Isten a: Vagyok – 2017.11.5

És monda Isten: VAGYOK A KI VAGYOK.
2 Mózes 3, 14

Amikor megkérdezte Mózes mi a Neve az Istennek, hogy ezt majd megmondja az Izráelitáknak, Isetn ezt felelte: Vagyok aki vagyok. Mert ha egy Nép egy Istenben bízik, azt akarja hogy tudja, ha az az Isten elég Erös. Mert szükségük van Védelemre, Vezetésre, Gondoskodásra, Törvényre. Ha ez az Isten mindezekre képes? Erösebb ez mint a Egyiptomi Istenek? Jobb Ö mint a mai Idök Ígéretei? Vagyok; – ez a Neve Istennek. Ö van és van és van. Ö van az én Születésemkor, Ö most és Ö van, akkor is amikor az én Halálom órája következik. Ö van.
Nála minden egyben van. Nálunk megvan az Idömullás a Születés és a Halál között, Nála ez nincsen. Ö látja az én életemet, Ö jelen van, tegnap, ma, és holnap. Én nemvagyok Istennek Bábja. Ö tudja azt hogy én miként döntenék, de ö nem eröszakol engem az Ö Akaratát véghezvinni. A mi Életútunk nem egy változatlan Sors; mi aktívan formálhatjuk a mi Életünket. Ö közbeléphet, és mivel az Ö Elörelátható tudata sok Dolog felett elöre irányul ( Például, a Halat mely Jónást lenyelte jóelöre megalkotta és még a Vihar elött a kiszabott Helyre küldte). Ö van és van és van.
Ö az Élök és Halottak Istene. Neki mind élök, akik Övele éltek. Mi elleszünk temetve és Jézus majd feltámaszt benünket egy új Testben, amikor Ö Visszatér. Mégis Neki minden most van. Azért is láthatja János a Tanukat a Menyben. Én gondolom, az én Apám, aki Jézussal halt meg, láthat engem. Én azonban nemtudhatom, ha én majd a Menyböl saját magamat láthatom …. Ez egészen nagy Spekuláció lenne.! Erre Istennek Ígéje nem ad Választ.
Vagyok: Ö változhatatlan. Ö Hüséges. Ö az Ö Szavát adta. Ö engem mint Gyermekét elfogadott. Ö a Világosság; Ö az Igazság; Ö a Vagyok. Ö Változhatatlan. Még akkoris ha én hütlen lennék, Ö hüséges és az is marad. Milyen jó, hogy egy ilyen Változhatatlan Urunk van! Milyen jó, hogy egy Istenünk legyen, aki Sziklaszilárd, és megbízható. Ö az Erösebb, mindég és mindenkor.

Köszönöm, Úrjézus! TE vagy a Hüség, TE vagy az én Reménységem, TE mondod: Ne félj! – TE vagy és vagy és vagy, Kezdet és Vég nélkül, Határtalanul, és Akadályon kivüli … Azért tudod TE az Ígéreteidet betartani, nincsenek Hangulataid, Szavadat betartod. Míly jó, Téged ismerni!

Advertisements

Jézus Barátai – 4.11.2017

A miképen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben! … Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak.
János-Evangéliuma 15, 9.14f.

Ez az amit kér tölünk Jézus: Barátnak lenni! Nemakar Szolgákat, akik anélkül hogy megfontolják, hogy Ö velük együtt akar haladni. Ö Barátságot igényel, Közösséget, Magyarázatot,, Örömet, Teher megosztást és közös Szeretetet és Figyelmet. Ö nemakarja azt egyáltalán hogy Ö egy akalmatlan,Király legyen hanem azt hogy Kéz a Kézben haladni együtt a Napokon.
Neki nemelég, ha mi csak néha keressük fel és egy pár Hírt Neki elmondunk. Ö azt akarja hogy állandóan a közelünkben legyen. Úgy mint két Jóbarát, akik Horgászni vagy Fotbalozni mennek,(Labdarugás) és állandóan magyarázkodnak, avagy mint két Barátnö, kik órák hosszat a Telefonon keresztül tanácskoznak, aképpen akar Jézus velünk állandó Közösségben lenni. Milyen jó is hogy egy ilyen Barátunk legyen! Ö megnyit elöttünk sok Ajtókat, segit állandóan Kicsiny dolgokban is, Megöriz benünket a Gonosztól, Veszélyektöl, melletünk van a Betegségekben és Gyengeségekben, Bátorságot és Eröt ad …. Igen, egy jobb Barátot nem is tudok én elképzelni.!
Az én Barátomank teljesen mindegy hogy míly koszos, fertözött, tökéletlen bünös az Ember. Ö megtudja nevezetesen tisztítani. Jézus tiszta és szent és Ö eképpen akar benünket is átformálni. Ha mi a mi Szennyünket nemakarjuk elhagyni, miképpen is akarunk szívélyes Közösséget Övele? Ez nemmegy. De ha mi Hozzájövünk a mi Csalatkozásainkal, Gyengeségeinkel és Büneinkel, Ö Hüséges és igaz és megtisztít benünket minden Igazságtalanságtúl. Igen, Ö szenté és igazzá, tisztává tesz, aképpen hogy mi Övele a Szent Istennel Közösségünk lehgyen.
Mond Neki, hogy Te az Ö Barátja szeretnél lenni és kérd ÖT hogy Tisztítsa meg a Szívedet! Kérd az Ö Szentlelkét, hogy Ö Benned Kialakulhasson ( ezt az ember saját magától nemteheti meg ). Légy Barátja és Munkatársa Jézusnak és nem egy Értelmetlen Szolga és Munkatársa! Neki nagy a Vágya utánad!

Köszönöm, Jézusom, TE nemútasítsz el senkit, aki Hozzád jön. Söt még Júdásnak is az Árulónak is azt montad ,Barátom“! Igen én a TE Barátod akarok lenni. Míly jó, hogy TE engem megtisztítasz, hogy én ezáltal Veled Közösségben lehetek! Míly jó, hogy TE a TE Szentlelkedet adod, mely segít, engem Téged megérteni és olyanná lenni, mint TE! Míly jó, Jézus hogy TE az én Barátom vagy!!

A Halál legyözve – 2017.11.3

Elnyeletett a halál diadalra.
Halál! hol a te fullánkod?
Pokol! hol a te diadalmad? …
De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1 Korinthus 15, 54ff

Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan vigadozván: És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról; de az ebek is eljővén, nyalják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban. Monda pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképen Lázár is az ő bajait: most pedig ez vígasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenekfelett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy a kik akarnának innét ti hozzátok általmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Monda pedig amaz: Kérlek azért téged Atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához; Mert van öt testvérem; hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide, e gyötrelemnek helyére ne jussanak. Monda néki Ábrahám: Van Mózesök és prófétáik; hallgassák azokat. Ama pedig monda: Nem úgy, atyám Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájok, megtérnek! Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.
(Lukács 16, 19-31)
Jézus feltámadta Halottak közül, mégis ki hisz Neki? Mindenki a maga elképzelése szerint veszik a
Halál utáni következményeket. Dehát a Valóságot Jézus kihírdette; – ki akarja ezt hallani? A Halál még messze van, én még akarom az Életet élvezni.
Akik Jézusra támaszkodnak, azokat majd az Angyalok átviszik a halálon az Ábrahám Ölébe. Ö meghalt, hogy az Adóság, amely elválaszt benünket a Menytöl, kilegyen fizetve. Ö meghalt, hogy az Útat a Meny felé, szabaddá tegye. Halál, hol a te Fullánkod? Pokol hol a te Diadalmad? Én megköszönöm Jézusnak, aki engem megváltott a maga s a Meny számára!
Én láttam meghalni embereket akik Jézussal avagy nélküle haltak meg. Vele, telve Békességgel, s közeli Örömmel. Igen az ember láthatta a Mennyet! És Jézus nélkül, Véghetetlenül s minden Reménytelenül. Nemvolt az embereknek lehetöség Vígaszt találni.
Élj Jézussal, akkor Vele halhatsz meg. Ö betartja az ígéreteit!

Köszönöm Jézusom, Te vagy az én Szabadítóm! Nemkel már rettegjek a Haláltól, TE velem vagy. TE meggyözted a Halált értem, TE én Megváltóm!

Egy Szeretetlevél – 2017.11.2

Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz.
Zsoltár 139, 1

Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz.
Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat.
Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod.
Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram!
Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.
Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt.
Zsoltár 139, 1 – 6

Ezt a Zsoltárt mindég szerettem. Felnyitotta nekem az Isten Szeretetét, melyben én sokáig nem hittem. Bennem egy olyan Meglátás volt, hogy ez valami Szenteknek, Ítélö Istennek, Határozatai mely elöl senki sem menekülhet. És ez valóban úgy is van: Senki sem oly szent, hogy Isten elött megálhatna. Az Ö Világosságában az Árnyék láthatóvá válik, mely a mi Szíveinkben van. Sokan igaznak tartják magukat, az Ö Embertársaikhoz képest. De Istennek Világosságában nem álhatnak meg.
Ameddig én Jézus Kegyelmére nem találtam. Ö értem Átokká lett. Ö magára vette az én összes Büneimet, Adóságaimat, és minden Szennyemet. Ö Világosságot ébresztett bennem. Ö egyedül az Alap arafel hogy az Istennek Szeretete felém áradhat!
De miképpen hihetem én ezt? Ez oly egyszerü, és mégis hihetetlen: Isten kibékítette önmagát velem Jézus által. Elsöben a Szentlélek elvégezte bennem hogy higyek. Míly boldog voltam! A sok éveken kersztül való Harcok, az Önkárhoztatás, a Tökéletlenség Gyötrelme …. mindennek vége! Amint Ö ez Igazságot bennem élövé tette, ( csakhogy az én Fejemben nemsokat használt), napokig nem volt szükségem Alvásra. Én oly Boldog voltam, hogy én állandóan csak énekelni s táncolni akartam. Én átkarolhattam volna az egész Világot, mert Isten szerettett engem, minden Idöknek legnagyobb Kudarcát.
Ezért szeretem én ezt a Zsoltárt. Ez számomra konkrétan a Szeretet Kinyilatkoztatása.
Ki is lehetne közelebb hozzám? Kinek a Szeretete nemismer Határt? Ki teremti az én Bensömet Szeretetté? Ki kutat engem, ha valami hiányom van? Ki kutatja át az én egész Lényemet, ha valami nemvolna Rendjén? Ki ad Békességet az én nyugtalam Szívemben?
Csak Jézus, csak Önála talál Nyugalomra a Szívem.

Köszönöm Jézusom! TE végtelenül szeretsz engem! TE feláldoztad Magad, hogy én szabaddá váljak! TE elsöben szerettél engem, de mostmár szeretlek én is Téged teljes Lényemmel és Életemmel. TE jó vagy hozzám!

Egy Istentöl meghatározott Ember – 2017.11.1

Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.
Máté 5, 3

Egy Személy aki Jézust teljes Szívböl szereti és követi, áldott; – tulajdonképpen ,,Boldog“.
Ha egy Gyermeknek egy dédelgetett nagy Kívánságát betöltjük, láthatjuk az Arcát amint az sugárzik. Ezt akarja kifejezni a ,,Boldogok“ Szó.
A 9-ik Versben azt találjuk hogy nincsen elválasztás, vagy az vagy, vagy nem. Az ember megtalálja a Jellemzöket valakiben, aki Jézus által van irányitva, és ezekszerint annak illenek az Ígéretek. Ezek az ÚrJézus követöinek vannak megírva, nem mindenki számára.
Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak. Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek. Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.
Mindezek jellemzik az ÚrJézus Tanítványait. És az Ígéretek :
Ezeké a Menyország; ök megvígasztaltatnak; ök öröklik az Országot; ök jólaknak; ök Könyörületességbe részesülnek; ök meglátják az Istent; ök Isten Fiainak lesznek nevezve; övék a Mennyeknek Országa; – örüljetek és vígadjatok: Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak. Ti VAGYTOK a Földnek SAVAI …. ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti VAGYTOK a Világ Világossága ….
Jézus teljesítette mindezeket a Boldog Jellemzöket. Ö boldog volt, Ö Békességes volt, telve Örömmel, telve Könyörületességgel. És ha Ö a mi Szíveinkben munkálkodhat, teljesíti mindezeket az Ö Követöiben is.
Jézus az Ö Földi Életében Tökéletesen egy volt Istennel; ezért nemvolt szükséges hogy Önmagára Gondot viseljen. Idegen volt a Büszkeségtöl , Irigység, gyors mérges Nyelv, Kapzsiság, Önsajnálat, és olyan Dolgoktól melyek a mi Szíveinkben vannak. A mi akadályunk a régi Én. Azért mondja Jézus oly gyakran: Ennek megkel halnia. És egy új Embernek kel feltámadnia, Istentöl származva, Istentöl megragadva, Istentöl tervezve.

Köszönöm, Jézusom! Mindez Kegyelem, én ebben tehetetlen vagyok! Milyen nagyon jó, hogy TE engem Istennek Képmására akarsz formálni. Igen, TE elveheted az én régi Szívemet, mert nagyon önzö. Én szeretnék egy Olyan Szívet mint a Tied.

A Szenthegyen – 31.10.2017

Nem ártanak és nem pusztítnak
sehol szentségemnek hegyén,
mert teljes lészen a föld
az Úr ismeretével,
mint a vizek a tengert beborítják.
Ésaiás 11, 9

Dicsöséges ez a Hegy! Ott vagyok én Biztonságban, ott jó élni! És énmagam is szabad vagyok ott minden gonosz Gondolattól, minden rosz Szokásaimtól és mindentöl ami csak Gonosz! Senki nem árt Gonosszal, és én sem teszek senki ellen valamit, még csak Véletlenül sem. Ott az Úrnál, vagyok én Biztonságban.
De miként jútok én el oda? Hol van ez a Szenthegy?
Én a Hegyre gondolok, ahol az Úr Jézus Krsiztus elváltozott, ahol Mózes és Illés megjelentek és Vele beszélgettek.
Avagy a Sinai Hegyre, ahol Isten Mózesnek a Tízparancsolatot adta. Az Ö Jelenléte oly hatalmas volt, hogy senki nem közelíthette meg a Hegyet. Vagy ez a Hegy lehet Szüulban vagy Dél-Koreában, ahol Ezrek imádkoznak? Avagy nemmindenáron Hegy az, lehet hogy csak egy Hejség ahol az Úrnak Jelenléte van. Amikor én Berlinben a Biblia Iskolában voltam, Szombat esténként volt egy kis Ünnepéj, ahol a Szentlélek munkáldodhatott. Ott voltak Próféciák, Gyógyulások és a Gonosz lelkeknek elkelett tünniök. Oly elképesztö volt, Emberek, kik éveken át mint Keresztények hirtelen összetörten hangosan imádkozni kezdtek. Az ÚrJézus Nevében a sötét Erök eltávoztak és az Ember szabad lett. Elképesztö Személyiségváltozás volt ez a Folyamat, és pedig mindég Pozitív! Igen, a Gonosznak nincsen Helye az ÚrJézus jelenlétekor, neki elkel haggya a Területet.
A Vers második felében láthatjuk, hol van a Szenthegy: Teljes lészen a föld az Úr ismeretével. Ismeret itt azt jelenti hogy több mint egyszerü Bibliaismeret. Ez jelenti azt is hogy valamit látni és érinteni, értelmes és érthetö.
A Szemináriumokon, Találkozókon, Konferenciákon és gyakran Istentiszteleteken és Összejöveteleken a Kersztény Hívökön érezhetö ez a felszabadótó Lélek. Ott többé nemcselekszik az ember Gonoszt. Ott roszszokásoktól meglehet válni, ott nem beszél az ember rosszat a másikról, ott egyszerüen más Lélek uralkodik, az Ismeret Lelke, a Szeretet és Elfogadás, a Megbocsájtás és az Önmegtagadás Lelke. És odahaza is van egy kis Szenthegyem, ahol én imádkozok, Bibliát olvasok és az é Urammal közösségben vagyok.

Köszönöm Jézusom! Nálad lehetséges: Magunkat elfeledni. Mert TE betöltesz engem a TE Lelkeddel! Ez Örömöt hoz, Mozgást, Feszültséget és Hitet az én Életemben! Igen Uram, Nálad én jól érzem magam!

Mutasd meg nekem az Útat! – 2017.10.30

Mutasd meg nékem az útat, melyen járjak,
mert hozzád emelem lelkemet. …
Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem,
mert TE vagy Istenem.
A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön.
A TE Nevedért ….
Zsoltár 143, 8.10.11-böl

Gyakran nemtudjuk hogy miként döntsünk. Csak utólag tudjuk meg, ha hejes vagy téves volt. És eképpen haladunk néhány Tévesúton és fáradalmasan ismét visszatérünk. Ha mi Imádkozunk is, meglehet a tévedés.! Istennek vannak egyes Gondolatai, melyeket mi nemmindég értjük, és ezt nem is kel mindenáron értsük!
Ö azt akarja, hogy mi Benne bízzunk. Még akkor is ha imádság közben a Tévirányba vagyunk, Ö azt igányli hogy mi Bízzunk. Ö az ÚR, minden mi Lépéseink felett és minden mi Útunkon, melyen mi járunk!
De van az hogy én az én a magam válsztotta Úton járok, talán a Kényelemért, aztán lehet hogy Önérdekböl vagy Engedetlenségböl. Azt teszem ami nekem teccik; Istennek Útja nekem nehéz néha. Ezekszerint Isten nemtud áldani és a Tévútunkat Áldásra fordítani. Az én jóltáplált, régi Énem akadájozza ezt.
Azonban ha az Életemet teljesen bizalomra helyezem, akkor Ö felhasználja ezt a Maga Dicsöségére.
Söt az én Sikertelenségem is az Ö Dicsöségére változhat. Ö ismeri az én sok Kérdéseimet és az én Biztonytalanságomat.
Ö azt mondja: Gyermekem, bízzál bennem! Én ismerem az Útat és a Célt. Csak a te Javadat akarom, még akkoris ha jelenleg nehéznek tünik és láthatatlannak. ÉN ismerem a Te Szívedet; – akarsz engem követni. Ismerem az Akadájaidat, Hajlandóságaidat, Sikertelenségeidet, – mindened ismerös Nekem! Mégis azt akarom hogy ÉN legyek az ÚR az Életed felett és azt Betöltsem! Bízzál Bennem, ÉN vagyok az ÚR!
És én eképpen imádkozom minden Reggel: Uram, én a Tied akarok lenni. Az én Szívem nagyon engedetlen, de én a TE Tulajdonod vagyok. TE engem elfogadtál mint Gyermekedet, mostmár kérlek Gondoskodjál TE felölem. Vezess engemaz Úton, mely Neked teccik! Hadd hogy az Életemnek egy Értelme s Célja legyen. Vezess TE engem, akkor is ha én Tévútra kívánkozom. Uram, TE vagy az ÚR! – felettem is.

Igen Jézusom, Benned bízok én, Rád bízom az Életem. Nemminden Útat ismerek, amelyen én járok, de én bízok, hogy TE mindent értesz, elhejezel és vezetsz, mert az Életem a Tied. Uram, Tégy engem Áldássá! – és vezess engem a jó Úton!