felcseréljük Imdságainkban a Szentháromságot és csak Jézust említjük, Neki köszönetet mondunk, azért amit a Szentlélek tesz. Ök ezt tökéletesen megértik. Jézus nemakar benünket kiképezni arra hogy mi a saját Akaratunkat használjuk. A Szentléleknek az Ereje nem áll a mi rendelkezésünkre, hogy mi azt tegyük amit akarunk, hanem, mi áljunk a Istennek a rendelkezésére, hogy Ö azt tegye  velünk amit Ö akar. Mi csak Kanálisok vagyunk az Ö Erejében. (Mi megjegyezzük, azt hogy a Szentlélek helyett használhatjuk az Isteni Eröt is, mely a Megtestesült  Isteni Erö). A Tanítványok és az Apostolok, semmit sem tudtak az Isteni Erön kívül cselekedni. Mi látjuk Pétert amint ö magától csak bajt idézet elö. Azonban amikor a Szentlélek hejet talált öbenne, Békességet idézet elö, Csodákat és egy Hüséges Bizonyságtavöje lett Jézusnak. Mi is tehetünk sokat magunktól, de hejesebb ha engedjük hogy a Szentléleknek az Ereje Vezessen benünket.  Minden kicsiny Munkában is sokkal könnyebb számunkra, ha Övele tesszük, és ha Öreá halgatunk. Az Isteni erö nemazért jön hogy mi Lustálkodjunk, hanem hogy Ö minket mozgásba irányitson. Mi Jézusnak a cselekedeteit kel tegyük, az Ö Hasonmásának kel lennünk és Bizonyságtevöknek kel lennünk az egész Világban. Az Isteni Lélek munkálja ezt bennünk, amint Ö bennünk Él, és idöröl idöre az egész Emberben hejet foglal, és újratervezi;- amenyiben mi ezt Neki megengedjük! Eképpen lehetünk mi Bizonyságtevök az Isteni Szeretetben. Mindeggy hogy miképpen, Evangélista vagy Miszziónárus, avagy Háziasszony vagy Irodamunkás: Mi végezzük a mi Munkánkat, aképpen amint ez Jézusnak kedves. Ezekután Cselekedhet Ö általunk.
Köszönöm Atyám, a Léleknek Erejét, mely bennem lakik! Igen én akarom hogy sok Hejet foglaljon el bennem, Öréa halgassak és Neki engedelmeskedjem. Te elökészítesz engem, hogy Hasonmása legyek a Te Fiadnak. Magamtól én erre nemvagyok képes, mert sok Bün, Hitetlenség, sok Szeretetlenség…. De Ö énbennem, ez Jó! – -s ezekszerint sikerül. Köszönöm, Atyám, hogy Te gondot viselsz rólam!

Megváltás – 2017.6.5

Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. …  Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?
Róma 7,18f; 24f

Amenyiben belefáradtunk a Bünnek, akkor megérthetjük Pál Apostolt mit akar kifejezni a fönnebb említett Igeversben. Miér teszem azt amit nemakarok, és nem azt amit akarok. Ki eröltet engem? Ez a Hústest, a nemi vágy, az Óember, a jólápolt, meghízlalt  Én.

Aki e nyomást ismeri magában kétkedve bánkódik, az már meg van áldva avagy majdnem megvan ádva. Mert ö az ö Szükségében az Úr Jézus Krisztushoz jön. Jézus a Megmentö, Megváltó, Segítség a Szükség idején.
Jézus nemcsak megbocsájt, és minden marad a régi. És minden Nap újrakezdödik a harc az Óemberrel. Nem, Jézus a Megoldás, Aki benünket Megszabadít !
Azért írja Pál: Istennek legyen Hála ami Urunk Jézus Krisztus által! Pál ismeri a rendes Címet ahol a Bünnek megoldás van: Jézus.
Nekünk a Keresztre kel mennünk mint Jézus. A mi ápolt Bününket az Ént a Keresztre kel szegeznünk, mint Jézust. És nekünk igyekeznünk kel arra, hogy az ottmaradjon.
Különben ismét megkezdjük a Harcot az elejétöl. Megvagyunk halva és a mi Énünk, akkor tud Jézus bennünk élni. és ezután kezdödik meg a valódi Élet!
Ö adja nekünk a Szentlelke, amely benünket vezetni akar. Amikor veszély van, figyelmeztet benünket Istennek Lelke. Ö mondja nekünk, hol van a megoldás. Ö indít
benünket az Imádságra, ha valóban az Ellenség jön, s Ö az Atyához vezet. Ö Megelevenít a Biblia által. Ö a Hitünket növeli. Ö elveszi a Félelmet. Ö formálja az Életünket a Jézuséhoz hasonlóan. Igen Neki Nagy Célja van velünk! És ez így haladhat ha a mi Óemberünk a Kereszten maradt, és a mi új Jézus-Én van táplálva.
Milyen nagyon jó ha a Lelki Életet éljük! Eképpen Felszabadúlva vagyunk a Bünnek Hálójától! És ha mégis megtörténik hogy mi ismét bünt követünk el, nyilván van
hogy még nagyon messze vagyunk a Tökéletességtöl, de amire mi vágyunk, de az Út az helyes, amelyen vagyunk! Valahányszor elesünk, mehetünk Jézushoz, hogy
Bocsánatot kapjunk. Mindég, ha mi az Istenhez közeledünk, a Szentlélek jelen van, és Ö vezet az Úrhoz. És ezáltal lesz az Életnek értelme, célegyenes és nem hiábavaló.
Köszönöm Jézus, hogy Te vagy az Út, az Igazság és az Élet! Neked nemcsak elvárásaid vannak tölem, hanem Te az Útat ehez szabaddá Tetted. Eképpen jó ez  így, Téged követni és Rád halgatni. Köszönöm a Te Lelkedet,melyet Te adsz nekem. Ö az én Segítségem és Vígasztalóm.

Megelégedetség/Kívánságok/Vágyak- 2017.6.4

Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek. …  Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.(Filippi 4,11.19)
A Bünöknek eggyik alapja, gyökere a Kapzsiság, valamint a Fösvénység s a Vágyak. Ádámot és Évát, Katasztrófához vezette. Vajon nem ehettek volna sok ezer Fákról Gyümölcsöt? De mégis eggy amejröl tilos volt enni, megszegték a tilalamat és ettek belöle. A Kapzsiság és vágy vezette öket az Eseményhez. Én kívánom,nekem mindenáron kel, volt a vezetés és ettek belöle. Nekem ez kel,enélkül nemtudok létezni… Így halad a Vágy. Mindeggy ha mostmár az Evés, Ivás, Vagyon avagy Szex. Ennek megkel lenni és még most azonnal. És mindenáron! A Vágyak Szólgává tesznek benünket. A BIblia azt mondja hogy ezek a Legalapvetöbb Bünök amelyek sok másokat vonnak maguk után. Van még más Alapvetö Bün is, például a Gyülölet, Irigység, Lustaság, Büszkeség. Mind egyenesen Isten ellenirányába van, és megítéli a mi Hitünket az ÚrJézusKrisztusban való alapunkat.
Miképpen lehet a Vágynak ellenállni? Úgy hogy az ember aképpen jár el amint az ÚrJézusKrisztus és Pál Apostol. A Megelégedés egy „Varázslószer“ a Vágy a Kapzsiság ellen. Ha én nekem Megelégedésem, Békességem van, nincsen immár szükségem mindenáron erre vagy arra. Pál teljesen az Úrral élt és Általa. Ö Rábízott mindent. Ö bízott az ÚrJézusKrisztusban és az Úr nemhagyta öt soha Cserben. Voltak alkalmak hogy csak Szárazkennyeret kapott, de Pál megelégedett volt. Mirefel érdemelhetett ö többet? Ö egy Bünösember volt, de aki Kegyelmet nyert. Azért volt ö oly Hálás és Boldog, mert minden ami volt még, az csak mellékessé lett. Ö tudta tökéletesen hogy Kegyelmet nyert és nem többet s valóban nem többet, de ez elég volt! Éppen ezállapotban osztódnak meg a Lelkek: Nekünk vannak Nevezetesen Autónk, Ruházatunk, Ennivalonk,drága Hobbynk …. Mirefel dolgozunk mi tehát? Eképpen mi is megelégedettek vagyunk, de nem Isten. Miképpen akarunk mi az Ö Kegyelmében élni? Ha mi belátjuk hogy semmifélekképpen nem érdemeltünk semmi Jót, akkor mi leszünk Megelégedettek, azzal amit Isten ad. Istenünk az ÚrJézusKrisztusban soha nem Takarékos az Adásban! Ö nem Fukar; Ö ad Örömmel. (Hasonlítsad Máté Evg.6,24-34 et is) Ha mi Istennek Adományaival még Szükölködünk, akkor ez azt jelenti hogy még mndég nemértettük meg a Kegyelmet s az Evangéliumot. Ha mi úgylátjuk hogy még többhöz volnának Jogaink akkor miért van szükségünk Istenre? Ha amugyis minden balul sikerül? A Megelégedés Lelkinyugalmat Békességet teremt. Mert az Úr Gondot visel rólunk. Megelégedés, Hálaadás Örömet idéz elö. Mert az Ö Adományai megeörvendezteti a Szíveinket. Ez hiányzik azoknak akiknek mind töbre és töbre van szükségük és ök valják is azt hogy többhöz van Joguk. Tehát a Gyógyszer az Elégedetlenségnek megvan oldva: Megelégedetség, Hála,Öröm! Ha ezek Tenálad is megvannak akkor a Vágyakozás hatalma elveszti erejét feletted. Örvendezzél az Úrban, mert Ö tudja hogy mire van neked szükséged és mi a Jó számodra.

Köszönöm JóÉdesAtyám az ÚrJézusKrisztusban hogy Te Gondot voselsz rólam, mindenekben s Gazdagon! Neked vagyok ezért Hálás és Örvendek. Milyen nagyon Jó ha a Szív nyugalomba hejezkedik azoktól hogy ; „kel,kel,kel és kel“! Nálad találom mindég a Nyugalmat, Élvezhetem az Életet, Eröt merítek Nálad, Te Jó vagy hozzám.

Ha Ö benünket Felövez …. – 03.06.2017

Bizony, bizony mondom néked, a mikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és oda mégy vala, a hova akarád; mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet és más övez fel téged, és oda visz, a hová nem akarod. (János 21,18)
Amikor én még Fiatal voltam, rohantam elöre az ÚrJézusKrisztus Nevében. Mindenfele beszéltem az Úrról, és magyarázkodtam Örólla. Senki sem tudott ellentmondani az érveim felett és Logikáimmal lépést tartani. De Sajnos senki sem tért meg, habár én minden beszélgetést megnyertem. Igen én Öveztem fel saját magamat és arra mentem ahova én akartam. Az én saját nevemben Vitatkoztam Jézusért. Én Úrnak neveztem Öt, de nem Neki adtam a Dicsöséget. Én gyüjtöttem az érveimet de nem törekedtem a Vele való közösségre. Valahogy jámbor önmegvalósítás volt ez. És ez soknak rosszat tett.. Ma igennagyon bánom. Aztán jött egy Idö amikor saját magamat kérdezgettem. Kiben avagy miben hiszek én tulajdonképpen? Olvastam a Bibliámban az ÚrJézusKrisztusról és az Ö Követöiröl. S mégis az én életem másképpen volt jelen. Bün uralta a Gondolataimat és nemtudtam töllük menekülni. De milyen nagyon jó hogy Isten könyörült rajtam! Ö szándékosan hagyott engem zavarba jönni, hogy végeredményben is én Öt keressem. Az Ö Orcáját, az Ö Jelenét, Öt személyesen a sok személyes Logikáim hejett,,Bibliatudásom és Teologiáim felett. Sok keresés után és kétségbeesés után, elvégre Kijelentette Ö Magát nekem. Milyen nagyon jó hogy Ö ezt Tette. Nemvolt többé Akció hanem Békesség. Nemmég voltak érvek és Logikák hanem Öröm. Nemvolt többé az Igaz és a Törvény, hanem Irgalom, Kegyelem és Könyörületesség. Ki nem szeretné ezt az átalakulást megérni?? Így találtam meg én a Békességet, amely sokkal magosabb minden okoskodásnál. És mostmár Ö Övez fel engem, kielégít Erövel, és Hatalommal és küld engem az Útakra melyeket én nem kerestem volna. Kallandossá lett. Az Ö Erejének Öve, a Szentlélek. Ha Ö az Életünkbe belép, akkor ez egy Robbanószer. Ez Erö és Öröm! Néhány napig nemsokat aludtam, hanem csak Dicsöitettem Öt Örömben! Milyen jót tett ez, minden sok keresés után, kétkedések után önvádolás után és kudarcok után. Ez egy Balzsam volt az én Sebeimre. Isten gyakorta küld benünket oly Útakra melyekez mi magunktól nem választottunk volna. Neki Jó Elgondolásai vannak. És Ö Felövez benünket Erövel hogy haladjunk az Öáltala kiválasztott Útakon. A Szentlélek így mind több és több helyet foglal el az Életünkben. Ez a valódi Örömet szerzi bennünk. Ez az Öröm izgató. Olyannyira hogy mások is Istenhez járulnak. Na igen,eképpen hozunk Gyümölcsöket!-és nem száraz magyarázatokkal.
Köszönöm ÚrJézusKrisztus, hogy Te Kijelentetted Magad nekem! Köszönöm, hogy Te Élsz bennem a Szentlélek által, az Erö és Öröm  Lelke által. Te valóban Csodálatos vagy, Veled bizonnyára nemlesz soha unalmas! Igen, én többet akarok a Te Élet Szellemedböl, A Te Örömödböl és a Te mély Békességedböl, mely mindent értelmet felülhalad !