Ő segíteni fog! – 2017.12.10

Azon a napon ezt mondod majd: Hálát adok neked, URam, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod, és megvigasztaltál. Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem.
Ézsaiás 12, 1k

Egy csodálatos ígéret. S ez érvényes rám. És rád.
Néhány nappal ezelőtt még komoly egészségügyi panaszaim voltak. Délente lefeküdtem és imádkoztam magamért. Elpanaszoltam a bánatomat. És aztán elkezdtem neki hálát adni és őt dicsérni az imádságomban. És egy pár perc múlva magasra szökött bennem a bizonyosság: Ő mindent meggyógyít. És ezért kellett volna először dicsérnem őt.
De a következő napon nem lettem jobban. És az imádság sem hozott bizonyosságot, biztonságot vagy békét. És ekkor ezt mondtam magamnak: Ha egyszer az Úr ezt megígérte, ehhez kellene tartanom magamat. Miért szükséges, hogy minden nap megígérje? És ekkor abbahagytam az imádkozást a panaszkodásaim miatt.
Ma már egész jól vagyok, és úgy gondolom, hogy ez csak jobb lesz. Vártam arra a napra, amikor ezt tudom mondani: Ez az a nap, amikor végre megköszönhetem. Mert Te megszabadítottál és megmentettél. És én bízom abban, hogy Ő a szavát megtartja. Hisz olyan sokszor ígért már, és mindig betartotta a szavát. Hiszen annyiszor mentett meg és segített, szabadított meg, gyógyított és vígasztalt, és…és. Miért bizalmatlankodom, miközben nekem jóságos és nagyszerű Istenem van? Nem akarok kételkedni. A kegyelmére akarok nézni, és arra a sok csodálatos dologra, amiket értem tett. Lehetséges, hogy már régóta az Úr Jézus Krisztust keresed, egy utat az Istenhez. Meg fogod találni! És minden nap azt fogod mondani: Köszönöm Neked, Istenem! A haragod elfordult, és megvigasztaltál engem. Most már vizet meríthetek az üdvösség forrásából.
Biztos lehetsz benne, Ő hallotta az imádat! Fordulj Jézushoz, Ő négyszemközt neked mindent elmagyaráz és Isten gyermekévé tesz. Csak bátorság! Mondd el Neki, hogy mi nyomja a lelked, és hogy mi a szíved kívánsága. Ha meg akarod Őt ismerni, és mint a Megváltódat elfogadni, Ő nem tol téged vissza.

Köszönöm, Jézus! A te gondolataid, és terveid számomra olyan jók. Te nekem szabadítást és megváltást akarsz ajándékozni a szükségben, nem tart haragod örökké, hanem már kész vagy a segítésre. Te vagy a szeretet és a vigasztalás Istene!

Advertisements

Kicsoda Ő? – 2017.12.09

„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.“
Máté 16,16

Jézus megkérdezte a tanítványokat, hogy kinek tartják Őt az emberek. Ők azt válaszolták, hogy némelyek Keresztelő Jánosnak, némelyek Illésnek, mások Jeremiásnak vagy egy másik prófétának. Ekkor Jézus egyenesen őket kérdezte: Ti pedig kinek tartotok engem? És Simon így válaszolt Neki: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia! Ekkor Jézus erre ezt válaszolta: Boldog vagy, Simon, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az élő Isten maga!
Sokan jönnek Jézushoz, mert valamit szeretnének Tőle. Sokan azért olvasnak Jézusról, hogy megtanuljanak jól imádkozni. Mások szeretnék a gondolataikat hozzá továbbítani. Jó néhányan pedig egészséget kérnek, hiszen ő szívesen gyógyít. Valakik pénzt és jóllétet akarnak. Valakik bölcsességet. Mások dicsérő légkörre vágynak, hiszen csak erre építenek. És így rengeteg dologra lesz felhasználva Jézus…
Viszont Ő nem egy kívánságautomata. Nagyon szívesen meghallgatja az imáinkat is, és ajándékoz, mert nem fösvény. Hisz Nála bőség van! A tíz leprást is meggyógyította, miközben tudta, hogy csak egy tér vissza hálával.
Szeretjük, amit tesz! Még szép! – hiszen ez maga az áldás.
De szeretjük azt, aki Ő? Ő a megígért Messiás! Az Ótestamentum összes próféciája benne valósult meg, olvasd csak el az Ézsaiás 53-at. Ő az, aki elhagyta a Mennyet, hogy emberré legyen. Istenségét elrejtette, midőn testünket felvette. Ő, akinek a szavai által az ég és föld létrejött – lealacsonyodott emberré! Ki foghatja ezt fel?
Ő az, akinek tisztelettel és imádással tartozunk. A dicsőségesnek, az Atyának a jobbján ül. Hallgatnak rá az angyalok, és a gonosz erők felett is hatalma van. Előtte minden tért meghajol, mindegy, hogy milyen nagy és büszke és hatalmas is – ahogy a 2. Zsoltárban is áll.
Ő a mi Megmentőnk és Üdvözítőnk! Benne van elrejtve minden kincs, és nem csak a bölcsesség meg az ismeret. Jól vagyunk tanácsolva, ahány alkalommal csak hozzá fordulunk. Neki van feleslege – ő szívesen és bőkezűen ajándékoz. Ő az, aki minket megújít minden szempontban. Ő az, aki minket megszentel, megszabadít, bűneinket megbocsátja, és felkészít az Úrban. Mindenkinek ő a minden a mindenekben.
Senki sem tudja Őt teljesen megismerni, muszáj, hogy Ő mutassa meg. Emiatt fontos a mi közbejárásunk, hogy másoknak is jó kilátásai legyenek: Isten kinyilatkoztatja magát, nekünk csak kérni kell.
Ez tiszta kegyelem, hogy mi Őt megismerhetjük, mert semmi érdemünk nincs. Járuljunk Jézushoz a mi ismeretünkkel, elrejteni ezt úgy sem lehet.

Köszönöm, Jézus! Te vagy a Szabadító, Üdvözítő és Megmentő! Hogy szeretsz Te engem, és hogy vágyom én Teutánad… Jöjj, élj a szívemben.

Alázat – 2017.12.08

Jőjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
Máté 11, 28f

Az ÚR Jézus Krisztus mondja ezeket a Szavakat és ha én az Ö Életére tekintek, hát valóban Ö alázatos és jóságos volt. Ö elvette az Emberek Terheit s magára vévén, felvitte a Kersztfára. Ö Nyugalmat és Békességet adott nekik. Mindenki aki ez Úton halad, megtalálja ezt a Nyugalmat. Ha az Evangáliumban az Ö Életrajzát olvassuk, elsöben feltünik csak az Ö nagy Tettei és Beszédei. Vannak azonban sok, sok kicsiny beszámolók, arról hogy miként érezte Ö magát és miként vélekedett és gondolkozott. Ezekböl megismerhetjük az Úr Jellemét. Ö valóban a Jóság, Könyörületesség és az Alázatosság volt Személyesen. Nemvolt szüksége Tiszteletre. Ö nem vitatkozott és nem parancsolgatott. Ö nemvolt büszke sem beképzelt. Ö Szívböl örvendett, ha másoknak jól ment sorsuk. Neki nemvolt szüksége hogy magáról gondott viseljen, hanem másokért viselt gondot. Ö meghajolt és nem idézet elö Kiemelkedést a saját Személyéröl. Ö a mások javát kereste, söt a Júdásét is. Ö imádkozott másokért. Az Ö egész Élete nem önmagáért volt, hanem Ö ezt másokért feláldozta, a Bünösökért és gonosz Emberekért. Az Ö jelleme Jóság és Alázat volt. Ha azt akarom hogy a Jézus Nyugalma és Biztonsága legyen az enyém az Ö Útját kel kövessem: Jóság, Könyörületesség és Alázat. Ez éntöllem kemény Határozatot igényel, azaz az én Énem ellen. Jézus mindezt élte, cselekedte, és Ö ezt igényli töllem is hogy én Nyugalmat találjak, Lelkemnek.

Köszönöm, Jézusom, TE az én Szolgámmá lettél. TE megajándékozol engem és csak a Jót gondolod felölem, az én Legjavamat akarod, és Örvendsz ha nekem minden jól halad. Igen, én is ez Útat akarom követni és alázatos lenni. TE segitesz nekem ebben, mert ez nem oly könnyü számomra, az én jóltáplált, büszke, nagyképü Énemet eltávoztassam. DE TE gondomat viseled és mindent megadsz, amire nekem szükségem van; – mindenekelött a Lekemnek Nyugalmát.

Valóban fontos!! – 2017.12.07

De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem inkább annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben.
Lukas 10, 20

Jézus elküldé azokat kettőnként az ő orcája előtt, minden városba és helyre, ahová ő menendő vala.
Visszatére pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által! Ö pedig mondá nékik: Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.
Tudtomal sok Gyógyulásban volt részem s másokról is tudok, azonban van megmaradva is néhány. Én láttam már halotakat feltámadni. Én Istennek Hangját halottam, és mások azt gondolták, hogy ez a Keresztény élet Tetöfoka. De ezek nemmásak mint az Atyának a Szeretet Jelei. De valóban, csak a számomra való Isteni Igennek örvendek. A többi valamiféleképpen ezekböl következnek. Ö szeret engem, azért tesz Ö Csodát! – de nem mint a Futószallagon, avagy Rendelés által. Ö az ÚR, Ö határoz.
Isten mondta: A te Neved az én Tenyerembe van beírva. És egy másik Hejen: Ha Apád s Anyád elhagynának is; – Én nem feledlek el, soha!
A Fogorvosnál mondta Ö: Én nemhagylak magadra soha!
Igen, az Isten Szeretete az Alap arafel hogy, én hiszek és bízok. Semmi más.
Természetesen hogy örvendek mindég, ha Isten egy Jel által cselekszik, ha Gyógyulás, söt lehet hogy énáltalam avagy bennem. Isten a Legjobbat akarja adni! Ö használni akar mint Kanálisokat mások számára és a mi konkrét Imádságunkra konkrétan válaszolni!
De tökéletesen, csakis az Ö Szeretete gyözött meg engem. Én nemtudok többé Ötöle eltávozni. Ö az aki engem határtalanul szeret, aki engem kiválasztott, megmentett és magának megvásárolt, aki nekem egy Reményt ad, aki az én Életem.

Igen Jézusom, TE vagy az Életem. TE vagy az én Reménységem és az én Jövöm, és Jelenléted is. Ha én Nálad vagyok, akkor vagyok én Biztonságban, megvígasztalva és Békességem van, söt az Örömöm is kiterjed. Igen, Uram, Nálad akarok maradni, Életem minden Napjaiban!

Bün Nélkül – 2017.12.06

Eredj el és többé ne vétkezzél!
János 8, 11

Egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt, Mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz? ? Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre. De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve monda nékik: Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván, írt vala a földre. Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva.Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged? Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél! Mit gondolt Jézus ezzel: Többé ne vétkezzél!? – Igen, Ö pontosan azt amit mondott: Ne vétkezz többé. A bün elválaszt Istentöl, Adóság, Kudarc, Hitetlenség vagy szándékos Döntés. Jézus szabaddá tette az Útat Istenhez, aki a bünben akar maradni, teheti, de nem mindenáron. A Bün az egy Állapot, nem mindég egy Cselekedet avagy Gondolat. Ebben az Állapotban, azaz az Istentöl való elválásban nem muszáj maradni, mert a Bocsánat megtörtént ezelött 2000 Évvel a Kereszten! Azóta ez érvényes: A Büneid megvannak bocsátva, a tegnapi Adóságod, a mai és a holnapi. A Kereszt, az az Isteni Igen számunkra: Én Kedvellek, én Szeretlek, én Akarlak! Én megbocsájtok neked mindent, Határtalanul, idömeghatározás nélkül, egész Életetben. Akarod e? Elfogadod e? Durva Bünöktöl megóv a Szentlélek, amely a mi Szíveinkben lakik. Ö azonnal figyelmeztet, és én nemhazudhatok vagy nem csalhatok sem nem lophatok sem nem ölhetek, házasságtörést sem cselekszem. Ha én felfedezem magamban hogy én nemvagyok az Igazságban, tudom, én messze vagyok, eltávolodtam Istentöl. Mert Ö engem megöriz, ha én Nála vagyok. Azonban a kicsiny bünök kényszeritenek: Barátságtalanságra, Türelmetlenségre, nincs Alázat és oly sokban …. Jézus azt mondja: Maradj Bennem. Én megakarlak változtatni. Én egy új Szívet adok neked. És ha Kudarcot vallasz vagy Bünt követsz el, jöjj kérlek azonnal Hozzám, hogy megbocsásak neked. Higgy a Megbocsájtásban! Mert ezáltal mindég Velem vagy. A te Kudarcodat elnézem, mert én tudtam elejétöl fogva ezeket, mielött Én téged megvásároltalak volna. De a te Hitetlenséged Fájdalmat okoz Nekem. Kérlek, gyere azonnal Hozzám vele. Ne maradj a Bünben, az Elválásban Töllem!

Köszönöm Jézusom, a TE Kegyelmed számomra megérthetetlenül nagy! Miképpen tudsz TE engem még mindég szeretni! TE teszed ezt, TE szeretsz engem. És én mindörökké a TE Szeretetdben kívánok maradni. TE oly jó vagy velem szemben!!

Életnek Beszéde – 2017.12.5

Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad.
János 6, 68

Miért jönnek a Népek Jézushoz? Mit akarnak Töle? És miért keressük mi ÖT? Mit akarunk mi??
Én sokat ismerek,akik jönnek, ha Gyógyulásra van szükségük, avagy Pénzhiányában vannak.
De én keveset ismerek, akik ÖT keresik, mert szeretik ÖT. Ez utóbiak, szeretnek Vele közösségben lenni, szeretik ÖT, mert Ö elöször szerette öket.
Amikor Jézus a tíz Leprást meggyógyította, csak egy tért vissza hogy Megköszönje. 90% -a sietett haza örömmel.
De ezek ismét betegek lettek, valamikor elérte öket más Betegség. Ök megöregedtek és meghaltak valamikor. Szép hogy ök meggyógyúltak; – de ez nem elégséges az Örökkévalóságban.
Én ismerek Sokat, akiket Isten töbízben is meggyógyított minden lehetö Betegségböl. Másokat pedig akiket Isten Felszabadított Kötözésekböl és Terhektöl. És mégis élik tovább az ö egyéni Életüket. Istennek sokminden adnivalója van számunkra!
Ö nemcsak a Problémájinkat akarja elvenni ( ezt teszi Ö, hogy láthassuk, az Ö szeretetét ), hanem Ö benünket teljesen akar, Börrel és Hajjal. Mert a tulajdonképpeni Probléma mi magunk vagyunk. A mi eltávozásunk Istentöl (= Bün ) késziti az idö folyamán a Problémákat. Mi büszkék vagyunk, magunknakvalók, keserüségben, Önzök, mi harapunk és ütünk, mi sértegetünk a mi Nyelvünkkel …. a mi Problémáink a mi elfordult Szíveinkben van. Péter ezt elismerte. Ö nemakar többé sehol keresni az Úron kívül. Hova, Kihez, is mehetnénk? Vannak Prédikációk amelyek mindent megígérnek, hogy soha nemlesznek Problémák, de megtaláljuk e ott Jézust? Megtaláljuk mi ott az Életnek Beszédét?
Énmagam sok Csodát átéltem, de ezek csakis a szeretetnek Jelei számomra. Sokkal többett Bebizonyított és Leküzdött az Úr Jézus Krisztus Szeretete számomra. Én csakis ÖT akarom!
Én nemkívánom az én elmúlt Életemet vissza. Nekem az új Szívre van szükségem, amit Jézus ad és ahol Ö lehet az ÚR. Szükségem van az Ö Jelenlétére bennem, az Ö Örömére, az Ö Kegyelmére, az Ö Megbocsájtására, és az Ö örök Életére is. Öbenne minden megvan; ahol Ö van, ott minden Isteni Áldás is. Milyen jó, amikor Ö a Szív Istene!!!

Köszönöm Jézusom, hogy Nálad, kisírhatom magam. Minden én Problémáimat hozzád vihetem, mert TE gondomat viseled. Oly sok Jót Tettél TE már velem! DE ami a legjobb, az hogy TE magad bennem vagy. Életnek Beszédét adod nekem.

Senkinek sem értékes? – 2017.12.4

Ne félj, férgecske Jákób,
maroknyi Izráel, én megsegítlek,
szól az Úr, a te megváltód,
Izráelnek Szentje!
Ésaiás 41. 14

Eképpen Beszél Isten Izráellel az Ö Szent Népével. ( Jákób ez Izráelnek a Beceneve ) Mi elhejezhetjük ott azonban, a mi Neveinket, ahol Jákóbról és Izráelröl van szó. Mert mi a választott Néppel eggyütesen, kivagyunk választva; – és most már nincsen más csak Nyáj, …. mondja Jézus.
Mi úgy érezzük néha ( egyesek állandóan ) magunkat mint egy kis Féreg, egy Férgescke. Értéktelennek. Feleslegesnek. Senki sem szeret engem. Senki sem értékeli az én belsö Erömet. Senkinek nemvagyok fontos …. Önsajnálat?
Nemcsak! Ha egy Anya az ö Gyermekének sohasem beszél az ö Szeretetéröl iránta, míly nagyon szereti öt, honnan lehetséges akkor az Önérzelem ez irányban? Miképpen tudná a Gyermek mindezt önmaga értékelni?
Ezek a Szeretetlenségek gyötörnek benünket egésszen Mélyen Lelkünkben. Söt egy kicsiny Hiányosság is, a Szeretetben, benyomással van ránk. És ezáltal áll fent ez a Érzelem: Nemvagyok értékes. Még akkor sem ha az ember mint egy örült dolgozik, söt ha Professzor is, avagy valahol egészen fent van a Karierjével, fenáll ez az Érzelem. Egyesek nem valódi képet tükröznek az ö Erejükröll és a Biztonságaikról. De Istent nemtéveszthetik meg, Ö tudja, mire van szükségük: Egy eröteljes Isteni, Igent!
És Ö mondja: Ne félj ettöl az Érzelemtöl! Te VAGY valaki, akit én teremtettem! Én akartalak, azért létezel! Add nekem az Életedet, áldozd ezt fel nekem, Én majd jót épitek fel benne! Bízzál bennem, hogy én valósággal és igazságban szeretlek, mindég és örökké; soha nemhagylak el, sem el nem feledlek, te tehecc amit akarsz. Te az én Gyermekem vagy, akit én teremtettem, akit én szeretek.
Ezek az Isteni Szavak változást hoznak a Szíveinkben. Csak hadd hogy mélyen bentmaradjon és munkálkodjon. Ö majd megoldást szerez a te Gyötrelmeidben és Nyomorgatásaidban. Mert te valóságban igen, egen értékes vagy!!

Köszönöm, Jézusom! TE vagy az, aki az Atya Szeretetét elérhetövé teszi bennem! TE vagy a Könyörület, Könyörületesség, Türelem, Igen és Elfogadás! TE egyedül értem meghaltál, mert én a TE számodra oly értékes vagyok! Bocsás meg, hogy én magamról, oly alacsonyan gondolkodom, habár én Gyermeked vagyok. TE szeretsz engem.