Az ÚR megáldja azokat akik Öt Dicsöitik – 2017.11.13

Nosza, áldjátok az Urat mind,
ti szolgái az Úrnak,
a kik az Úr házában álltok éjjelente!
Emeljétek fel kezeiteket a szenthelyen,
és áldjátok az Urat!
Áldjon meg téged az Úr a Sionról,
a ki teremtette az eget és a földet!
Zsoltár 134

Egy Zsoltár mind a többi? Igen, de mégis: Nekem sokat mondó!
Az ÚR szereti a Szolgákat, akik éjjelente dicsöitnek. Ö szereti amúgyis azokat akik, ÖT Dícsérik és Dicsöitik.
Egyik Szeme rajtuk van, azokon akik ÖT szeretik, és Ö is Szereti öket. Hol is van örömteljesebb Ember mind ott, ahol hálaadás van? Hol van mind több Betöltés, mind ott ahol az Úrat mi Dicsöitjük és Magasztaljuk és eképpen Hozzá közeledhetünk? Ö elvárja a Dicsöitést, mert ezáltal tudja Ö: Mi gyöztünk Jézus által.
Sajnos igaz: Mindenhol van Igazságtalanság, Vesztegetés, Hazugság, Parasztfogás, Öngazdagítás, Csalás és ezek a Dolgok, amelyek a mi Keresztény Életünket nehézzé teszik. És mostmár ha valaki mégis hozzáfog az Urat dícsérni, az megértette: Az ÚR van mindenek felett. Ö látja ezeket, mégis Ö tud elégségesen Áldani, hozzávetöleg ezekhez az Emberekhez, akik nekünk Ártalmunkra vannak. Az Ö Áldása nagyobb!
Ha minden Gond és minden Igazságtalanság, minden Hazugság, és minden Csalás odavezet hogy mi többé Jézust ragadjuk meg, ekkor Örvend az Isten. Ö kiáraszhatja az Ö Hatalmas Áldását mireánk. Ekkor Ö nem Takarékos, mind azokhoz akik, az ök Lelki Jogaikban megállnak. Ö Ekkor nagykezü és áld minden lehetöséggel és lehetetlenséggel!
Aki mindezeket megértette, és az életben beiktatja, az valóban áldott. Igen, ö az Isteni Teljességben él!

Uram, taníts megérteni: TE nagyob vagy mint bármely esetleges Hazugság és minden Igazságtalanság! TE vagy az ÚR, akkoris ha az Igazságtalanság uralkodna. TE látsz engem, ha éjjelente nemtudok aludni és én Hozzád fordulok. TE hallod az én Imádságomat, az én Kiáltásomat, de az én Köszönetemet is. Igen, Uram, én Köszönöm Neked, hogy TE a Hatalmas Kezedet felettem tartod!! Éjjel, amikor nemtudok aludni,akkor is akarlak Téged dicsöiteni, mert TE vagy az ÚR, aki engem szeret, és Akiben én biztonságban vagyok.

Advertisements

Félelem és Szabadság – 2017.11.12

Minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is;
az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak.
Példabeszédek 28, 1

Ez egy igen fontos Ige, azok számára, akik szeretik az ÚrJézust és követik Öt. Ha Ö Uralkodhat, eltünik a Félelelm!
Mint Fiatalember nemszerettem elmenni egy Temetkezési Válalat elött; inkább átmentem az Utca másik oldalára. És a Temetökertben sem éreztem magam kellemesen. De minekutána Jézus engem megszabadított, elmúlt ez az érzelem: egyesek irigyelték az én Szabadságomat.
Egyszer végighalgattam három erös Férfi Beszédét. Azok azt beszélték hogy ök este nemmentek ki a Házból; a Feleség kellett Cigarettáért elmenjen és hozzon, mert kint sötét volt. A sok Hororfilmek megtekintése volt az állapotuk magyarázata.
Egy Aszony, nagyon Félt. Ö azt álmodta, hogy a Ház felvolt gyújtva és csak a Kutya figyelmeztette öt. Egy Hang azt mondta: Én beakartalak téged húzni a Tüzbe.
Minden amit mi nemismerünk jól, az Félelmet okoz. Hozzávetöleg még a Félelem a Hátborzongató, a Gonosz, Sötétség miatt. És ez a Félelem uralja sok Embert. Rémálmok, Megalázás, Babonaság, Horoszkóp és a Jósnö magyarázata sok félelmet okoznak.
Mások okkultizmusi Játékokat üztek, Pl. Üvegfordítást vagy Kártyavetést vagy Asztalforgatást. És mostmár nemtudják ezeket elfeledni és ez benyomással hat rájuk; ök egy negatív Megelözö Szorongásban élnek.
Míly jó, hogy Jézus Pozitív! Ö megsemisiti ezt a Félelmet, ha mi ezt Hozzá viszük és az Ö Védelme alá helyezzük. Jézus sokkal erösebb minden sötét Hatalom felett!
A Roszhír eltávozik. Az Igaz, biztonságban van Jézusban; Ö szilárdan áll mint egy Oroszlán.
Néha szükégünk van egy Lelkigondozóra vagy a Testvérek Segítségére, ha a Félelmek kínoznak. De mindég érvényes: Jézus mindég gyözni fog. Ö megtart benünket az Ö erös, szeretetteljes Kezében!

Köszönöm, Jézusom! TE megváltottál a Sötétségböl. TE szétosztod a sötét Fellegeket, a Félelmeket, a Babonákat és mindent ami lesújtani akar. Nálad van a Szabadság és a Nyugalom, Öröm , Béke és a Bizalom!

Köszönjük a sok Likét és Szivecskét a Facebookon!!! Ez segít, az Áhitatokat továbítani.
Még sokan vannak akiket Isten még nem ért el, ök még nemismerik Istennek a nagy Szeretetét. Mi átvesszük aktívan a Felelöséget, hogy mások is az Úr Jézus Krisztust megismerhessék!

Akit Jézust szeret – 2017.11.11

Jézus mondja:
Néki sok bűne bocsáttatott meg; mert igen szeretett; a kinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.
Lk. 7, 47

Kéré pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék; annakokáért bemenvén a farizeus házába, leüle enni. És ímé a városban egy asszony a ki bűnös vala, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hoza egy alabástrom szelencze drága kenetet. És megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkené drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, a ki őt meghívta, monda magában: Ez, ha próféta volna, tudná ki és miféle asszony az, a ki őt illeti: hogy bűnös. És felelvén Jézus, monda néki: Simon, van valami mondani valóm néked. És az monda: Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa vala: az egyik adós vala ötszáz pénzzel, a másik pedig ötvennel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedé. E kettő közül azért, mondd meg, melyik szereti őt jobban? Felelvén pedig Simon, monda: Azt gondolom, hogy az, a kinek többet engedett el. És Jézus monda néki: Igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván, monda Simonnak: Látod-é ez asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adál: ez pedig könnyeivel öntözé az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókolál: ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szünt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented: ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Minekokáért mondom néked: Néki sok bűne bocsáttatott meg; mert igen szeretett; a kinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És monda annak: Megbocsáttattak néked a te bűneid. A te hited megtartott téged. Eredj el békességgel!
A Farizeusnak nemvolt avagy lehet hogy csak egy pár kicsiny Büne volt. Azért is nemvolt szüksége a Kegyelemre. Az Asszonynak sok Büne volt, szüksége volt a Megváltásra! ÉS Jézusnál megtalálta a Bocsánatot, Elfogadást, Szeretetet, Könyörületességet és Új Életet. Ö nem ismerte a Bibiliát, de Jézus Tekintetéböl és Szívéböl olvasott: Ö szereti az Elveszetteket!
Hadd hogy a Szentlélek megmutassa neked, ha te valóban egy jó Ember vagy, amint te ezt képzeled, avagy te is egy mélyen elveszett vagy mint ez az Aszony. Jézus nemcsak egy néhány felületes Bünökért halt meg. Az Ö Kiontatott Vére azok számára érvényes, akik ezt valóban igénylik. És ezek az Emberek kimondhatatlanul hálásak, mint ez az Aszony. A te Szereteted Jézushoz vonja le a Következtetést, miként van a Te Szívednek beállítása; Szükséged van e Bocsánatra? Szereted e te az Urat oly nagyon, hogy Te még egy valami Örületre is képes lennél érte? Ö a Bünösökért halt meg s nem az Ál-Igazakért. Ö kedveli azt ha mi a Szeretetünket kimutatjuk.
Hiszed te, azt, hogy Jézus ettöl az Aszonytól, aki Öt oly nagyon szeretet, valamit is eltagadhat? Nem, Ö szereti.

Köszönöm, Jézusom! TE ooly nagy vagy a Megbocsájtásban! És én megkel valjam: Nekem szükségem van a TE Megbocsájtásodra az én Büneim miatt. Igen, URam én Kudarcot vallok. De TE mégis elfogadsz engem! Azért is Szeretlek én oly nagyon!

A Szeretet Cselekedetei – 2017.11.10

Jézus mondja:
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
János 13, 34f

A husvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az Atyához, mivelhogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket.
Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és azIstenhez megy, Felkele a vacsorától, leveté a felső ruháját; és egy kendőt vévén, körülköté magát. Azután vizet tölte a medenczébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, a melylyel körül van kötve. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén, monda nékik: Értitek-é, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok: Mester, és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy a miképen én cselekedtem veletek, ti is akképen cselekedjetek. Amen., Bizony, bizony mondom néktek: A szolga nem nagyobb az ő Uránál; sem a követ nem nagyobb annál, a ki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket …. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek! – (A János13-ból)
Mi azt gondoljuk, az Áhitatokban és Csendben szolgáljuk az Urat. Mi szeretnénk inkább tökéletes Elkülönitést mint egy Remete, hogy Istenhez közeledjünk. Azonban az ÚrJézus egy más Útat mutat: A Munkába, a Szólgálatban, az Ö Akaratát cselekedve találunk mi Istenre.
Természetesen hogy szükségünk van a Csend és Imádságra. Mégis Jézus rámutat arra hogy Istent a Cselekedeteinkben és az Önmegtagadásunkban találjuk meg. Ezekáltal mi Hozzá közeleb vagyunk, habár mi ezt talán észre sem vesszük. Imádság és Cselekedet egymáshoz tartoznak, mert különben enélkül szellemileg felfuvalkodókká lennénk. Jézus tekinti a mi Cselekedeteinket. Ö úgy szeretne bennünk élni, hogy mi magunkat elfeledjük és magunkat megtagadjuk. Ezáltal mi szabadokká válunk, másokat szólgálni. Söt még a ,,szeretett“ Testvért is aki benünket oly borzalmasan idegesít! Igen, Jézus a Júdás Lábait is megmosta, és mi úgylehet hogy egyes Testvéreinket, inkáb nem is köszöntenénk. Eszerint Bíróvá hintázuk fel magunkat!

URam, segíts nekem! Minden körülöttem forog! Nemakarok többé irigy lenni sem büszke avagy kapzsi, én Benned akarok élni. Ad meg nekem ehez a Bátorságot, hogy alázatossá váljak, és segíts, hogy magamat leküzdjem! Én szeretném a TE Szeretet Cselekedeteidet élni, aképpen, amint TE ezt velem tetted.

Az Igazságtalanságok felett – 2017.11.9

Ekkor szóla az Úr Jóbnak a forgószélből, és monda:
Nosza! övezd fel, mint férfi, derekadat;
én kérdezlek, te pedig taníts engem!
Jób 40, 1f

Jób oly sokat szenvedett, Igazságtalanságban és betgségekben volt része. És éppen ezért nemvolt magabiztos abban hogy ö nem Bünös. Mégis, miért Oh Isten? – eképpen volt a kérdése. Minden Vagyona ellett rabolva, a Gyermekei megölve, a Felesége azt mondta: Mondj le Istenedröl s halj meg!, – mit is kellett még elszenvednie?
Ö elakart számolni Istennel, egy megszokott Igazvita, amely mint az Ügyészség elött szokott lezajlani, minden Igazságtalanságért és Szenvedésért. Isten engedi beszélni. Mégis Ö felelt ezekután egy váratlan válasszal: Ki akar engem Tanítani? Én alapítottam a Földet, Én ismerem a a kőszáli zergék ellésének idejét; Én teremtettem a Szelet és Vihart, Én megmutatom magam a Viharban a Libánonon keresztül, amely az erős Cédrusokat kiváltja …. és ki vagy te? Én ismerem a Csillagok Ösvényét, Én ismerem egyenként azoknak Nevét …. és te, ki vagy te? Jöjj, taníts engem! Ha van e valami amit én nem tudnák!
Amint Isten Jób ellen fellép, Jóbnak halgatnia kel. Isten sokkal, sokkal nagyobb mint ö. Ö sokkal bölcseb mint ö. Ö a Teremtö, Ö az aki mindeneket fentart. És ki Jób ellenben? Csak egy kicsi, tudatlan Ember.
Amint én az elmúlt Napokban egyes Visszaélésekröl panaszkodtam a Gyülekezetben (mintha Ö ezt nem tudta volna) tudod mit válaszolt Ö nekem? És mi? – eképpen Ö. URam, mondtam én, dehát ez nagyon gonosz! És ismét az Ö Válasza: Na és? – eképpen mintha az egész nem is volna oly rosz. Elsöben, nem értettem meg a Világot és Istent semmiféleképpen. Miként veheti az egészet Ö amúgy Félválról?? De lassan kezdtem megérteni: Ö azért még mindég az ÚR. Akkor is ha egyesek a Gyülekezetben, nagy Beszéddel vezetnek és sokan hozzájuk csatlakoznak: Ö még mindég csak az marad; – Ö áll minden Dolog felett. Ök nemtehetnek ellene Gonoszt, és az Ö Tulajdonnára ( Az Ö Gyermekeire) az ÚR Ömaga felvigyáz, ebben Neki nincsen rám szüksége.
Egy idö után megnyugodtam. Miként is tudtam volna én Ör védeni? Ki is vagyok én tehát? Ö harcolhat magáért jól egyedül is. Ö az, aki a Gúnyolódók és Csácsogók felett nevet. Ö majd a maga Idejében Rendet teremt. De miként is segíthetnék én egy kicsiny Ember Öneki? Miként is tanácsolhatnák én Neki, hogy miként legyen? Ömaga tud mindent; Ö mindent jobban tud.
Eképpen tudom én mostmár az Ügyeket nyugodtan az Ö erös Kezében lehejezni. Én megbízok mindenekben Öbenne. Én tudom hogy Ö mindent a rendjén elvégez, mert Ö az ÚR! Bizonyos Dolgokban, Neki az én cselekedeteim – és erös beszédeimre nincsen Szüksége.

Köszönöm, Jézusom! TE erös vagy! A Tied a Pénz, Arany, és Ezüst, és Tied minden Hatalom! Miért is vagyok nyugtalan, ha a másik a TE Nyugalmadban kapirgál? TE magadat megvéded, ha erre szükség van. TE Igaz és az Igazság vagy. TE a Szeretet, a Nyugalom és Könyörületesség vagy a Barátokkal és Ellenségekkel. Miért is állok én elö mint Bíró? Bocsánat, URam én inkább halgatok …

Egézséges Tanítás – 2017.11.8

Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való.
Hóseás 4, 6

Mivelhogy a Papok a múlt Izráélben Hamis Tanítást hírdettek Istenröl, sok Ítélet következett a Népre. Nemlehetett az hogy Isten továbbá hüséges maradjon mivelhogy nem ÖT követték. Ez a Bün és a Kudarc ami a Papokat és Prédikálókat illeti.
Amikor Pál Bereába volt és ott az Evangéliumot hírdette, az ember kutatta azonnal a Bibliát, hogy meggyözödjön arról hogy valóban úgy van e. És megtalálták, hogy minden helyes, amit Pál tanított. Eképpen kel ennek lennie: Az Igehírdetönek kötelessége a teljes Evangéliumot tanítsa, és a Halgatók Isten elött átvizsgálják a Bibliát, az Adotság Megkülönböztetéseitet, az Imádság és a Tanítás Gyümölcseit.
Vannak nagyon Tömör Bibliai tanítások, amelyek nemadnak helyet a Kompromiszumoknak. És vannak Igehírdetök, akik a Halgatóknak kedveskedvén, azt hírdetik amit azok hallani akarnak. Ezek gyakorta dícsérve lesznek, míg Isten mégis valamikor közbelép. Borzalmas az amikor az Ítélet az Embereken van, azok felett akik a kicsiny Nyájat egy alacsony szinten, könnyedén, a fél Evangéliumot hírdetik és ezáltal félrevezetnek!
Kérlek, ragaszkodj állandóan csak Jézushoz, olvasd a Bibliádat, halgasd Imádságban az Urat! Eképpen Ö megszabadit, ha esetleg egy Melléktanítás által félreléptél. Minden oly egyszerünek tünik, csodálatosnak, de gyakran ;;Röviditések“ ezek amelyek megakadájozzák a Megváltásnak munkáját; Az Útaink, Ösvényeink meredekké, szükké, és sújossá válnak, de az ÚR melletünk van ekkor is. Miért is lenne jobb az Állapotunk, amint az Jézusnak volt, a mi Mesterünknek, avagy Pálnak, aki ö is sok Nyomoruságot kellett átéljen? A mi Tanításunk a Bibliára és az Imádságra kel alapozzon. A Szentléleknek pedig segítségünkre kel hogy legyen, Aki az Istennek Bölcsessége. Eképpen a mi Tanításunk és Tanulásunk, élövé lesz, teljes Hatósággal, hasonlatosan a Jézuséhoz. Ezáltal tud Isten munkálkodni, hogy a mi Beszédeink által az Emberek megerösödjenek a Hitben. Igen, Ö igazolja az egézséges Tanítást!
Amikor én a régi Hitatyáink Igehírdetéseit olvasom, érzem, amint a Lélek munkálkodik bennem; a sorokból megérezhetem és bennem élövé válik, és értelmessé. Én szeretem Spurgeont! – és más Hithösöket is.
Mi magunk vagyunk felelösek a mi Hitünkröl. Mivel táplálom én az én Lelkivilágomat? Van e elegendö Idöm a Biblia az Istennek Ígéjét olvasni? Munkálkodhat e a Szentlélek bennem és én ezt érzem az Olvasás közben? Imádkozok e az olvasás folyamán? – Ha mindég egy Igen van, nyugodt lehecc hogy Isten személyesen adja neked a Bölcsességet és az Értelmet, és az Életedet az olvasás és Imádság közben megváltoztatja és stabillá, hejtálóvá teszi.

Köszönöm, Jézusom! TE vagy az Életnek Ígéje, és a Bibliában Téged és az Életet találjuk meg! TE beszélj hozzánk, és TE átformálhatsz benünket! Mi olyanok akarunk lenni amint TE vagy.

Mi kérjük a ti Lájkolásotokat és a kis Szíves jeleket! Nem a mi Dicsöségünkre, hanem azért hogy a Googel és a Facebook az Áhítatokat tovább küldje. És mindazoknak akik már ügyesen Lájkoltak és a Szívecskéket osztogatták, egy teljes Szívböljövö Köszönetet mondunk. Isten áldjon beneteket!!

Nem és Nincs! – 2017.11.7

Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!
Ésaiás 43, 1

Igen, eképpen Szól az ÚR. Én az Övé vagyok. Ö a Nevemen, szólit, Ö az én nevemen, s teljesen személyesen engem hívott, mert Ö engem akart. Drága árat fizetett értem, Megváltott az én Szennyemböl és Nyomoruságomból; És ime az Ö Tulajdona vagyok. Míly jó!!!
Ma én eképpen gondolkoztam: Én nemvagyok e Városból való. Én nemvagyok ez Ország Polgára. Én nemmég vagyok 26 Éves. Én nemvagyok János és nemvagyok Viktor. Én nemvagyok fekete, sárga vagy piros. Nincsen már tömött Hajam …. Oly sok Nem oly sok Nincs!
Oly sok Útat kipróbáltam és az Ajtók elzárva voltak; Tévútak voltak. Oly sok Gondolatokat formáltam, de ezek csak Fantáziák voltak. Oly sok Szavakat szóltam, sok Ötleteim voltak, oly sok …. Mind haszontalanok, elpazarolt Idö és Energia.
Az imént még szomorkodtam ez Nem és Nincs felett, aztán támadt egy Gondolatom: Örvendj azon ami van, és ne agódj azon ami Nincs! Koncentrálj a te Dolgaidra és ne sírasd a Nincset ami nincs utólagosan!
Igen, Jézusnak Igaza van. Ö nekem Tehetségeket adott, melyekre nekem koncentrálnom kel. Ö engem aképpen tremtett és Neki megvan az Alapja arra hogy miért. Igen, én Köszönettel tartozom Neki, az Igenért, és azért ami van!
Ez megnyugtató, ha az embernek egy Nem és egy Nincse van. Tehát ez nem az én Feladatom, és nemaz én Hejem! Ö számomra egy más, jó Hejet adott. Számomra Ö egy Feladatot készített, amelyet más nemtölthet be, mert senkinek nincsen megadva az az Adotság-Kombináció ami nekem van. Ö akar engem. Neki szüksége van reám. Számára én fontos vagyok! – a sok Nincs ellenére is; – vagy éppen ezért?
Nem! Egy nagy Nem függ az Életem felett. Mások Nemet mondtak nekem. Anyám elsöben nemakart engem; – megérthetö Okok miatt. Más Emberek nemakartak engem, mert én egy nehéz ember vagyok. Más Gyerekek, nemakartak velem játszani, más Felnöttek nemakartak velem dolgozni … Oly sok Ellenakadály, Csalódás és Összeroppanás!
De Ö jelen van. Ö azt mondja: Én akarlak Téged. Én megvásárollak Téged. Én Megváltalak. Én Szeretlek. Te számomra igen értékes vagy!
Ö mindmáig hordozott engem, mert Ö Szeret engem. Ö az én Istenem, akit én szeretek.

Köszönöm Jézusom! TE vagy az Aki azt mondja nekem: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Igen, Jézusom, ez az én Megváltásom minden eddigi Visszaútasítástól, Sértésektöl és Csalódásoktól: TE szeretsz engem, hüséges vagy hozzám, és nemhagysz el engem soha!