Kegyelem – 2018.05.13

S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok,
és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek.

Ésaiás 30, 18

A Kegyelem Adomány, Érzelem és Istennek Szeretete minden Tekintetben egy Ember irányába. A régi Szó Irgalom, megfelel ennek az általános, elképzelhetetlen Kegyelemnek.
A Kegyelem továbbá nagyon konkrét, a konkrét Dolgokban: A Megváltás a konkrét Bünökböl, a Felszabadítás a Sötétség Hatalmából és a negatív Gondolkozásmódból, új Élet a Halálból és Ajándékok, Megörzés, Védelem, konkrét Állapotokban.
Isten hozzánk hajol, nagy Érzelemmel, Ö szeret benünket! Ez sokak számára nehéz megérteni, mert ök magukat, igen negatívan látják. Isten megakarja az ö Szíveiket gyógyítani, hogy az Ö Szeretetét és Kegyelmét megkapják és elfogadják.
A Kegyelem nem érdem. Ha érdem, akkor ez fizetség és nem Kegyelem többé. De ki is tudna fizetni az ö Büneiért? Ki vásárolhatja meg magát az Adóságoktól, a Haláltól, a Sötétségtöl, Szenvedélyektöl? Ki érdemli meg mindezt? Természetesen senki, és az Emberek mégis megpróbálják. Fáradoznak, böjtölnek és imádkoznak, hogy Isten az ö Imádságaikat meghalja. És Isten nemakarja meghallani, hogy mi azután azt mondjuk: Az én Imádságom oly jó volt, hogy Isten meghalgatta, vagy: Én oly sokáig böjtöltem, míg Isten eleget tett az én Akaratomnak. Ez az Én-Érdemem-Akaratom nagyon elterjedt közöttünk, és nemhagy a Kegyelemnek Játszóteret. Isten nemhalgat nevezetesen a mi Próbálgatásainkra, nembefolyásolható, nem rábeszélhetö, sem nem lehet vele alkudozni.Ö ezek felett van és várakozik, minaddig míg az Ö Kegyelmét megmutathatja, az Ö egyáltalán megnemérdemelt Kegyelmét.
Ismered te a ,,Kicsi“ Úr Történetét? A Kisfiu a Nagyapja kemény Szívét vitte Megolvadásra és ö elkezdett, emberileg az ö Témájával alkudozni. Isten nem oly keményszívü mint ez a Nagyapa, Ö szereti, a kegyelmességet! Éppen ezért: Ha mi olyanok leszünk mint az a Kisfiu, semmi mi Érdemünkkel kérni, Bizalmunk van Jézushoz, – miként ne halgatna meg benünket?
Nem a hosszu Imádságok által,hanem teljes Szívböl szólni. Lehet az rövid, azonban a Bibliában vannak sok eröteljes Imádságok, amelyek nagyon rövidek. Nincsen szükségünk valami bizonyos vázlatra a mi Kéréseinkben, nem Térdenálló 3 Óra Non-Stop- Meditáló- Imádságra, méghozzá Borsó legyen a Padlón …. Nem, ezek az úgynevezett Szentek, akik csak hánykolódnak itt s ott és nem akarnak dolgozni, nem igen Kedveltjei az ÚRnak …. Öneki az Imádság a Mosogatás közben, a Kaszálásban, Autóvezetésben vagy Fejésben is hejes. Ö szereti azt ha mi Övele együtt, egyakarattal vagyunk!!

Köszönöm Jézusom, TE hallod az én Imádságom!!!!!!!!!

Werbeanzeigen

Istennek Boldog Gyermeke – 2018.05.12

…. hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
Róma 8, 15

Istennek Gyermeke vagy? Ö a te Atyád? Miként tudhatod azt??
Egyesek azt felelik: Eképpen van megírva a Bibliában. Igen, valóban. Azonban hiszük e mi mindezt, ami megvan írva? Ez a bizonyitékunk, és mi ehez a Véleményhez ragaszkodunk, azonban a Szívben ezekáltal még nem tudhatjuk.
Az Anyám, a Születésemkor, nemmutatta fel nekem a Születési Igazolványt és mondta volna: Itt van megírva, hogy én vagyok a te Anyád. Nem, hanem azt hogy ö az én Anyám, a Szívemböl tudtam meg, ezt nemkellett ö nekem mondja.
Eképpen van a mi Mennyei Atyánk. Mi tudjuk ezt, avagy nemvagyunk. Ez a tudat mélyen a Szíveinkben van: Ö az én szeretett Atyám. Ezt a Szentlélek munkálja, magunktól ezt nem hihetjük. Ez a tudat, biztos bennünk, erös, kimozdíthatatlan, azonban nem bizonyítható. Csak abban az esetben, ha a Bün ismét zaklat és ha mi ennek eleget teszünk, ez a Tudat eltünik. Akkor a leggyorsabban, megkel térjünk, és Bocsánatot kérjünk, és az Úr Jézus Krisztust ismét a Szíveinkbe hívjuk.
Amiképpen mi az Istennel beszélünk, ez egy Jel nekünk arra, hogy milyen kapcsolatunk van Övele. Ha mi csak kegyesek vagyunk, aképpen Úr Ö, a Felséges. És a mi Beszédeink is nagyon szent az Imádságban, Ha Istennek Gyermekei vagyunk, akkor mi nem kényszerböl beszélünk, hanem szabadon, mert mi szeretjük ÖT!!
Egy további Jel a mi Isteni Kapcsolatunkról a Gyümölcs. Ha én félem az Istent, ha én ÖT az én Bírómnak látom, ha egy rosz Lelkiismeretem van az Ö irányában, akkor nemvagyok az Ö Gyermeke. Mert ha én egy Szölötöke vagyok a Szölöben növekedve, akkor ömlik az Élet Nedv a Szentlélek által. És az Istennek Szeretete a Szívembe. Ez a Mértéken kivüli Szeretet, kiüz minden Félelmet. Miért is félnék valakitöl aki engem oly nagyon szeret??
Eképpen van az én nemeröszakból, örömteljes Kapcsolatom Istenhez egy a Szentléleknek Mun kája. Ö teszi ezt lehetövé!
Imádságban kérjük fel a Szentleket, hogy mutasson Jézusra s az Atyára és a Szeretetre amely az Atyától ered. Mi Jézust hívjuk, hogy legyen az Urunk. Mi ezt az Új Életet Kívánjuk!!

Köszönöm, Jézusom, TE szabaddá tetted az Útat a Kereszt által és a Megbocsájtás által! TE elküldöd nekem a Szentlelket, amely segít nekem a hitben, és világossá teszi hogy mit igényel Isten éntöllem. Igen, én kívánom a Szenlelket hogy jelenjen meg a Szívemben! Én Szeretni akarlak, és a TE Szeretetedet viszont kapni! Én Isten Gyermeke akarok lenni!!

Soha Elfeledve – 2018.05.11

Mert a szegény nem lesz végképen elfelejtve,
a nyomorultak reménye sem vész el örökre.
Zsoltár 9, 19

Néha úgytünik hogy minden görbén halad az Életben, hogy mindég csak a Káosz a nyertes mintha minden hiábavaló volna.
Aki eképpen gondolkozik, az az Elszámolást Isten nélkül végezte. Mert Ö a Hejes Bíró. Nála van a Könyörületesség a Szegények felett, kik ide s tova vannak háttérbe szoritva és a Hatalmasok azt tesznek velük amit akarnak. Ö egy határt szabott meg, az Igazságtalanság felett is.
Amikor az Ö Népe Egyiptomban elnyomatva volt, és szüntelenül Segitségért kiáltott, Ö meghalotta és teljes Könyörületességgel fordult a Nép felé. Ö elmondta nekik, miképpen akarja Ö megmenteni öket, mert ök nemértették meg és nem hitték. Azonban Ö beteljesítette az ö Tervét és kiszabadította az Ö Népét a Rabszolgaságból, Ö átvezette öket a Vörös Tengeren. Ki gondolhatott volna egy ilyen Megoldásra? Csakis Istenek lehetett ilyen Ötlete.
És ez meglehet veled is: Öneki van egy Megoldása a Te számodra is, amire te eddig még nem is gondoltál.
Van egy tökéletes Megoldása, amely a te Gondolataidon kivül van. Egy jó Útat készített el számodra!
Ezért is hadd öntsük ki Szíveinket Öelötte, és Hálával járuljunk Öelébe. Mert csakis ez mutatja meg a mi Bizalmunkat Öhozzá azaz a Köszönet és Hála.
Mi ne távozzunk el és ne Bátortalankodjunk Öelötte. Ne legyünk mi közömbösek Céltalanul élve. A mi Reménységünk az ÚRban van, aki az Ég s Föld Alkotója. Ö erös, türelmes, könyörületes és telve Kegyelemmel.
Ö Téged megváltott, Ö a Neveden hívott; Te az Övé vagy! Neki egy csodálatos Terve van veled, amelyet Ö teljesít. Bízd magad ismét Öreá! És légy békességben afelett hogy Ö veled van. Ö ismer minden Szükséget, és Ö nálad van minden Szükség közepette. Ö vígasztal, Bátorít, Reménységet ad, söt Örömöt a Szükség közepette. Ö egy csodálatos ÚR!

Igen, Uram, én bízni akarok Benned, akkor is ha sokminden ellent mond. Nemakarom hogy a Bátortalanság övezzen körül  s a Reménytelenek közzé tartozzam. Nem, én Hinni akarok Benned, hogy TE az én javamat akarod és csodálatosan megváltasz!

Az Ö Pajzsa és Védelme – 2018.05.10

Tollaival fedez be téged,
és szárnyai alatt lészen oltalmad;
paizs és pánczél az ő hűsége.
Zsoltár 91, 4

Hát nem csodálatos? Kikre vallanak ezek? Azokra aki 1-es Versben vannak megnevezve:
Aki a Felségesnek rejtekében lakozik
a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az, ….
Igen, minden Ígéretnek megvannak az ö Szolgálatai, mejeket be kel töltsünk. Ide tartozik: Légy egész, egész közelébe az Úrnak, legyen a Szíved és a Lelked egy Övele. Akkor az Ö Pajzsa és Védelme alatt vagy.
Aki a maga útját járja, ö maga kel magára vigyázzon. De akit az Úr szeret és az Ö közelségét keresi, azokat megvédelmezi Ö, megajándékoz és egész közel van hozzá.
Minden mi Vágyaink és Törekedéseinknek csak egy Célja van: Egyé lenni a Világmindenség Teremtöjével. És az ÚrJézusKrisztusban és általa érünk a Célhoz: Békesség az ÚRral! Öszhang az egész Teremtéssel! Öröm a Szívben!
Ezért is kelek fel reggelente valamivel korábban mint mások és nyugszom kissé az ÚRnak Árnyékában.
Az Ö Derüsége vesz körül, Az Ö Nyugodalma jár át engem és az Ö Védelme jelen van. Míly jó is ez ama Napon!
Nemkívánom a Nyüzsgést, Streszet Reggel, hanem, kívánom a Napot megkezdeni Övele, az én Szeretett URammal.
A Magasságosnak Védelmében akarok lakozni, és nyugodni a Mindenható Árnyékában. Akkor az Ö Pajzsával befedez engem, akkor Menedéket találok az Ö Szárnyai alatt, Mert akkor  Ö a Hüségem Védelemem és Pajzsom.
Ö az én Hüségem, Ö mellettem áll. Ma egy nehéz Napom lesz, sok Munkával és sok Emberekkel. Mégis nyugton lehetek, mert  Ö velem van. Ö jelen van, ahol nehézségeim vannak. Ö megvéd engem, ha a másik támadna. Az Ö Szárnyai alá vesz engem. ÉS eképpen kezdödhetik a Nap: Az Ö Békéjével és Nyugodalmával.

Köszönöm, ÚrJézusom! Te azt a Békességet adod nekem, melyet senki más nem ismer. TE jelen vagy, megvédsz engem, befedezel engem, a TE Szárnyaid alá hejezel engem. Míly jó is Tenálad a Zavaros Napok folyamán!

Könnyeket vetni Örömöt aratni – 2018.05.09

A kik könyhullatással vetnek,
vígadozással aratnak majd.
A ki vetőmagját sírva emelve megy tova,
vígadozással jő elő, kévéit emelve.
Zsoltár 126,5f

Jézus azt mondja, hogy mi jöjjünk Öhozzá, a mi Könnyeinkkel és Terheinkkel, a mi Gondjainkkal, és Nyomoruságainkkal; – Ö mindezeket magára akarja venni. A Kereszten kel maradjon.
Önála kisírhatjuk magunkat, az Ö erös Válán megpihenhetünk és Neki mindent elmondhatunk, ami bánt benünket és a Szükségeinket. Ö azt szereti ha mi Hozzá jövünk!
Mégis gyakran azt a Tévedést követjük el hogy jövünk de gyorsan távozunk. Még nemkaptunk semmit a mi Szükségeinkböl és Gondjainkból, és ezeknek ellenére eltávozunk Jézustól.
Mi nehagyuk meg Neki az Idöt, benünket vígasztalni vagyhogy  Bátorságot adjon. Vagy igen sietünk,, vagy nincsen Bizalmunk Öbenne, avagy nembírjuk ki ezt a Csendes Idöben.
Legjobb az, ha az Ö Lábai elé ülünk és halgatunk, addig míg Ö az Ö Beszédeit mondja és megvígasztal benünket. Az Ö Beszédeit mi megkel tartsuk az elkövetkezö Napokra, hogy ezeket ne mindég tárgyaljuk és lekicsinyitjük.
Öneki egy Öröm az, hogy Ö megvígasztaljon a mi Szükségeinkben és hogy Bátoritson. És amit a Csendes Idöben mond nekünk, azt Ö be is tarja minden bizonnyal; – mert Ö az ÚR!
Érzem én azt, amikor hatással van az Imádságom. Akkor a Gond hejett Öröm költözik be. Akkor elkezdem én, az URat dícsérni és Neki megköszönni, és jön az Öröm és tudom hogy a Probléma az ÚR által, megvan oldva. Megtartom szorongva az Ö Ígéjét s nemakarom azt tárgyalgatni! Hogy ez Valószerü, vagy hogy az ÚR azt egyáltalán megteheti,ha az Idö már megvan érve és minden e Kérdések az Ö Dolga, nem az enyém.Ö az ÚR!
Igen az én Gondjaim Örömmé válnak, a Könnyek Újongásra, és én hozhatom az Aratás Hit Kévéit. Ö az ÚR!

Köszönöm Jézusom, TE a javamat akarod! TE egyszerüen csodálatos vagy! TE tudod az én Gondjaimat, és az én Könnyeim szSzámodra  értékesek. TE mindenkor vígasztalni és Bátorítani akarsz. Ha mi Hitben Hozzád közeledünk, a TE Szíved enyhül és TE Akcióba lépsz érettünk. TE egy csodálatos Isten vagy!

A mi Bölcsességünk és az Ö Egyszerüsége – 2018.05.08

Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen.
1. Korinthus 1, 17

Egy idö óta hallok egyes Beszédeket a Temetö rendjével kaocsolatosan. Míly komplikált az egész! – gondoltam én.
És én mint naiv személy gondoltam, ha az ember meghal, ellesz temetve és kész. Neeem, ez esetben vannak szabályok tele Könyvekkel. Na igen gondoltam én, a Theológusoknak is kel dolgozniuk valamit ….
Azonban a BIbliában ez az egész egyszerüen van felmutatva. Oly egyszereüen hogy minden ember azt megértheti. Csak a Templomok tették ezt oly lehetetlenné, és kilóméter hosszú Könyveket írnak és mindent oly komplikáltá tesznek. Normális ember ezeket nemérti!
Minden ami az Ember elött világos, nemszükséges a Temetörendjében megírni, Példáúl, ha Csúszó jég az Jég és az  embernek vigyáznia kel hogy ne hajtson be a Temetökertbe Biciklivel vagy Motorbiciklivel.
Avagy semmiféle Rostélyon sült, Partyt csináljanak, amikor egy Temetési tisztelet van ….
És hogy miképpen vannak az Emberek eltemetve, arcal Kelet felé, ahol a Nap kel, az Úrnak mindegy. Ha Ö jön, akkor mindegy hogy te keletre vagy nyugatra nézel, ha te vízszintesen vagy függőlegesen vagy eltemetve, vagy Urnába vagy temetve, avagy a Tóban vagy Hiroshimában ahol az Atombomba sugár által haltál meg: Ö hív Téged, Ö hívja az Ö összes Hívöit az ö Temetöjükböl és ök elöjönnek egy új Testben!
Egy sem lesz elfeledve! Ök szárnyalnak majd az Ö szeretett Urukhoz. És azok akik még élnek, amikor az ÚR jön, ezek is ellesznek változva, új Testet öltenek, és Vele egyesülnek. Öneki nincsen Problémája a Rendeletekkel! Ö hív, és mindenki halja.
Csak azok a szegények akik nemhittek Öbenne, maradnak a Sírba, ezekröl megfeledkezik Ö. És ott lesz sok Sír amelyek a Templomi Szertartások szerint érintetlenül maradnak. Ott lesznek sok Templomi Tagok, akinek nemvolt Öbenne Hitük. És ott, ahol az úgynevezett Hitetlenek, Bünösök és Öngyilkosok stb. feküdtek, egyes Sírok üresek lesznek. Míly csodálatos, kegyelmes és mindenható a mi URunk!

Köszönöm Jézusom, a Bibliát, a TE Ígédet! Ebben minden oly csodálatos egyszerü és ragyogóan van leírva. Neked van mindenre egy jó, praktikus, egyszerü megoldásod! TE csodálatos vagy, egyszerü és mégis telve titokzatosságal, ragyogó és kikutathatatlan nagy vagy! TE vagy az ÚR!!

Csak Bátorság!! – 2018.05.07

Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót.
Lukács 5, 5

Péter egész Éjszaka hiábavalóan küszködött, a Halfogásban. Mert úgytünt nem lesz fogás.
Reggel jön Jézus, és azt mondja neki: ,,Evez egy kevésé a Parttól el, hogy mindenki  haljon engem!“ Péter úgytett amint az ÚR parancsolta. Az Ö Beszéde után azt mondta neki Jézus: Evez ki a Mélyre és vesd ki a Hálót! Péter azt mondta hogy, egész Éjjel próbáltaunk s nemfogtunk semmit, azonban a TE parancsolatodra, megteszem.
Péter egy jólkiképzett Halász volt. Az ö Értelme azt mondta: Ha éjszaka nincs Halfogás, akkor Nappal mégugysem. Azonban ö halotta az ÚrJézusKrisztust és látta ÖT. Minden okoskodás ellenére, mégegyszer próbált és kivetette a Hálókat, csak azért mert Jézus ezt így mondta és ö bízott az ÚRban (Avagy csak egy Teszt volt?)
Gondolta Péter, hát nem sok reckér kel ehez. DE már elöre látta az Emberek Gúnyolódásait: Nappal halat fogni, ez kevésbé lehetséges! Egy ijen Butaság!!
Természetesen, tudatában volt azzal, hogy az emberek öt majd kinevethetik. Azonban a Jézusban való Bizalom gyözött, és kievezett. Jézust Szaván fogta és azért a kicsiny Bizalomért egy egész tele Háló halat fogott. Azelött soha oly sokat. Megdöbbenve borult Jézus Lábai elé, mert most elismerte: Jézus az ÚR a Halak s a Tenger felett. URam, eregy el éntöllem, mert én egy Bünös Ember vagyok!
Jézus azt akarja, hogy mi ÖT teljesen ismerjük, söt lehetetlennek tünö Dolgokat is megragadjunk. Ö nemakarja azt, hogy a mi jó Hivatásunk, gondokkal legyen telve és azért amit az Emberek beszélnek. Ö a mi Bizalmunkat igényli kicsiny és nagy s konkrét Ügyekben. Mi mindent egy Kártyára kel alapozzunk, Bizalomban, a mi URunk Szeretetében.
Péter az Ö Értelmét a Hajón kivülre vetette és azt tette amit az ÚR mondott. És a Jutalom kiváló lett! És mi? Ülünk a kényelmes Kanapén és ítélkedünk más munkája felett, akik kimennek és halásznak? Vagypedig az Ö Szavára halgatunk és magunk is kimegyünk Halászni? A VIlág várja a mi Válszainkat!

Óh Jézusom, engedelmeskedni akarok, s bátran kaiakarok menni! Igen, az a valóság hogy sokminden visszatart ettöl. Ezt én az én Értelmemnek nevezem, stb. Azonban én tudom, TE mindent meggyözhetsz. URam, itt vagyok, küldj el engem!