Isten Szeretet – 2017.9.20

Isten Szeretet.
1.János 4,8

Ilyen röviden de tömören jelképezi a Biblia Istent. Minden további a Bibliában Isten felöl jelképezi hogy Ö a Szeretet. Legszebben ezt az 1, Korinthus 13 fejezi ki.
Isten Szeretet. Ö nem igényel semmit töllünk, Ö türelmes és barátságos velünk.
Ö könyörül rajtunk. Ö Kegyelem és Kegyelem és Kegyelem, végtelenül. Ö Isten Gyermekeivé formál benünket. Ö örzö is felettünk. Ö elfogadja a mi Határozatainkat és az Ö akarata alá rendeli azokat, de nem Eröszakkal. Ö Barátságos, és nincsen szüksége Rabszolgákra, sem Szolgákra, Munkásokra vagy Felszolgálókra. Ö kedvel velünk eggyüt lenni.Ö segít benünket minden kicsinységekben is. Ö azt akarja hogy Isten a mi ,,Mennyei Atyánk“ legyen. Ö kiöntetet a mi Szíveinkben a Szentlélek által. Ö Önmagát adta a Kersztre, hogy megmentsen benünket a Bün, Halál, és a Sátántól. Ö harcol érettünk, az ellenséggel és gyöz. Ö az Életét adja érettünk, hogy nekünk Örökéletünk legyen. Öbenne nem csalodunk meg, nem fáradt, mindég reméli csak a Legjobbat és nemhagy soha magunkra ….
Ilyen a mi Istenünk. Igen, Isten a Szeretet Személyesen. Ha senki sem akar téged elfogadni: Ö igen! És ha téged senki sem kedvel: Ö igen!
Ö örvendezik feletted, mint a Völegény a Menyaszonyának. Ö eltekint Foltokat, Ráncokat, befedezi a Bünt elpalástolja a Szeretet köppenyével, söt el is feledi azt. Ö örvendez velünk, és ha mi szomoruak vagyunk, Ö megvígasztal. Ö a legjobb Atya, melyet mi csak el sem tudunk képzelni.Amenyiben mi eggyek vagyun Vele, teljes Harmóniában vagyunk, Mennyei örömben, mély Békességben és tökéletes Boldogságban. Eggy lenni Övele azt jelenti, ha a mi Büneink megvannak bocsátva és mi ÖT a mi Szíveinkbe engedjük. Így Ö jön és Lakozást vesz a Szíveinkben.
Ezekután nincsenek már Parancsok, sem végnélküli Rabszolgai Engedelmesség. Végeredményben egy örömteljes Eggyütlét van.

Úrjézus, én akarom ezt az Atyai Szeretet az én Szívemben! Igen, én hiszem, hogy TE minden én Tartozásaimat, minden Sikertelenséget és Szennyet megbocsájtasz és engem Megtisztítasz. Hiszem, hogy TE érettem meghaltál, mert TE olynagyon szeretsz engem és egy Isten Gyermekévé formálsz. Én boldogságban akarok Veled lenni!

Werbeanzeigen

Hallani és Engedelmeskedni – 2017.9.19

Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak.
János 15, 14-15a

A mi értelmünk az Engedelmességröl valahogy úgy van mint a Világban s nem aképpen amint ez Jézussal. Az Engedelmesség alatt azt értjük hogy, mi azt kel tegyük amit a Fönök mond nekünk. Valahogy úgy, ahogy a Szolgák engedelmesek kellenek legyenek, eképpen gondoljuk mi, s valahogy így képzeljük el ezt Istennel is. De Engedelmesnek lenni, anélkül hogy értenénk, meggondolnánk, ez akkor csak mekanikus Engedelmesség.
Az Engedelmes kifejezés eggyütmüködik a hallással, odafigyel arra amit hall. Ezáltal már az egész negatívcsengés egy szebb Formát ölt.
Isten nemakar Engedelmességet minden megkérdezés nélkül. Nem kellenek Neki Bábok, amiket Ö manipulálhatna amint akar. Neki teljes bizonyosokra van szüksége nem Rabszolgákra, habár eggyes Kersztények eképpen is nevezik magukat.
Ö azt kivánja, hogy mi Öreá halgassunk, engedelmeskedjünk. És azután benne Bízva amit Ö mond. Bizalom nélkül nemlehtünk Engedelmesek.
Aképpen kel legyen a mi Engedelmességünk, amint ez az ÚrJézusKrisztusnál volt. Ö ismerte az Atyát, halotta az Ö Hangját, bízott Benne amit mond. A legkeményebb próba a Gecsemánéban volt. Ott történt a Harc, az Elhatározásra: Valóban akarta Jézus azt tenni amit az Atyától hallott, és a Halálba menjen? Igen, Ö megtette. És az Atya feltámasztotta ÖT, amint ezt megígérte. Meglehet ma hogy oly könnyen veszik, de, öszintén, Halálba mennénk mi egyszerüen csak azért mert valaki azt mondaná: Én Feltámasztalak, Visszahozlak?
Az Úrjézus Engedelmes volt, mert Ö ismerte az Atyát. Olvasd el kérlek milyen is az Atya. Megtalálod ezt az 1.Korinthus 13-ban, a Szeretet Himnuszában. Aki íly nagyon szeret, halgathatunk RÁ és Engedelmeskedhetünk Neki. Igen, eképpen akarunk mi cselekedni: Mert Isten, az Atya, oly nagyon szeret, akarunk mi Öreá halgatni, és tenni azt amit Ö tanácsol, és amit kér. Ö a Kegyelem Istene, nem Rabszolgahajcsár!

Jézusom, csakis Szeretetböl halgatok Reád. Tudom, hogy TE nagyon szeretsz, és én erre alapozhatok, bízhatok, hogy TE a javamat akarod. Szeretlek, Jézusom, és én azt akarom hogy Téged halgassalak és Neked Engedelmeskedjek. A Szeretet az a Kötet amely Összetart s nem a Rabszolgaság.

Makacs, mint egy öszvér – 2017.09.18

Így szól az Úr igéje Jónáshoz: Indulj…
Jónás 1, 1k 

Szeretem Jónást! Ez a próféta olyan csodálatosan ember volt! Hasonló az én temperamentumomhoz,  őszinte még akkor is, ha pont rossz dolgokat tesz. A történet arról szól, hogy hogyan akar Isten elől elmenekülni.
Nos, az Úr szól Jónáshoz. Jónás próféta volt, és tudta, hogy ki az Úr, és felismerte az Úr hangját. Tudta, mikor szól az Úr. De ezúttal nem egyezett bele, amit az Úr akar csinálni. Az Úr Ninive városba küldte őt, az asszírok fővárosába, brutális emberek közé, egy kiépített birodalomba.  Nem tetszett az irzaleieknek Asszíria, akik túl vérszomjasak voltak. Így gondolta Jónás, ez jobban szolgál majd nekik, ha Isten elítéli és elpusztítja őket gonoszságuk miatt. Nem követte az Isten parancsát, hanem a kikötőbe rohant. A hajó által világ végére is eljuthatott volna (akkori Spanyolország) és lefoglalt egy utazást. És azonnal rosszul járt az egész legénység. Mintha várt volna rá a gonosz. Igen, ez az ördög nagyon hasznos tud lenni, amikor megszökünk Istentől, vagy tévútra megyünk. És Jónás elégedett volt. Rendben van. A ninivei utat lemondta, hanem inkább Spanyolországba nyaral pár évig.
Megálltam, hogy gondolkodjak: Leggyakrabban amikor Isten elhívja az embert, az nem szívesen megy. Egyszerűen nem akar. A legfurcsább érveket hozza elő, hogy meggyőzze az Istent, az ő választása a jó. Mint egy balga vonakodó és ellenszegülő, mi lesz, ha Isten akkor is ugyanazt akarja. Mint mindig, imádkozunk: Uram, azt akarom, hogy a tiéd legyek; Jézus téged akarlak követni! – és ha eljön az ideje, akkor mégsem. Hogyan lehet az egyetlen szempont az Úré bennünk?
Az Úr nagy szolgálatot akar véghezvinni bennünk. Azt, amelyre Ő hív minket. Emlékezz Mózesre, amint azt az Istennel alkudozik? Vagy Ésaiásra és Jeremiásra? Timóteus túl fiatal volt, Pál túl nagy bűnös, Péter pedig áruló …. A Biblia tele van olyan emberekkel, akik nem akartak menni, és előszedték a legfurcsább érveket annak bizonyítására, hogy Isten hibázott. De Isten soha nem hagyott magunkra,  mindig mellettünk haladt. Még mellettem is. Én is egy makacs szamár vagyok gyakran. Ma boldog vagyok, hogy szolgálni tudok Istennek egy kicsit. Megtiszteltetés számomra.
Köszönöm, Jézus. Akkor jött, hogy szolgálj minket, és most mi akarunk szolgálni. Küld el a hivatásomat, és bocsáss meg, én úgy viselkedik, mint egy makacs szamár! Uram, válassz engem, én követni akarlak, mert Te mindig jó voltál hozzám!  Ámen!

Jézus Könyörületessége – 2017.09.17

Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk!
Máté 20, 30

Jézus Jeruzsálem fele tartott. És mikor Jerikóból távozának, nagy sokaság követé őt. És ímé, két vak, a ki az út mellett ül vala, meghallván, hogy Jézus arra megy el, kiált vala, mondván: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk! A sokaság pedig dorgálja vala őket, hogy hallgassanak; de azok annál jobban kiáltnak vala, mondván: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk! És megállván Jézus, megszólítá őket és monda: Mit akartok, hogy cselekedjem veletek? Mondának néki: Azt, Uram, hogy megnyíljanak a mi szemeink. Jézus pedig megszánván őket, illeté az ő szemeiket; és szemeik azonnal megnyíltak; és követék őt.
Mindkét Vak sokat hallott már Jézusról. Ök minden ö Reménységüket erre az Úrra tették és ,,Dávid Fiának“ nevezték. Ez egy Vers az Isten-Fiának, Messiás, Krisztus, Szabaditó és Megváltó. A Nép nemakarta mindezt, mert nekik más véleményük volt a Megváltóról. De a két Vak eröszakos volt, nemlehetett öket lecsendesíteni: Mindent vagy semmit, úgy vélték ök. És ök megkaptak mindent, mert ök minden reménységüket az Úrra hejezték. Egésszen mindeggy hogy mijen Szükségben vagy: Az Úr Könyörületes! Ö a Megváltó, aki a Sötétségböl kimenö Útat talál. Még akkoris ha nemlátszik semmi kimenö, Ö talál akkoris megoldást. Ö a Földet a Semmiböl teremtette, miképpen ne tudná megoldani a Te Problémádat? Ö Könyörül e két vakon. Könyörületessége van Zákeussal, a Jerikói Vámszedövel. És a Gonosztevövel, aki mellette volt megfeszítve. Neki mindenekkel Könyörületessége van úgy Emberekkel, mint Állatokkal. Mi kiálthatunk Hozzá tehát Könyörülettességért, és ha kicsiny a Hitünk is, Imádkozhatunk több Bizalomért. Csak fontos, hogy mi is eröszakosak legyünk, megmaradni és nem mások Beszédeire, Véleményekre, halgatni sem ne engedjünk a Kételkedésnek. Nem, én bízni akarok! Ö engem mindég megsegített, Ö ezután is segíteni fog! Ámen!

Köszönöm, Jézusom, Te vagy az én Megmentöm és Megváltóm! Neked mindég volt számomra egy Kivezetö Út, és ma is TE vagy az ÚR, akinek Könyörületessége van velem.. Köszönöm, TE vagy az én Barátom, a Vezetöm, és az én Megtartóm. Én Benned megbízok és mindenkor akarok.

Világos vagy szürke egyformaság – 2017.09.16

Jézus azt mondja:
Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.
János 8, 12

Mi a közös a fény és a sötétség között? Semmi!
Vagy igen – ez itt a kérdés.
Akik Krisztusban  vagyunk, fényességek lehetünk, mert Ő a fény, Aki a szívünkben él. Amikor a sötétségben vagyunk, ő már nincs velünk. Gyere ki, gyere ki a napvilágra!
Mi történik, ha összekeverjük a feketét a fehérrel? Az eredmény szürke. Színeknél ez az eredmény . De lelki síkon nem keveredhet a fény és a sötétség, nincs olyan, hogy szürke opció. Vagy – vagy.
A szürke elég unalmas szín, nem fehér, és nem fekete. Olyan, mintha kicsit szürke ősz lenne, nem nyár és nem tél. Az emberek depressziósak lesznek, meghal az öröm.
És ha megpróbáljuk lelkileg összemosni a kettőt, akkor előfordulhat, hogy az öröm meghal, és színre lép a depresszió. Nem a nyár és a tél váltakozása, hanem állandó monotónia, szürke köd.
Mi történik, ha az igazságosságot bűnnel keverjük, tudományos tannak állítjuk be és ezt adjuk enni az embernek? –  Nincs semmi, ami jó, és semmi, ami rossz. Minden ugyanaz ….
Ezért szeretnénk, hogy a harcunk bármilyen kompromisszumot ellenezzen. Követni szeretnénk a fényt, ami ragyog majd bennünk, és így hely lesz a szívünkben a világosságnak, és Isten szerint élhetünk. Ki kell mutatni a bűnt, azonosítani és megállítani. Sötét gondolatok közé kell a fény, magányba pedig kell az öröm, a közösség!
Olyan kompromisszummentesen kell élnünk, mint Jézus élt. Másoknak kegyelmet, magunknak kevésbé! Nem szabad, hogy a sötétség a szívünkbe kússzon.

Jézus, Te adsz napvilágot, reményt, életet!  Szeretném, ha a szívemben, kompromisszumok nélkül egyedül Te lennél! Követni akarlak, nem a sötétben élni, nem a szürke egyhangúságot! Te vagy az én fényem, akivel a sötétség megszűnik. Milyen jó, hogy megmentettél!

Jézus és a hazug hírek – 2017.09.15

Jézus azt mondja:
A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.
János 10, 10

Jézus egy egész nyáj juhhoz beszél. Azaz látja az egész gyülekezetet.  Ő a Jó Pásztor, és a keresztyének az Ő nyája. A tolvaj az az idegen, a gyilkos, a hazugság atyja, a csaló, a vádló, a pusztító.
Az ellenség valóban sokat tevékenykedik, de ne aggódj !! – Jézus a Krisztus, Ő sokkal, sokkal többet! És azt akarja, velünk semmi rossz, hanem csak jó történjen! Milyen jó az Ő nyájához tartozni!
Az ellenség nagyon ravasz. Megpróbál úgy járni, mint a Világosság Angyala, utánozva Jézust. Úgy néz ki, mintha aggódna értünk. „Senki sem szeret, figyelj rám!”   …. tudja, hogyan adhat javaslatot azoknak, akik esetleg meghallgatják őt. De légy óvatos! Ő hamis tanácsokat ad! Minden hazugságra van felépítve!
A Facebookon mindenféle hamis dolgok is vannak. Ezek olyan dolgok, amelyek nem stimmelnek. Bárki készíthet videót vagy fényképet, és úgy változtathatja, ahogy neki tetszik.  És ez elterjed. Ha az emberek szeretnek valami ilyesmit hallani, ez elterjed egy órán belül az egész világon. És mindenki azt hiszi, hogy ez az igazság.
Hazugság, ami az egyesült államokban csillogó világnak tűnik. Mindegyik csalóka. S bár a boldogság hívogat! És így sokan csődbe is mentek … Mert minden csak látszat, hazugság és megtévesztés.
Hamis. Most akkora a szabadság, hogy a születés után találhatja ki az ember a saját nemét. Isten kineveti az ilyen hamis híreket, még akkor is, ha tudományosnak tűnik. És az emberek annyira meg van győződve ezekről a tévhitekről, hogy bárki aki ellenük van, szinte halálra van ítélve. Legalábbis beszűkültnek és elmaradottnak minősítve. És ha ráadásul ez a valaki még keresztyén is, akkor az egész keresztyénség van lealacsonyítva. A tévhitek terjednek.
Milyen jó, hogy a mi Urunk nem ilyen. Úgy beszél , hogy nekünk életünk legyen. Ez nem egy lecsúszott élet, hanem valódi, igazi, gazdag élet. Csupa öröm! Szívünkben béke lehet! Szabadságot az igazságnak! Megbocsáttatnak a bűnök, szabadságok kapnak a szégyenkezők! Megváltást azoknak, akik nyomorgattatnak. Szeretet, elfogadás, közösség, harmónia, bátorítás, remény és új erő! Az ÚR az igazat mondja. Azt mondja, hogy az út nem mindig könnyű, de megéri. Ha követjük Őt, az Urat! Ő vezet bennünket az mennybe, és ez nem tévhit, sem hamis hír, hanem valóság.

Köszönöm, Jézus! Te maga az igazság vagy, és nem tévhit. Oda viszel minket, ahol jó nekünk. Bár az út keskeny és zsúfolt, de Te velünk vagy, és tartasz szilárdan a kezedben. És mi csak hagyjuk, hadd tartson – nem gátoljuk meg!

Teljes szeretet – 2017.09.14

„Neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.“
Lukas 7, 47

Igen, ez az asszony sok, drága illatos olajat töltött ki Jézus lábára. Hajával szárította, könnyeivel mosta azokat. Jézus lábait csókolgatta folyton, mert látta benne a Megváltót. Szerette, mert Jézus megváltotta őt! Kibékítette őt Istennel!
A farizeusok, akiknél Jézus volt vendég, nem adtak neki vizet, hogy lemossa lábáról az út porát. Nem is csókolták meg Jézust az érkezésekor. Csak kellemes beszélgetést akartak, játékot a szavakkal. És jött ez a nő, aki hírhedt volt, és Jézus figyelmet fordított rá. Ezután azt gondolták a farizeusok, hogyha Jézus tudná, hogy kicsoda ez a nő, másképp viselkedne.
Jézus azonban nagyon jól tudta, hogy ki ez a nő, nem úgy mint Simon, s a farizeusok. És Jézus ezért mondta azt, hogy Isten jobban látja az embert, mint az írástudók látják.
A farizeusok igaz és istenfélő emberek voltak; nem volt szükségük Jézus megbocsátására és a kegyelmére. Isten mindig meglehetett velük elégedve…
De az asszonynak szüksége van a megbocsátásra, a gyógyulásra, a megváltásra és a felszabadulásra! És ez valóban Jézustól kapható, és Őt annyira szerette. Ezért mutatta meg neki hálából, hogy elvesztegeti a legjobb parfümjét is, könnyeivel áztatja, hajával szárítja, szüntelenül csókolgatja, ha kell. Mikor bizonyultunk mi is ennyire őrültnek előtte? Hol mutattuk ki az igazi hálánkat?
Jó lenne, ha köszönetünket szótlanul mondhatnánk ki; és még jobb, ha csendben mondogatnánk neki: szeretlek, Jézus, szeretlek! És akkor mi magunk dalolnánk ezeket a szavakat, és énekelnénk egész nap : Jézus, szeretlek, igen, szeretlek, csak Téged! Mert te vagy méltó a szerelmem fogadására …
Még egy szó a bűnökről: Ha azt hisszük, hogy csak kis bűneink vannak, akkor még nem láttuk Isten fényét valójában. Ha nem vagyunk Jézusnak különösebben hálásak, akkor talán nem szeretjük őt elég forrón …. vagy felfogtuk egyáltalán azt a kegyelmet és megváltást, amit Ő adott nekünk?

Köszönöm, Jézus! Igen, azt kell, hogy mondjam: Köszönöm – és szeretlek! Szeretnék a számodra mindent feláldozni, de néha ez nem sikerül, mert az Én bennem olyan nagy, kövér … elkényelmesedett. Bocsáss meg , URam! Segíts, hogy csak neked éljek! Igen, igen – nagyon szeretlek!