Szabadság vagy Hagyomány? – 2017.6.13

Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul
1 Mózes 22, 2

Óh, ez egy kemény Beszéd volt Istentöl Ábrahámnak! Száz Évig várt arra hogy Fia legyen s most Isten visszakéri töle az eggyetlent kit Ö nagyon Szeretett. Milyen kemény harc lehetett most öbenne! Bizonnyára nem is aludt éjszaka hanem Istennel vetödött. Mégis Isten kérhetetlen volt. Ö megmaradt az Ö Parancsával.
Akkoriban megszokott volt hogy a legkedvesebbet kelett feláldozni a Bálvány Isteneknek. A Bálványok kérlelhetetlenek voltak. Ök kitartottak az ö kérésükkel. A Gyerekek feláldozása Napiprogram volt.
Ezzel a Tudattal indult el Ábrahám, Fiával, Izsákkal.
De Isten az utolsó pillanatban felkiáltott: Stop! – És egy Kost teremtett Ö elö, Áldozatul. Eképpen oldotta meg Isten a Szükséget.
Ö nem azért tette ezt hogy Ábrahámot megkísértse. Ö tudta biztosan az Ö állapotát. De Ö nemakarta, azt hogy ez a gyilkos hagyomány tovább megmaradjon. Ábrahám volt az eggyetlen, abban hogy ezt a Gyermekfeláldozást megszakíthatta, mert ö bízott teljesen Istenben.
Sok hagyományos Eljárások vannak, amik nemminden esetben Istennek akaratából származnak. Istennek nincsen ezekre szüksége, hogy az Ö Népe ezek által további rabságban maradjanak. Ezek halott Törvények, nincsen szükségünk rá.
Akkoriban amikor az Úr Jézus e Földön járt, Lábbal taposta ezeket hogy az ezeknek ellentéte érvényesüljön. Ö egy Borzalom volt az akkori Jámbor Vallásosok számára. Ezek nagyevönek, iszákosnak tarották Öt és egykalap alá tették az akkori Paráznákkal. Ezért Ö megszakított minden halott Hagyományt és Istennek Szeretetét, Könyörületességét, Örömét és Szabadságát hozta be!
Mi mindég önvizsgálatot kel tegyünk, és hagyni kel magunkat hogy Isten is vizsgáljon, aképpen amint ezt Ábrahám tette, ha estleg mi Halott hagyományban vagyunk, vagy Jézussal.
Jézus az Életet akarja. Ö nemakar Törvényeskedést, az Örömnek, a Szabadságnak, Könyörületességnek és a z Irgalomnak Határt szabni. Mindent megtett Ö, hogy az Ö Gyermekei mindenkor Örvendjenek ezért.

Köszönöm Jézusom hogy Te szabaddá teszel! Te Ábrahámot az ö téves értelméböl felszabadítottad és azt akarod hogy mi is Szabaddá legyünk minden Korlátozástól. Kérlek törd fel bennem is azokat a helyeket ahol téves Törvényeskedés és Hagyomány van, és fordítsad az én Tekintetemet Temagadra!Kérlek állíts be engem a Szabadságra!

Advertisements

Isten Imameghalgató … avagy mégsem – 2017.6.12

És monda: Kornélius, meghallgattatott a te imádságod, és a te alamizsnáid emlékezetbe jutottak Isten előtt.
Apostolok Cselekedetei 10, 31

Kornéliusz öszinte Szívvel kereste Istent. Ö meghalgatta ennek a Rómainak az Imádságát és elküldte Pétert hogy az Evangéliumot hirdesse neki. Igen, Isten Imameghalgató!
Azonban gyakran mást élünk át: Isten nem halja a mi Imádságainkat és nem ad Feleletet. Miért??
Néha úgy van az hogy nekem nemteccik az Ö felelete. Azután kérdem Öt mégegyszer és mégegyszer … Isten mégis halgat. Ö beszélt már és Feleletet adott, azonban ez nemteccet nekem. Az én Anyámat néha újrahangolni kényszerítettem amikor én állandóan kérdeztem. Isten nem Ember. Amit Ö egyszer mond, az úgymarad. Néha mi gyerekesek vagyunk, ezt azonban mi nemvesszük észre. Ezért kel nekem hosszan gondolkoznom eggyesek felett és továb kutassak, ha valóban Isten Felelt, amikor Ö halgat.
Néha az Ö Feleletét megtalálom a BIbliában. Csakhogy én magamnak egy Kiváló Jogot. De ezt Isten nemengedi meg sem nekem, sem másnak. Ö Isten, Ö nemtudja az Ö Beszédét másféleképpen kifejezni eggyeseknek eképpen, másnak ismét másképpen. És öszintén megmondva nekem ez az Istenre van szükségem s nemegy olyanra Aki összevissza felelne nekem. (Amint eggyes Politikus képes erre).
Néha Imádkozok én valakiért, de nemkapok értelmes útasítást az Úrtól. Ez azért van mert Isten esetleg nem nekem hanem az illetö személynek kíván felelni. Ez természetesen az illetö személynek is javára van.
Néha igénylem az Ö Áldását az én Ötleteimre és Útaimra. Immár minden elökészítve, Öneki csak megkel Áldani. Mégis van az úgy hogy Neki más Gondolata van és Ö nem az én Segítö Munkatársam,amely a szükségben közremüködik hogy az én Terveim sikerüljenek. Nekem szükséges hogy Öutána cselekedjek és nem fordítva.
Néha nekem kel eggyes dolgot elvégeznem. Isten teljesen rámbízta. Ö megbízik bennem. De én az én nyogodságomban azt akarom hogy Ö végezze. Azonban ilyenkor halgat Ö, és nemhaggya Magát vezetni.
Egyszer egy Ember Szükségben volt, és én tudtam volna neki segíteni. Mégis én kértem Istent hogy Ö segítsen, de Ö nemtette, mert ez az én Doldom volt. Néha jólápolt Bün van kööttem és Isten között, mint egy sötét Köd. Miképpen halgathaja Ö meg az én Imámat? Nekem elösszöris tiszta Asztalt kel elöálítsak,  mielött Istenhez járulok.
Avagy máskor Önzöen Imádkozom hogy több pénzem jöjjön be, hogy szuper Autóm legyen, Elökellö eledelem, hogy …. na, Hát Kívánságaim vannak böven! Isten Nagylelkü és ad Szeretettel. Azonban Övele nemlehet játszatni mint egy Kívánságautomatával.

Köszönöm, Atyám! Te hallod az én Imádságom! Néha gyerekes vagyok avagy aféle, mégis meghalsz Te minden Imádságot. És Te Felelsz. Talán másképpen amint én kívántam, de felelni felelsz mindég. Te ismered az én Szívemet és tudod, miként van beállítva. Te hallod az én Imádságomat rendesen. Köszönöm hogy gyakran Válaszoltál is és hejesen. Igen, én tudom, Te meghalgatsz engem!

Öröm aggodalom hejett – 2017.6.11

Ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségtek.
Nehémiás 8, 10

Aggodalom, ez utálatos valami az Úr elött. Semmit sem gyülöl Ö jobban mint az aggodalmat!  és mégis megérti ezt teljesen, hogy mi aggodalmaskodunk. Ö tudja, milyen az Élet: Semmi sem biztos valóban. Mindenkor megtörténhet egy sújos megebetegedés avagy egy Baleset történik avagy más Szerencsétlenségek. Sokesetben megtehetünk elöre megszabott biztonségot, de biztosat, valóban biztosat, sajnos nem. Állandóan rettegünk mi valamiféle Gonosztól Rosztól Állandó nyugtalanság a Gondolatunkban, valami fontos felett estlegeges feledékenység felett.
Aggodalom elveheti az Éjszakai nyugalmat, az Örömünket megronthatja, és Depresszióba vezethet és minden Örömnap és Szabadság Kínossá válhat. Ezek mind valódi „Játékrontók“ Jézus ezt tudja. Ezért is, Ö elökeriti a kivezetö Útat ezekböl: Aggodalmaitokat vesétek Rám! – mert Én gondotokat viselem. Ilyen egyszerü ez Neki. A Komplikációkat mi magunk alkotjuk.
Jézus odáig halad, hogy az Aggodalmat párosítja a Hitetlenséggel. Mert aki Aggodalmaskodik, nem hisz Neki.  A János Evangéliumban azt mondja Ö: Bün az ha valaki nem Hisz Ébennem. Az ezekszerinti Bün, hogy az ember nemhisz Öbenne, avagy nem bízik meg Öbenne, sokan odáig jútnak sajnos, hogy a Pokolba végzik, egy kis ideig már itt a földön, és azután valóban a Pokolba.
Jézus azt akarja hogy Gondunkat viselje. Ha mi valódi Közösséget válalunk Vele, meglátjuk ezeket és Örvendünk és nyogodtak vagyunk. Ha azonban ennek ismét teret adunk a mi Gondolat Világunkban, az Örömnek s a nyugalomnak ismét vége. Cakis az állandó Kapcsolat Jézussal törölheti el az Aggodalmakat. Feltekintünk Öreá, Vele haladunk Kéz a Kézben a Nap folyamán, láthatunk világosan: Mi látjuk a Jót,amit Ö tesz. És mi bízhatunk Öbenne Megkezdünk mindenért hálákat adni. És ez a Hála a mi Legjobb Barátunk iránt Örömmé válik. Minden szükségben és problémákban Megköszönhetjük Neki, mert mi tudjuk: Ö jelen van Aki mendenért Gondoskodik. Eggy Szív és eggy Lélek Övele, és bármíly Nehézségekben nyugodtan, és hozzávetöleg Boldogan. Az Ö mély Békessége átsugározz benünket.
Halleluja, az Úr jelen van!

Köszönöm, Jézus, hogy neked mindenre van Gondod! És mindennekben,amit én teszek, segítesz Te, Tanácsot adsz, Sikert és Védelmet. Igen, én Bízok Benned és végezhetem az én Munkámat Örömmel a Te védelmed alatt. Te jó vagy hozzám!!

 

Megkötözött Fogoly – 2017.6.10

Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást; ….
Ésaiás 61, 1

Megkötözött és Foglyok azok az Emberek, akik az Istennek ellenségével, a Sátánnal, eggyesülnek.
Legyen ez Horoszkóp, Jövendölés vagy Varázslás. Legyen ez az Asztal-forgatás vagy Üvegfordítás, vagy Sátánimádás, Gyilkosság, Kaparás, Spiritizmus ( Halott Emberekkel való beszélgetés ), keleti Vallások vagy ez vagy amaz. Mindezek egy szabadkezet adnak a Sátánnak az életünkbenben, és az Életben az elkövetkezö Utódoknak.
Én egy nem Kersztény Családból származom. Mindkét részröl a Szüleimnek volt része okkult Kötözésekkel melyekben miis résztvettünk Gyerekek. A Sátánnak van egy Joga hogy a harmadik negyedik Generációra is hathat! Eképpen éltünk mi mint Testvérek gyakori gyötrelemben, Lelkileg Depressziókban egésszen az Öngyikosság gondolatáig. Az Úr Jézus Krisztushoz való fordulásban, Harc keletkezet a Fejedelmek között. A Sátánnak volt a Joga, minket gyötörni, azonban Jézusnak Hatalma volt felszabadítani. Idöröl idöre Felderítette Ö, holvannak a Kötelékek és Megkötözötségek. És idöröl idöre felszabadította az Ö Gyermekeit. Jézus valóban Úr, a sötát Hatalmasságok felett is. Nincsen Fogoly többé, minekutána Jézus Úr lehet! Ö a Kezdettöl fogva Kezet tett az Életemre és vezet engem a Szabadságban. Mennyi sok Utódok lettek Áldozatává az Ellenségnek! Mennyi Utódok éltek a Sötétségben és a Reménytelenségben! Mégis Jézus Véget vetett ezeknek. Ö az Úr valóban. Ö mondta: Mostmár elég, most én következek a Felszabadítással; – és aképpen is volt. Mások azt vélik, nincsen sötétség Hatalma. Azonban azok, akik ezektöl gyötörve vannak és megkötözve, jobban tudják. És azok akikat az Úr felszabadított, mégjobban tudják: Van Gonosz amely söt még Keresztényt is megakarja alázni, – és van Felszabadítás, ha mi Krisztushoz ragaszkodunk. Eképpen mi boldogan, szabadon, és örömmel énekelhetjük: Jézus Úr a Hatalmasságok felett, Ö hozza a Szabadságot, Halleluja!

Köszönöm,Jézus! Te felszabadítottál engem és te felszabadítasz mindenkit, akik hozzád ragaszkodnak! Te vagy a Megváltó, a Felszabadító, a Gyógyitó. Te vagy az Úr, a Sötétségek Hatalma felett is. Ezért én Benned bízok, hozzád ragaszkodom erösen. Te vagy az én Védelmem!

Vezetés – 2017.6.9

A mi kezdettől fogva vala, a mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk, a mit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjéről. És az élet megjelent és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, a mely az Atyánál vala és megjelent nékünk.
1 János 1 – 2

Jézus Vezetése az Ö Tanítványai felett másképpen volt, amint napjainkban a Vezetést illeti. Jézus az Ö Tanítványaival eggyüt élt, nem volt szabad tér. Mindenük közös volt avagy minden nyilvános volt. Semmi sem adódott amit elkelett titkolni. Ha Jézus Csendet akart, eltávozott egy Hegyre avagy a Pusztában és Imádkozott.

Minden Ö Tanítványa ismerte az Ö Holmiját és Ruházatát. Mindenki láthatta Öt Borotválkozás közben.
Mindenki tudta mikor dussolt, aludt, mit szeretett enni és mit nem… Nagyon közeli Közösség volt. Eképpen élt János Urával évek hosszat. Csak néha amikor kora reggel Imádkozni ment, János még aludt.
A Vezetés nem volt Elmélyültebb tanítások és igazságok. Ez egy Karakteriskola volt, egy eggyütt Élés, a Tanítványok a Szokását  és Gondolkozását az Ö Mesterüknek megismerjék és
utánozzák.
Legyünk mások számára vezetök. Ez azt jelenti elsöben, hogy mi a mi Gyermekeinkkel Foglalkozzunk. Ebbe kel mi többet befektessünk, hogy ök majd követhessenek benünket. Szükséges nekünk öket Szeretettel és Türelemmel nevelni. Elsöbben elökészítjük, miként élünk, azután ezt eggyüttesen meg is élni, ezekután mehetnek egyedül. Tanítványok – Társak – Függetlenek. Eképpen kel ezeknek történnie. Ha az Apák
csak dolgoznak és az Anyának nincsen ideje, semmi sem lehet a Gyerekekböl. Isten nembízott meg benünket értékesebbel mint a mi Gyermekeinkkel! Akár a Gyülekezeti Munkának is lehet várnia!
Majdnem minden Ember vezet, nevel, valahol más Embereket. Szükséges hogy ök Mestert, Tanítót keressenek, akikkel ök nekik Közösségük lehet és akiktöl ök tanulhatnak. Azután a Tanultakat továbadni,azoknak
akik ök is tanítnak,vezetnek. Eképpen Nevekedik a Gyülekezet.
Manapság az Emberiségnek erös Személyiségekre van szükségük mint Vezetök. Szükségük van erös Hívö Anyákra és Apákra. Emberekre akikre támaszkodhatnak, kik Biztonságot nyújthatnak és ök ezt teljesen
elfogadják. Emberekre akik nem a „ha“ avagy lehetségesek. Emberekre, kik nyíltak és akiknek könyvébe belelehet nézni. Emberekre akik Szíve Jézusé és mindent feláldoznak,hogy a másik Jézust lásák bennük.
Megkérlek légy Apa vagy Anya mások számára az ÚrJézust hejettesítve. Ö felkér erre Téged. Uralkodj az Önzéseden a Te Nyugodalmaskodásodon, a Te „Személyiességeden“ és nyilatkozzál azok számára, kik melleted Tartózkodást  keresnek. Ö majd ezt értékelni tudja.

Köszönöm Jézus, Te nem a magad Nyugodságát kerested és nyájas beszédekkel tápláltál. Te az egész Életeddel értünk éltél, minden Önzésen kívül. Te mindent megtettél, azért hogy belölem egy Isteni hasonlatosságot formálj. Kérlek

segíts nekem, oly emberré válni, aki mások számára Apa és Barát egyben lehet!

Isten Jelenléte – 2017.6.8

És lőn, a mikor Mózes a Sinai hegyről leszálla, (a Mózes kezében vala a bizonyság két táblája, mikor a hegyről leszálla) Mózes nem tudta, hogy az ő orczájának bőre sugárzik, mivelhogy Ővele szólott. És a mint Áron és az Izráel minden fiai meglátták Mózest, hogy az ő orczájának bőre sugárzik: féltek közelíteni hozzá.

( 2 Mózes 34, 29-30 )


Mózes 40 Napig tartózkodott a Sinai hegyen. Az Úr beszélt vele, és adta neki az egész Törvényeket a Nép számára. Mózesnek nemvolt szüksége evésre
sem ivásra. Ö az Úrból élt. Az Úr Mózest átvilágolta. Az Úr Fény, és sugárzó Dicsöség. Ezértis történt hogy az Ö Szolgája is kezdett sugározni és világítani.
Az emberek az ö megszokott állapotukban, féltek Mózestöl. Istennek Dicsösége vette az Életét körül!
Hasonlatosképpen amint ez Mózesnél volt, akár velünk is meglehet, amenyiben mi is az Úr Jelenlétében vagyunk:
Mi fénylünk, mi Világítunk, mi Világosság vagyunk! És a Sötétség nem vette be…., eképpen mondja János. A Világ valóban ezt nem értheti, miképpen világolnak Istennek Szolgái! Ök beszélgetnek ezekröl és azt gondolják, ezek bolondok.
De éppen itt lesz nyilvánvalóvá Istennek Ígéretei amint ezt a Bírák 5, 31-es Verse mondja: Így veszszenek elminden te ellenségeid, Uram! De akik Téged szeretnek, tündököljenek mint a kellö nap az ö erejében!
És megnyugovék a föld negyven esztendeig. Mi számolhatunk azzal hogy Istennek Jelenléte nyilván lesz a mi Életünkbe. Az  és az Ö
Öröme és Békessége nyugszik meg rajtunk. Az Ö Áldása nyugszik meg rajtunk és a mi Munkánkon. az Ö Védelme vesz körül.
Az Ö Világossága világít bennünk és általunk!
És amikor egy Isten Gyermeke nemmég Imádkozik? Nemmég olvassa a Bibliát? Nemtart Csendesidöt Isten elött? – Akkor a Világosság elhalványul. Marad egy általános elfoglaltság és egy jámbor Szavak.
Azonban az Élet, a Fény nincsen meg nálunk.
Éppenezért mi nemakarjuk hogy az idönket hiábavalókkal töltsük, pl. állandó Tv nézéssel, hanem inkább Öt az Urat keressük! Mi Istennek Jelenlétében kívánunk lenni, valahányszor ez csak lehetséges nekünk!
Mi azt akarjuk hogy mi az Ö Visszatükrözödése legyünk, az Ö Világosságát fényleni haggyuk, az Ö Örömét és Békességét, Szeretetét és
Könyörületességét uralkodni haggyuk! Akkor bizonnyára az Életünk Izgalmassá válik, betöltté,értelmessé, telve Örömmel és Öszhangban, ezután Isten a mi Szívünkben van és ezért mi örvendve énekelhetünk, táncolhatunk és ezekmellet a Munkánkat is végezzük!

Köszönöm, Jézus, Te mindezt nekem lehetövé teszed! Miképpen is jöhetnék másképpen Isten Jelenlétében? Te megtisztítasz engem és megszentelsz Isten számára. Igen, Te vagy az én Megváltóm! Köszönöm,  a lehetöséget hogy Isten Jelenlétébe jöhetek! És Ö feltölt engem Világossággal, Szeretettel, Melegséggel, Békességgel és Örömmel.

Ö hív a Munkába – 2017.06.07

Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.
Máté 9,36.38

Így van ez ma is. Az emberek fáradtak és kimerültek. Nincsen Jó Pásztoruk, aki öértük gondot viseljen; az aki a kicsiny Bárányokat kézenfogva vezetné, és a Gyengéket különös figyelem alatt tartsa és az Eröseket elkeritse. Ezek azok akik csak megfejik öket vagy félrevezeti, az élö Evangéliumtól egy teljes Tévtanításra vagy mégrosszabra, hogy a Juhokat ö magukhoz függöké csatolják. Emiatt sok emberek félreléptek! Ök keresik az ö Szerencséjüket minden Lehetöbe, de mégsem találnak nyugalomra, Békességre. Ök keresik az Élet értelmét s félrevezetetnek. Ök keresik a Megváltót, az Elveszettek Megmentöjét, de nemtalálják meg! Sokan Önygyikosságot követnek el, míly sokan vannak elvetemedettek, vígasztalanul, míly sokan hordoznak titkos Terheket! A Megmentö jelen van, de senki sem mondja nekik. Jézus felkér benünket, hogy Imádkozzunk az Atyához, hogy küldjön Munkásokat az Aratásba. A Mezö érett az Aratásra, de kevés a Munkás. Mégis miért kel mi kérjünk Munkásokat Istentöl, ha mi Othol vagyunk és tétlenkedünk? Isten ez Imádságot nem halgathatja meg. Vannak emberek akik elgondolkodnak afelett ha egyáltalán készen lennének e Jézust szólgálni. Talán a Gyermekek elökészítésére, avagy Prédikálni, vagy Misziónárus vagy Idösök Ápolására. Mindenfele szükség van Szeretö Kezekre, mindenfele örmmel veszik a kedeves beszédet, Igét. Amennyiben te is ilyesfélén tünödsz, hagyd abba ezt s készülj fel. Mi azt akarjuk hogy a mi Életünk egy valódi Áldozat legyen az Úrnak. És hogy Ö cseledjen rajtunk kersztül. Vannak Akadályok? Félelem van a Kudarc elött? Jézus melletted van és Ö nem hagy el. Ö Kiképez. Bün az ami akadályoz? Akkor tisztísd meg! Ennek amúgyis megekel történnie, avagy a te kedvelt Bünöddel akarsz majd megállni Isten elött? Ez a te jó Hivatásod? Akkor Térj meg. Jézus nem szégyelt téged, mostpedig te se szégyeljed Öt. A körülötted lévö események azok amik akadályoznak? Akkor azokat bízzad Istenre; próbálj eltávolódni, de hadd Istent cselekedni és felszabadítani. Mi nekünk szükséges hogy Istenre többet halgassunk és nagyobb Bizodalommal kel Öt Tiszteljük. Ö Képesít benünket. Ö megtisztít és megszentel. Ö megtisztítja a Körülményeket, ha mi akarjuk. Ö foglalkozik olyan emberekkel is akiket mi könnyen elvetnénk. Igen, Ö az Úr, aki Téged hív! Jöjj, vegyél részt te is az Aratásban, vezesd a fáradtakat, eligázott Juhokat a Jó Pásztorhoz!

Köszönöm Jézus, Te engem megmentettél és Te azt akarod hogy mások is megmentve legyenek. Én fáradt voltam, kimerült, méghozzá életúnt, mégis Te nekem új Életet és új Reménységet adtál. Igen, én akarok szabadulni minden hiábavaló Tehertöl és Téged követni! Készen vagyok Számodra. Te vagy az én Jó Pásztorom.